Ekumenikutskottet 2021

Ekumenikutskottets betänkande 2021:1
Utlandskyrkans helg

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2021:3 i vilken motionärerna föreslår att kyrkomötet ska besluta att uppdra till kyrkostyrelsen att en av de helger då utlandskyrkan får rikskollekt ska benämnas ”Utlandskyrkans helg”. Utskottet menar att den kunskap om och det engagemang för utlandskyrkan som motionen syftar till inte kan beslutas på nationell nivå. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2021:3.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:2
Medlemskapet i ACT Alliance

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2021:15 i vilken föreslås att programmet Interreligiös praktik för fred – en värld av grannar snarast avvecklas samt att avveckling av medlemskapet i ACT-alliansen påbörjas. Utskottet konstaterar att programmet avslutas enligt plan, att medlemskapet är värdefullt och att motionen därför bör avslås i sin helhet.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2021:15 punkt 1,
2. avslå motion 2021:15 punkt 2.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:3
Interreligiös uppföljning

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2021:20, där kyrkomötet föreslås uppdra till
kyrkostyrelsen att följa upp ärkebiskopens Interfaith Climate Summit, som ägde rum 28–29 november 2008 i Uppsala. Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att motionen ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Kyrkomötet beslutar att
motion 2021:20 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:4
Religionsdialog

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2021:23 om religionsdialog. Motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en handledning för religionsdialog som tydliggör syftet med dialogen och som gör att Svenska kyrkan vidhåller sin kristna tro och Svenska kyrkans identitet. Utskottet menar att det redan finns nödvändiga dokument och skrifter i arbetet med religionsdialog för församlingarna. Utskottet föreslår kyrkomötet att motionen ska anses besvarad.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
motion 2021:23 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:5
Folkrätten i Israel och Palestina

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2021:27. Motionärerna vill uppdra till kyrkostyrelsen att låta granska den folkrättsliga situationen i Israel och Palestina utifrån framför allt FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivning om apartheid.
Utskottet menar att Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina är betydelsefullt för den folkrättsliga situationen. De ekumeniska allianserna har för närvarande inga planer på att göra en liknande granskning. Andra internationella organisationer har redan genomfört liknande granskningar. Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2021:27.
2. bifalla Daniel Tisells under överläggningen framlagda förslag att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:6
Missionsuppdraget

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2021:44 med förslaget att missionsuppdraget inom det internationella arbetet tydliggörs med en särskild missionsavdelning och att Svenska kyrkan söker fördjupat samarbete med sina systerkyrkor. Utskottet konstaterar att såväl mission som arbete för fördjupat kyrkosamarbete bedrivs och föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns två reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2021:44 punkt 1,
2. avslå motion 2021:44 punkt 2.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2021:7
Nätverk för mission

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2021:51, där motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk som inventerar och sammanställer erfarenheter av evangelisation bland muslimer. Utskottet anser att Support migration och andra resursbanker som finns redan tillhandahåller värdefulla erfarenheter och material.
Utskottet uppfattar inte heller att framgångsrika nätverk kan beslutas från nationell nivå. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2021:51.