Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förvaltarskapsutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:1
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Förvaltarskapsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.
Utskottet menar att kyrkans bebyggelser och den därmed sammanhängande kulturmiljön är viktiga resurser i undervisningen om bibelns berättelser och kyrkans historia och rekommenderar en bredare användning av dessa resurser.
Utskottet framhåller dagens klimatutmaningar som en avgörande kontext inom vilken kyrkans undervisning sker och föreslår därför att kyrkans delaktighet i skapelsens återupprättelse ska få en större betydelse i undervisningen.
Utskottet rekommenderar slutligen att alla beslut ska fattas och verksamhet bedrivas med kontinuerlig hänsyn till ekonomisk, ekologisk, social och andlig hållbarhet.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse
2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Förvaltarskapsutskottet anfört beträffande undervisning.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:2
Studera klimatfrågor och naturens rättigheter

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:5. I motionen föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att i programmet för lärande och undervisning särskilt lyfta fram klimatfrågor och information om naturens rättigheter. Utskottet anser att motionen ligger rätt i tiden och att klimat och naturens rättigheter ska behandlas utifrån trinitets- och skapelseteologiska resonemang och med särskilt hänsynstagande till urfolkens perspektiv. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionen.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2019:5.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:3
Kyrkobyggnader som pedagogiska verktyg

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:6. I motionen föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att sprida goda exempel på pedagogiskt nyttjande av kyrkobyggnader.
Utskottet menar att tillräckligt många goda sådana exempel är kända och att fortsatt spridning kan ske utan uppdrag till kyrkostyrelsen. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:6.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:4
Utbildning i ekoteologi

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:15. I motionen föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram material för utbildning i ekoteologi. Utskottet delar motionärernas intention men i och med att det redan finns en rad initiativ för kyrklig bildning i miljöfrågor och ekoteologi föreslår utskottet kyrkomötet att motionen ska anses besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2019:15 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:5
Kristen värdegrund med undervisning och lärande för en hållbar framtid

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:11. I motionen föreslås ett samtalsmaterial för att enskilt och i församlingar fördjupa sin förståelse av hur en kristen värdegrund leder till att man engagerar sig för en utveckling i linje med målen i Agenda 2030.
Utskottet gör bedömningen att det behövs ett samtalsmaterial som det motionärerna skissar på och föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett exempel.

Kyrkomötet beslutar 
1. att avslå motion 2019:11,
2. att med anledning av motion 2019:11 uppdra till kyrkostyrelsen att förmedla ett exempel med en kristen värdegrund i nutidens format utifrån Agenda 2030 till stift och församlingar som en del av den gemensamma satsningen på undervisning och lärande.