Ekonomiutskottet 2020

Ekonomiutskottets betänkande 2020:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella
nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin och motioner lämnade med anledning av skrivelsen.

Utskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens förslag till kostnadsram för 2021 och planeringsramar för 2022–2023. Vidare ställer sig utskottet bakom kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsinriktning med undantag för delar av området digitalisering och samverkan, där utskottet lägger egna förslag. Dessa förslag handlar dels om att kyrkostyrelsen får i uppdrag att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Dels föreslår utskottet att kyrkostyrelsen får i uppdrag att till 2021 års kyrkomöte, på basis av resultatet av nämnda kartläggning, presentera en färdplan som innehåller tidplan samt investerings- och finansieringsplan för det fortsatta införandet. Beträffande de större utredningar som kyrkostyrelsen enligt skrivelsen avser att initiera under perioden, anser utskottet att ärenden av sådan dignitet som det här är fråga om måste beredas mer utförligt än vad som nu gjorts innan de lämnas till kyrkomötet för behandling. Utskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens förslag avseende ett tillfälligt extra stiftsbidrag och utökade medel till kyrkostyrelsens förfogande för 2021.

Kyrkomötet beslutar 
att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå,
att uppdra till kyrkostyrelsen att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system,
att uppdra till kyrkostyrelsen att till 2021 års kyrkomöte, på basis av resultatet av nämnda kartläggning, presentera en färdplan som innehåller tidplan samt investerings- och finansieringsplan för det fortsatta införandet, 
att fastställa kostnadsram för 2021 till 3 461 miljoner kronor,
att medge planeringsram för 2022 till 3 269 miljoner kronor,
att medge planeringsram för 2023 till 3 273 miljoner kronor.

I motion 2020:2 Migrations- och integrationsinsatser föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att 1) i ett första steg genomföra besparingar för verksamhet inom ramen för migration och integration, 2) i ett andra steg avveckla projekt-, verksamhets- och utvecklingsstöd till Asylrättscentrum och att 3) rent generellt minska anslagen till migration och integration som en följd av, under senare år, minskade migrationsströmmar. Utskottet anser att Asylrättscentrum har den kunskap och juridiska kompetens som behövs i församlingarnas migrations- och integrationsarbete. Även om antalet asylsökande i Sverige minskat och arbetet fått en annan karaktär, finns en eftersläpning som gör arbetet och stödet till Asylrättscentrum fortsatt är viktigt. Utskottet föreslår därför att motionens alla tre beslutsförslag avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:2.

I motion 2020:5 Avgiftsfinansiering av IT, löne- och ekonomicenter föreslås att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att hantera kostnader för IT, löne- och ekonomicenter genom avgifter direkt till anslutna enheter. I motion 2020:15 Gemensamma administrativa system föreslås att kyrkostyrelsen genomför en utredning avseende övergripande administrativa system inklusive remiss till alla församlingar och pastorat med förfrågan om de till angiven kostnad önskar en obligatorisk anslutning till dessa system. I motion 2020:21 Digitalisering och samverkan lämnas förslag om att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inom ramen för det fortsatta strategiarbetet för digitalisering och samverkan genomföra ett brett remissförfarande där varje enhet får uttrycka sin 2 E 2020:1 mening i frågan. Dessutom föreslås i sistnämnda motion att kyrkostyrelsen även får i uppdrag att revidera strategin för digitalisering och samverkan så att det blir upp till den lokala enheten att besluta om anslutning till de gemensamma system som planeras. Mot bakgrund av de förslag utskottet lämnar avseende digitalisering och samverkan under Verksamhetens inriktning i betänkandet, anser utskottet att det som motionärerna efterfrågar är tillgodosett. Utskottet föreslår därför att motionerna 2020:5, 2020:15 och 2020:21 i sin helhet avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:5,
att avslå motion 2020:15,
att avslå motion 2020:21. 

I motion 2020:7 Kapitalavkastningen punkt 2 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att i kommande skrivelser rörande verksamhet och ekonomi budgetera kapitalförvaltningens avkastning uppdelad mellan utdelningar och räntor m.m. och värdepappers-portföljens värdeförändring (realiserad och orealiserad). Vidare föreslås i motionens punkt 3 att kyrkostyrelsen får i uppdrag att redovisa för kyrko-0mötet sin långsiktiga strategi för användningen av kapitalavkastningen. Utskottet ser inget behov av en uppdelning av kapitalförvaltningens avkastning i delposter, utöver den uppdelning som redan görs i den nationella nivåns officiella årsredovisning. Utskottet föreslår därför att motionens punkt 2 avslås. Däremot ser utskottet det som angeläget att en långsiktig plan för användningen av kapitalet tas fram för att därigenom öka möjligheterna till att en rimlig nivå på kapitalet bibehålls på längre sikt. Mot den bakgrunden föreslår utskottet att förslaget i motionens punkt 3 bifalls av kyrkomötet.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:7, punkt 1-2
att bifalla motion 2020:7, punkt 3

I motion 2020:8 Stiftsindelningen föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inte nu genomföra en utredning om stiftsindelningen. Samtidigt finns i motion 2020:13 Svenska kyrkans stiftsindelning förslag om att kyrkostyrelsen, inför en översyn av Svenska kyrkans stiftsindelning, får i uppdrag att beakta att fler stift behövs för den pastorala omsorgens skull och en rimlig storlek på en biskops ansvarsområde. Vidare finns i motion 2020:24 Planerade utredningar förslag om för det första att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inte påbörja de i skrivelsen nämnda ”Större utredningar för framtidens kyrka” förrän ett fulltaligt kyrkomöte har möjlighet att behandla frågan. För det andra föreslås i samma motion att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inte genomföra någon utredning av stiftsindelningen. Utskottet konstaterar att det till årets kyrkomöte inte finns några konkreta förslag på utredningar att ta ställning till. Mot bakgrund av detta och utskottets överväganden om framtida utredningar under rubriken Verksamhetens inriktning, föreslår utskottet avslag på motionerna 2020:8, 2020:13 och 2020:24 i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:8,
att avslå motion 2020:13,
att avslå motion 2020:24 

I motion 2020:9 Strategiska beslut föreslås att kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsinriktning i punkten 1 frånsett långsiktig strategi för digitalisering och samverkan och större utredningar för framtidens kyrka. I motion 2020:11 Angående kyrkostyrelsens skrivelse om verksamhet och ekonomi punkten 1 och motion 2020:14 Begränsning av beslutsrätt för kyrkomötet punkten 2 föreslås att kyrkomötet enbart beslutar om kostnadsram för 2021. Dessutom föreslås i motion 2020:11 punkten 2 att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inte påbörja de i skrivelsen nämnda utredningarna förrän ett fullsatt kyrkomöte haft möjlighet att behandla frågan. Utskottet konstaterar att dessa motioner tydliggör de brister som utskottet anför som argument i sitt övervägande avseende Verksamhetens inriktning i betänkandet. Utskottet anser att ytterligare beredning i denna del som utskottet efterlyser väl svarar mot motionärernas intentioner. Utskottet föreslår därför avslag på motionerna 2020:9, 2020:11 punkt 1, 2020:11 punkt 2 samt 2020:14 punkt 2. 

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:9,
att avslå motion 2020:11 
att avslå motion 2020:14 punkt 2.

I motion 2020:12 Våld i nära relationer föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och utveckla en metodik för Svenska kyrkan i sin helhet att möta medmänniskor som är utsatta för våld i nära relationer. På liknande tema lämnas i motion 2020:25 Utbildningssatsning kring våld i nära relationer förslag om att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utveckla metodik och göra en utbildningssatsning för Svenska kyr- 3 kans anställda för att på så sätt bidra till utveckling av arbetet med att agera i mötet E 2020:1 med människor som är utsatta för våld i nära relationer. Utskottet delar motionärernas mening om att våld i nära relationer är ett problem som ökat som en konsekvens av pandemin. Frågan är viktig varför det föreligger behov av utbildning och metoder för att arbeta med detta på alla nivåer inom kyrkan. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet bifaller båda motionerna 2020:12 och 2020:25.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2020:12,
att bifalla motion 2020:25.

I motion 2020:16 Interreligiös dialog ges i punkten 1 förslag om att kyrkostyrelsen får i uppdrag att se över målbilden och förtydliga syftet med Svenska kyrkans delaktighet i den interreligiösa dialogen. I motionens punkt 2 föreslås dessutom att ett uppdrag om att se över möjligheten att effektivisera arbetet med den interreligiösa dialogen ges till kyrkostyrelsen. Utskottet menar att interreligiös dialog är av stor betydelse på alla nivåer inom Svenska kyrkan och föreslår mot bakgrund av detta att kyrkomötet avslår motionens förslag i båda punkterna.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:16.

I motion 2020:17 Översyn av klimatsatsningar föreslås ett uppdrag till kyrkostyrelsen att skjuta upp eller avveckla långsiktiga kostnadsdrivande klimatsatsningar och projekt som inte rör redan beslutade investeringar. Utskottet konstaterar att det av kyrkomötet 2018 beslutade nationella programmet för klimatstrategi har tagit stora steg framåt och 2019 anslogs medel för klimatsatsningen med 25 miljoner kr per år för perioden 2020–2022. För att möta en framtid med krympande ekonomi och resurser med ett mer hållbart kyrkoliv i alla dimensioner behöver satsningen ske nu och denna process bör inte stoppas. Utskottet föreslår därför att motion 2020:17 avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:17.

I motion 2020:18 Utdelning av fritt eget kapital föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att dela ut hela eller delar av det fria kapital som per utgången av 2021 överstiger den uppräknade målnivån till församlingar/- pastorat. Vidare föreslås i motionen att fördelningen mellan församlingarna bör ske proportionellt avseende antalet medlemmar per den 1 januari 2020. Utskottet menar, mot bakgrund av de ekonomiska satsningar som kyrkostyrelsen i skrivelsen med anledning av pandemin lämnar förslag på för planperioden, att det i dagsläget inte kan bli aktuellt att genomföra det som motionärerna efterfrågar. Mot bakgrund av detta och att utskottet dessutom föreslår att kyrkomötet bifaller motion 2020:7 punkten 3 enligt ovan, förslår utskottet att motion 2020:18 avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:18.

I motion 2020:22 Inrättande av Svenska kyrkans bank föreslås att kyrkostyrelsen, inom ramen för Större utredningar för framtidens kyrka avseende en samordnad kapitalförvaltning, ska få i uppdrag att utreda möjligheten att Svenska kyrkan inrättar en egen bankrörelse som ska betjäna församlingar, pastorat, stift och andra enheter som har nära anknytning till Svenska kyrkan. Utskottet menar att denna fråga bör ses som en helt egen utredningsfråga att ta ställning till. Vidare vidhåller utskottet sitt tidigare ställningstagande från 2018 i frågan om inrättande av en bankrörelse inom Svenska kyrkan. Utskottet finner att inga omständigheter tillkommit sedan dess som föranleder utskottet att revidera ställningstagandet. Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att motion 2020:22 avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2020:22.

Slutligen föreslår utskottet att kyrkomötet beslutar om bidrag till tryck av valsedlar inför kyrkovalet 2021 och att kyrkostyrelsen får i uppdrag att se över formerna för distribution av dessa.

Kyrkomötet beslutar
att bidrag till tryckning av valsedlar vid 2021 års val till kyrkomötet ska utgå till de nomineringsgrupper som är företrädda i kyrkomötet under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir företrädda i kyrkomötet. Bidraget till respektive nomineringsgrupp ska högst motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad i respektive valkrets.

Ekonomiutskottets betänkande 2020:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2019

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen för
Svenska kyrkans nationella nivå 2019. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlas Hållbarhetsredovisning 2019 för Svenska kyrkans nationella nivå. Betänkandet omfattar även motionerna 2020:1 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen samt motion 2020:7 punkten 1 Kapitalavkastningen.
Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisningen, resultatoch balansräkningen samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Utskottet föreslår därutöver att motion 2020:1 samt motion 2020:7
punkten 1 avslås.
Till betänkandet finns en reservation.


Kyrkomötet beslutar
1. fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019,
2. bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019,
3. avslå motion 2020:1
4. avslå motion 2020:7 punkt 1.

 

Ekonomiutskottets betänkande 2020:3
Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning

Betänkandet behandlar kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden.
Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att med godkännande lägga skrivelsen till handlingarna.