Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekumenikutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:1
Namn på Svenska kyrkans internationella arbete

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:12, där motionärerna föreslår att Svenska kyrkans internationella arbete återgår till namnen Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen.
Utskottet bejakar namnet Act Svenska kyrkan och anser att frågan om namn är väl
utredd. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar 
att avslå motion 2018:12.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:2
Svenska kyrkans hållning till böneutrop

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:21 som handlar om Svenska kyrkans hållning till böneutrop i Sverige. Förslaget till beslut är att kyrkomötet ska uttala sig
kritiskt till etablerandet av böneutrop i Sverige, samt ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för stift och församlingar, till hur de kan förhålla sig till etablerandet av böneutrop. Läronämnden har skrivit ett yttrande i vilket den betonar vikten av den grundlagsstadgade religionsfriheten, som bland annat ger religiösa gemenskaper rätt att fritt leva och uttrycka sin tro. Ekumenikutskottet ställer sig bakom Läronämndens yttrande och föreslår att motionen ska avslås.
Till betänkandet finns en reservation och ett särskilt yttrande.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:21, punkt 1.
att avslå motion 2018:21, punkt 2.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:3
Kyrkoordningen och utlandsförsamlingarna

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:25, där föreslås att Svenska kyrkan ska göra en allmän översyn av kyrkoordningen när det gäller utlandsförsamlingarna, samt att den mall som föreslås för församlingsordningen omarbetas. Utskottet noterar att det för närvarande pågår en systematisk och initierad genomgång av verksamheten.
Den bör inkludera frågor betingade av kyrkosyn och kyrkoordning som är betydelsefulla för utlandsförsamlingarna. Utskottet föreslår att motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:25, punkt 1.
att avslå motion 2018:25, punkt 2

Ekumenikutskottets betänkande 2018:4
Stöd till kvinnors folkhögskola i Gaza

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2018:39, där föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att prioritera arbetet med att stärka kvinnors möjligheter att utbilda sig och att stärka sina positioner i civilsamhället, genom att stödja en folkhögskola i Gaza. Ekumenikutskottet bejakar motionens intentioner, men konstaterar att det inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete pågår ett arbete i Gaza, som innehållsmässigt ligger nära motionens intentioner. Ekumenikutskottet föreslår därför kyrkomötet att besluta att motionen ska anses besvarad.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:39 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:5
Mission, missionärer och gemenskap

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:53 om behovet att Svenska kyrkan samlar till överläggningar om det gemensamma missionsuppdraget med den Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania, Evangelical Lutheran Church in Tanzania ELCT.
Utskottet instämmer i motionens grundton och bejakar behovet av bättre samordning och kommunikation om de starka relationer som finns mellan de båda kyrkorna. Överläggningar äger redan rum i olika konstellationer. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:53.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:6
Ekumenisk julinsamling

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2018:66 i vilken kyrkostyrelsen föreslås få i uppdrag att initiera en julinsamling i humanitärt syfte. Utskottet föreslår avslag på motionen eftersom det redan finns en för Svenska kyrkans internationella arbete, viktig julinsamling.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:66.

Ekumenikutskottets betänkande 2018:7
Stöd till utlandsförsamlingarna

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:85, som handlar om behovet att göra en genomlysning av förutsättningar för de olika utlandsförsamlingarna samt om att
kyrkostyrelsen säkerställer att församlingarna har möjligheter att bedriva en hållbar verksamhet utifrån lokala förutsättningar. Motionen föreslår även att information om förutsättningarna kommuniceras tydligt såväl till utlandsförsamlingarnas medlemmar som till medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige. Utskottet noterar att det för närvarande pågår en systematisk och initierad genomgång av verksamheten. Utskottet föreslår att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:85, punkt 1.
att avslå motion 2018:85, punkt 2.
att avslå motion 2018:85, punkt 3.