Förvaltarskapsutskottet 2022

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:1
Svenska kyrkans skogsförvaltning

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sex motioner som alla berör Svenska kyrkans skogsförvaltning. Motionärerna vill se att Svenska kyrkans skogar brukas med en större hänsyn till kulturarvets behov, klimatförändringar, skador och invasiva arter samt att skogsförvaltningen beräknar sitt klimatavtryck och att arbetet med förvaltningen sker transparent. Utskottet menar att motionernas intentioner i stor utsträckning redan omhändertas inom ramen för pågående arbete och särskilt i det uppdrag som ligger hos kyrkostyrelsen genom kyrkomötesbeslut 2021.

Ett flertal motioner har genom åren behandlat prästlönetillgångarnas förvaltning.
Kyrkomötet avslog 2014 motioner om hänsyn till miljö och kulturvärden i skogsförvaltningen med hänvisning till att man hade förtroende för stiftens kompetens på området. Kyrkostyrelsen och stiften bedömdes ha ett tillräckligt väl fungerande samråd och tillsyn. Frågan om äganderätten till prästlönetillgångarna var av stor betydelse för hur Svenska kyrkan kunde förfoga över dessa tillgångar och dess avkastning. Utskottet gör ingen annan bedömning idag.

Utskottet har ett särskilt intresse för den kommande utredningen av kyrkoordningens 46 kapitel och ser fram emot hur prästlönetillgångarnas skogsförvaltning framöver kan ske från ett tydligare hållbarhetsperspektiv med integrerade andliga, ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Utskottet tar också allmänhetens intresse för Svenska kyrkans skogsförvaltning på allvar och ser fram emot ett utvecklat samtal om skog och tro i hela samhället.

Utskottet föreslår därmed att motionerna 2022:5, 2022:75, 2022:76, 2022:77 och 2022:80 ska avslås.

Utskottet ser problem i att samtidigt som vi brukar skogen ansvarsfullt har stora
hinder att ta ut kulturvirke ur egna skogar. Problemet har sin grund i motstridiga lagar som hanteras av statliga myndigheter. Utskottet föreslår därför att motion 2022:49 om avsättningar i kyrkans skogar ska bifallas och resultera i ett uppdrag till kyrkostyrelsen i enlighet med motionens förslag.
Till betänkandet finns fyra reservationer och två särskilda meningar.

Under överläggningen lades följande tilläggsyrkande fram av Lena Östholm Munkberg: Kyrkomötet beslutar uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att Svenska kyrkan påbörjar omställningen mot ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen med en mer naturlig variation av trädens arter och åldrar,”

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:5,
2. bifalla motion 2022:49,
3. avslå motion 2022:75,
4. avslå Lena Östholm Munkbergs under överläggningen framlagda förslag
5. avslå motion 2022:76, punkt 1,
6. avslå motion 2022:76, punkt 2,
7. avslå motion 2022:76, punkt 3,
8. avslå motion 2022:77, punkt 1,
9. avslå motion 2022:77, punkt 2,
10. avslå motion 2022:80, punkt 1,
11. avslå motion 2022:80, punkt 2,
12. avslå motion 2022:80, punkt 3.
13. avslå tilläggsyrkandet.

 

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:2
Gemensamt ansvar för skydd av skog

Sammanfattning

Betänkandet behandlar tre motioner om Svenska kyrkans skogsförvaltning, med
särskild inriktning på ett ansvar i renbetesland och relationer till skogsbruk på mark där det samiska folket också lever och verkar.

Svenska kyrkans förvaltning av skog i renskötselområdet måste respektera
urfolksrätten. Förvaltarskapsutskottet delar den åsikt som framförs av De Ungas
Kyrkomöte om att samerna måste ges konkret möjlighet att delta i processen och påverka vad som händer. Utskottet hyser tilltro till att de ansvariga stiften kan upprätthålla väl fungerande samråd och samverkan med samerna när det gäller skogsbruket i dessa områden.

Förvaltarskapsutskottet ser inte att det arbete som har påbörjats både i förra årets kyrkomötesuppdrag till kyrkostyrelsen och i handlingsplanen för ursäkten till det samiska folket bör föregripas med ytterligare beslut.
Utskottet anser med detta att motionerna ska avslås.
Till beslutet finns två reservationer och tre särskilda meningar.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:73, punkt 1,
2. avslå motion 2022:73, punkt 2,
3. avslå motion 2022:73, punkt 3,
4. avslå motion 2022:78,
5. avslå motion 2022:79.

 

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:3
Hållbara investeringar

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motionerna 2022:6, 2022:42 och 2022:74 om vindkraft, Agenda 2030 och kapitalförvaltning. Utskottet anser att Svenska kyrkan har höga hållbarhetsambitioner i sina investeringar. Utskottet förutsätter att kyrkostyrelsen vidmakthåller och vidareutvecklar sitt arbete med hållbar utveckling, sett till kyrkans fyra hållbarhetsdimensioner, för att nå målen i både Svenska kyrkans färdplan för klimatet och Agenda 2030.
Utskottet föreslår att de tre motionerna avslås.
Till beslutet finns två reservationer.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:6,
2. avslå motion 2022:42,
3. avslå motion 2022:74, punkt 1,
4. avslå motion 2022:74, punkt 2.

 

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:4
Utbildning om klimatkrisen

Sammanfattning

I detta ärende behandlas motion 2022:82 angående behovet av mer utbildning om klimatkrisen för fler inom Svenska kyrkan. Utskottet anser att det redan finns utbildningar som motsvarar behovet och att de ska användas utifrån varje församlings klimatarbete och inte genom ett nationellt påbud. Utskottet menar också att kyrkans miljödiplomering är den väg som valts för att utbilda systematiskt kring klimatkrisen, med stöd av målbilderna i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.
Utskottet föreslår därför avslag på motionen.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:82, punkt 1,
2. avslå motion 2022:82, punkt 2.

 

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:5
Förbättrat brandskydd för kyrkor

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:55 som föreslår att de generella regelverken för brandskydd av kyrkor och hur dessa uppfylls ska ses över. Utskottet finner att det arbete som redan pågår och det regelverk som finns är tillräckligt för att uppnå motionärens intentioner och föreslår därför att motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:55. 

 

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2022:6
Ekobegravningar

Sammanfattning

I detta ärende behandlas motion 2022:67 som föreslår att begravningsverksamheten ska verka för bättre ekologiskt avtryck. Utskottet uppskattar motionens intentioner.
Utskottet ser dock att ett arbete för minskad klimatpåverkan i begravningsverksamheten pågår i Svenska kyrkan, tillsammans med många inblandade aktörer.

Utskottet håller med om att Svenska kyrkan ska sträva efter en hållbar begravningsverksamhet men att det inte är ett uppdrag som kan ges till kyrkostyrelsen då det ligger utanför kyrkostyrelsens ansvarsområde.
Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motionen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:67, punkt 1,
2. avslå motion 2022:67, punkt 2,
3. avslå motion 2022:67, punkt 3,
4. avslå motion 2022:67, punkt 4.