Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekumenikutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Ekumenikutskottets betänkande 2019:1
Studiecirkelmaterial för religionsdialog

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2019:10 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett studiecirkelmaterial som kan användas i såväl barn- som ungdomsoch vuxengrupper för att öka förståelsen för andra religioner. 

Utskottet konstaterar att det redan finns pågående arbete och satsningar inom religionsdialog och menar därför att det är överflödigt att besluta om ytterligare nytt studiematerial. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:10.

Ekumenikutskottets betänkande 2019:2
Utbildningsmaterial i missiologi

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2019:23 i vilken föreslås att Svenska kyrkan ska framställa ett utbildningsmaterial i missiologi som kan användas för såväl anställda som förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Utskottet konstaterar att mission är en del av församlingens grundläggande uppgift och att det redan nu finns material som väl uppfyller det som efterfrågas i motionen.
Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motionen ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2019:23 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Ekumenikutskottets betänkande 2019:3
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning 


I detta betänkande behandlar Ekumenikutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.

Ekumenikutskottet konstaterar att dopet förenar alla kristna i en världsvid gemenskap som Svenska kyrkan är en del av. Svenska kyrkan träder framför allt fram som stift och församlingar och de nivåerna behöver rustas för att kunna leva i ljuset av den världsvida tillhörigheten. Inom områden som ekumenik, mission och religionsdialog är metoder som stärker möjligheterna till ömsesidigt lärande mycket viktiga. I sammanhanget är fortsatta satsningar bland barn och unga av särskild vikt.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Ekumenikutskottet anfört beträffande undervisning.