Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förvaltarskapsutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2018:1
Sammanhållet klimatarbete

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2018:52, 2018:55 samt 2018:74. Då klimatförändringarna sannolikt är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten står inför anser Förvaltarskapsutskottet det nödvändigt att ta ett samlat strategiskt grepp om klimatarbetet i Svenska kyrkan. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet bifaller motion 2018:55. Då frågan om solcellsanläggningar ingår i en sådan kraftsamling föreslår utskottet att motion 2018:52 avslås. Likaså föreslås avslag på motion 2018:74 då begreppet Kyrkoreservat redan är etablerat.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:52, punkt 1.
att avslå motion 2018:52, punkt 2.
att bifalla motion 2018:55. (Att uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka och i enlighet med motionens förslag arbeta fram former för framtagande av ett nationellt täckande program för klimatstrategi, så att arbetet ska kunna genomföras i samtliga stift.) 
att avslå motion 2018:74.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2018:2
Flexibla förutsättningar för användning av kyrkorummet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:93. Utskottet menar att flexibla förutsättningar för användning av kyrkorummet är en framtidsfråga för att kunna möta människors och samhällets behov nu och i framtiden. Det finns idag ingen enhetlig hållning från de riksantikvariska myndigheterna varför utskottet vill att kyrkostyrelsen påtalar behovet av flexibel användning av kyrkorummet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla första punkten i motionen. Alla församlingar har inte ekonomisk möjlighet att utföra relevanta förändringar för flexibel användning av kyrkorummet. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att med anledning av andra punkten i motionen uppdra till kyrkostyrelsen att se över och förtydliga förutsättningarna för kyrkounderhållsbidrag, så att möjligheten till flexibel användning av kyrkorummen inkluderas. Utskottet föreslår att andra punkten i motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2018:93, punkt 1. (Att uppdra till kyrkostyrelsen att i överläggningar med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna påtala behovet av flexibel användning av kyrkorummet så att de kan brukas och utvecklas.)
att avslå motion 2018:93, punkt 2.
att med anledning av motion 2018:93, punkt 2 uppdra till kyrkostyrelsen att se över och förtydliga förutsättningarna för kyrkounderhållsbidrag så att möjligheten till flexibel användning av kyrkorummen inkluderas.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2018:3
Domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:61, där motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag och utreda och föreslå förändringar kring domkyrkans organisatoriska ställning och förutsättningar. Utskottet delar motionärernas bild av att domkyrkorna har en särställning i Svenska kyrkan, men att det finns en otydlighet kring uppdrag, organisatorisk ställning och dess förvaltning. Utskottet önskar att domkyrkorna ska kunna fungera som samlingsplats för hela stiftet och för detta behöver det finnas såväl teologiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar som idag saknas. Utskottet konstaterar även att frågan om domkyrkorna inte har genomlysts sedan relationsförändringen. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionen.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2018:61.  (Att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda och föreslå förändringar av domkyrkornas organisatoriska ställning och förutsättningar i Svenska kyrkan, för att bättre stödja och ta till vara på domkyrkornas unika identitet och uppdrag.)

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2018:4
Att få effekt av initierade satsningar

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:26 och 2018:94 som båda rör Svenska kyrkans förmåga att genomföra och få effekt av förändringsarbete.
Utskottet delar bilden som beskrivs i motion 2018:26 rörande vikten av förändringshantering och förändringsledning. Utskottet menar emellertid att det inom Svenska kyrkan redan existerar ett tillräckligt stöd, bland annat genom aktiv samverkan med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt stimuleras ett likartat förhållningssätt till förändringsarbete och förändringsledning, samtidigt möjlighet ges för anpassning till lokala förutsättningar. För stöd och behov som är gemensamma för flera enheter fyller stiftsorganisationen en viktig funktion, medan nationell nivå bör fokusera sitt stöd kring förändringshantering på organisations-gemensamma processer och verktyg. Med anledning av detta föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motion 2018:26.
Utskottet uppskattar intentionen i motion 2018:94 att säkerställa en effektiv
användning av framtida IT-stöd för fastighetsförvaltning i Svenska kyrkan. Både motionär och utskott menar vidare att potentialen i ett sådant IT-stöd är direkt relaterat till användarens förmåga att nyttja desamma. Utskottet poängterar särskilt att en framtida hållbar fastighetsförvaltning bygger på samsyn, där alla delar i organisationen involveras både tidigt och kontinuerligt i ett gemensamt arbete. Det pågående arbetet inom ramen för kyrkostyrelsens skrivelse Gemensamt ansvar (KsSkr 2016:6) samt projektet Gemensamt fastighetsregister har både målformuleringar och aktiviteter kopplat till såväl utbildning av användare som samsyn. Med anledning av det redan pågående arbetet föreslår utskottet kyrkomötet att båda att-satserna i motion 2018:94 ska anses besvarade.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:26.
att motion 2018:94 punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
att motion 2018:94 punkt 2 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2018:5
Ansvarsfullt ägande och ansvarsfullt handlande

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:40 och 2018:70 som båda rör Svenska kyrkans ambition och förmåga till att bedriva hållbar förvaltning. Utskottet menar precis som motionären i motion 2018:40 att Svenska kyrkan ska värna de grundläggande mänskliga rättigheterna. Hanteringen av mineralen kobolt är exempel på en situation där världens behov tenderar att åsidosätta såväl hållbarhet som mänskliga rättigheter. Utskottet menar att Svenska kyrkan med sitt redan existerande hållbarhetsarbete säkerställer att organisationens behov alltid ställs i relation till långsiktig hållbarhet, såväl ur etiskt som miljömässigt perspektiv. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska avslå motion 2018:40. Precis som motionären beskriver i motion 2018:70 menar utskottet att Svenska kyrkan ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller hållbar förvaltning. Utskottet vill betona vikten av att även fortsättningsvis belysa såväl kapitalförvaltningen som förvaltningen i stort ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Därmed blir det viktigt att finna nödvändiga gränsdragningar mellan bland annat etiskt hållbar förvaltning och ekonomiskt hållbar förvaltning. Utskottet menar att gränsdragning av typen som beskrivs i motionen riskerar att skapa ökad otydlighet för såväl förvaltare som den som vill granska. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska avslå motion 2018:70. Till betänkandet finns tre reservationer.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:40.
att avslå motion 2018:70