Ekonomiutskottet 2022

 Ekonomiutskottets betänkande 2022:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2023–2025.

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2023–2025, samt fyra motioner som anknyter till skrivelsens innehåll.

Ekonomiutskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsinriktning, kostnadsram för 2023 samt planeringsramar för 2024 och 2025. Utskottet föreslår även att kyrkomötet beslutar om att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att etablera Svenska kyrkans ekonomiservice.

Utskottet föreslår att motion 2022:8 Strategi för ökade intäkter och minskade kostnader avslås i sin helhet, eftersom det redan finns stöd för hantering i församlingarna. Utskottet menar också att kyrkostyrelsen gör ett ansvarsfullt arbete i att kontinuerligt lyfta fram vikten av det arbete Svenska kyrkan gör för att bevara, utveckla och använda kulturarvet till regering och riksdag, inte minst i samband med de kontrollstationer för den kyrkoantikvariska ersättningen som genomförs vart fjärde år. Utskottet tror däremot inte på möjligheten att lyfta behovet av retroaktiv ersättning som motionen föreslår. Som framgår av kyrkostyrelsens skrivelse pågår ett omställningsarbete för att prioritera och renodla den nationella nivåns uppdrag, varför utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionens förslag om en genomlysning av hela samfundet.

Eftersom utskottet i nuläget inte ser något behov av en ny välfärdsutredning föreslår utskottet att motion 2022:26 Svenska kyrkans investerade tillgångar avslås.
Utskottet anser att det i en tid av ekonomisk osäkerhet och inflation vore oansvarigt att förbruka en del av den ekonomiska buffert som förvaltas på nationell nivå.
Avkastningen finansierar idag angelägna strategiska insatser samt säkrar stöd för församlingar och pastorat i en framtid med andra förutsättningar och trängande behov. Av den anledningen föreslår utskottet att motion 2022:34 Extra anslag till församlingar och pastorat avslås.

Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motion 2022:65 Inrättande av elfond eftersom satsningen Svenska kyrkans färdplan för klimatet pågår och frågan hör hemma i det sammanhanget. Det är dessutom en mycket stor summa som föreslås för ändamålet.

Till betänkandet finns två reservationer, ett särskilt yttrande och två särskilda meningar.  Under överläggningen lades även följande förslag fram av Cecilia Gyllerberg Bergfasth: Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ge stöd till stiften för att de ska kunna göra investeringar i sol och vind. 

Kyrkomötet beslutar att
1. fastställa inriktning för verksamheten på den nationella nivån,
2. fastställa kostnadsram för 2023 till 3 359 miljoner kronor,
3. medge planeringsram för 2024 till 3 408 miljoner kronor,
4. medge planeringsram för 2025 till 3 368 miljoner kronor,
5. ge kyrkostyrelsen i uppdrag att etablera Svenska kyrkans ekonomiservice,
6. avslå motion 2022:8, punkt 1,
7. avslå motion 2022:8, punkt 2,
8. avslå motion 2022:8, punkt 3,
9. avslå motion 2022:8, punkt 4,
10. avslå motion 2022:26,
11. avslå motion 2022:34, punkt 1,
12. avslå motion 2022:34, punkt 2,
13. avslå motion 2022:34, punkt 3,
14. avslå motion 2022:65,
15. avslå det av Cecilia Gyllenberg Bergfasths under överläggningen framlagda förslag.

Ekonomiutskottets betänkande 2022:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2021

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2021. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2021. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Betänkandet omfattar även motion 2022:18 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen.

Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisningen, resultaträkning och balansräkning samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Utskottet föreslår därutöver att motion 2022:18 avslås.

Kyrkomötet beslutar att
1. fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för Svenska
kyrkans nationella nivå 2021,
2. bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021,
3. avslå motion 2022:18. 

 

Ekonomiutskottets betänkande 2022:3
Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning

Betänkandet behandlar kyrkostyrelsens skrivelse 2022:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden. Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar att
med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.

 

Ekonomiutskottets betänkande 2022:4
Underhåll av kyrkobyggnader, finansiering och
regelverk

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2022:33 och 2022:70.
I motion 2022:33 föreslås att de nuvarande reglerna för kyrkounderhållsbidrag ska ändras så att bidraget även möjliggör ombyggnation och omstrukturering av befintliga kyrkobyggnader samt att stiften ska besluta om hur stor del av stiftsbidragen som ska omfördelas till församlingarna för åtgärder på kyrkobyggnaderna.

I motion 2022:70 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur underhåll och renovering av kyrkor av nationellt intresse ska kunna finansieras av gemensamma medel.

Utskottet föreslår att båda motionerna avslås i avvaktan på den utvärdering av
Gemensamt ansvar som ska genomföras under 2023 samt den pågående remissen av utredningen Domkyrkan som katedral.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:33, punkt 1,
2. avslå motion 2022:33, punkt 2,
3. avslå motion 2022:70.

 

Ekonomiutskottets betänkande 2022:5
Antal övriga valda revisorer

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar två motioner med förslag på ändringar i kyrkoordningens 48 kap. 2 §, motion 2022:32 Antalet revisorer samt motion 2022:48 Förtroendevalda revisorer. I båda motionerna föreslås ändringar i kyrkoordningen avseende det antal revisorer som, utöver den auktoriserade revisorn, ska granska verksamheten i församlingar och pastorat. Utskottet menar att det är lämpligt att avvakta resultatet av det projekt som initierats avseende revisionskapitlet i kyrkoordningen och föreslår avslag på båda motionerna.

Kyrkomötet beslutar att
1. att avslå motion 2022:32,
2. att avslå motion 2022:48.