Ekumenikutskottet 2022

Ekumenikutskottets betänkande 2022:1
Överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan
mellan Svenska kyrkan och Den episkopala kyrkan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:6 om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Den episkopala kyrkan. Utskottet hälsar sådan samverkan med stor glädje och föreslår att kyrkostyrelsens skrivelse ska bifallas.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2022:6, punkt 1,
2. bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2022:6, punkt 2,
3. bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2022:6, punkt 3.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:2
Uigurernas situation

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar motion 2022:4 om uigurernas situation. Motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska lyfta uigurernas situation i internationella ekumeniska organ och där även föreslå granskning av hur folkrätten tillämpas i Kina. Utskottet ser det som oomtvistligt att såväl uigurerna som folkrätten inte respekteras i Kina men är angelägen att inte i onödan förorsaka ytterligare svårigheter för utsatta grupper där.

Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen, men att med anledning av densamma uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka hur uigurernas situation i Kina kan belysas i internationella ekumeniska organisationer.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:4,
2. med anledning av motion 2022:4 uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka hur
uigurernas situation i Kina kan belysas i internationella ekumeniska organisationer.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:3
Återupprättad relation med Israel och det judiska folket

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:10 i vilken föreslås att Svenska kyrkan ska göra ett officiellt uttalande att samfundet är Israelvänligt utifrån vad Bibeln, Guds ord, säger om judarna som Guds utvalda folk, och utifrån att staten Israel idag är världens enda judiska stat. Utskottet konstaterar att det är väldigt ovanligt i Svenska kyrkans tradition att uttrycka sig vänligt om enskilda stater. Om så sker ska folkrätten ligga som grund i uttalandet. Utskottet föreslår att motionen avslås. Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:10.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:4
Förföljda kristna

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:15 i vilken föreslås att Act Svenska kyrkan ska inrätta ett nytt fokusområde avseende att stödja förföljda kristna. Utskottet konstaterar att arbetet för förföljda kristna och andra religiösa minoriteter ryms inom nuvarande fokusområden och ett nytt fokusområde skulle inte stärka detta. Därför föreslår utskottet att motionen ska avslås. Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:15.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:5
Jesus, religionsdialogen och islamismen

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:24 om Jesus, religionsdialog och islamism. Motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att anta en policy enligt vilken Svenska kyrkans företrädare alltid ska framhålla Jesus som enda vägen till Gud, att religionsdialog aldrig ska ske i Svenska kyrkans lokaler och att all samverkan med islamister ska upphöra. Utskottet framhåller, i anslutning till tidigare kyrkomötesbehandling, religionsdialog som värdefull och inte motsatt att vittna om Jesus. Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:24, punkt 1,
2. avslå motion 2022:24, punkt 2,
3. avslå motion 2022:24, punkt 3.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:6
Kristna samarbetsavtal

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:25 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen ska upprätta en strategi för samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och inomkyrkliga rörelser, upprätta samarbetsavtal med frikyrkliga kristna samfund för att missionera, att evangelisera och en stärkt diakonal verksamhet samt att etablera nya samarbetsavtal med fler svenska kristna organisationer för att utöka missionen och det diakonala
arbetet.

Utskottet konstaterar att ekumeniskt arbete med fördel kan bedrivas lokalt, men
ser inget behov av att upprätta nya avtal på nationell nivå enligt motionens förslag. Därför föreslår utskottet att motionen ska avslås. Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2022:25, punkt 1,
2. att avslå motion 2022:25, punkt 2,
3. att avslå motion 2022:25, punkt 3.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:7
Stöd den ortodoxa kyrkan i Ukraina

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:46 i vilken föreslås att kyrkomötet ska uttala sitt stöd för den ortodoxa kyrkan i Ukraina. Utskottet konstaterar att det är svårt att uttala sig till förmån för en enda ortodox kyrka i Ukraina, då den ortodoxa kyrkliga situationen är komplex. Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:46.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2022:8
Ekumenisk dialog om nedrustning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:61 om ekumenisk dialog om nedrustning. Motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att uppmana Kyrkornas världsråd att återuppta nedrustningsdialog med icke-nukleära Nato-medlemmar och att Svenska kyrkan ska ta aktiv del. Utskottet föreslår kyrkomötet att bifalla motionen. Till betänkandet finns två reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla motion 2022:61, punkt 1,
2. bifalla motion 2022:61, punkt 2.