Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Ekonomiutskottets betänkande 2019:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020–2022 

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020–2022. Här behandlas även motion 2019:7 Uppdrag inom ansvaret för begravningsverksamheten, motion 2019:38 Ökade resurser till Svenska kyrkan i utlandet och motion 2019:44 Svenska kyrkan i utlandet.
Utskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens förslag om verksamhets-inriktning, kostnadsram för 2020 och planeringsramar för 2021–2022. Utöver detta föreslår utskottet att medel utöver kostnadsram ställs till kyrkostyrelsens förfogande till arbete med asylsökande och flyktingar för 2020 med 25 miljoner kronor. Dessutom föreslår utskottet att medel utöver kostnads- och planeringsramar för perioden 2020–2022
ställs till kyrkostyrelsens förfogande inom programmet Social hållbarhet fokus Tillit och demokrati 2020–2023 med sammanlagt 6 miljoner kronor. 

Motion 2019:7 föreslår att kyrkostyrelsen får i uppdrag att ge Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett fortsatt uppdrag till råd och konsultation inom begravningsverksamheten. Utskottet menar att det inte torde vara aktuellt för kyrkomötet att nu verka för en annan riktning i hanteringen av begravnings-frågorna på nationell nivå än den riktning som kyrkostyrelsen, till följd av kyrkomötets beslut från 2017, nu slagit in på. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Motion 2019:38 föreslår att kostnadsramarna för utlandskyrkans personal för 2020 och 2021 återställs i förhållande till skrivelsens förslag till de nivåer som motsvarar de planeringsramar för 2020 och 2021 som 2018 års kyrkomöte beslutade om. Samma förslag lämnas även i motion 2019:44, men utöver detta föreslås i den senare motionen även att medel om sammanlagt 12 miljoner kronor tillförs utlandskyrkan för 2020 och 2021 till att täcka de extra utgifter som uppkommer till följd av den genomlysning av verksamheten som nu görs. Utskottet menar att ett återställande av föregående års planeringsramar, sett utifrån aktuella ekonomiska förutsättningar, inte är rätt väg att gå. Däremot ser utskottet behov av att grundläggande aspekter av utlandsverksamheten analyseras, så att uppdraget för Svenska kyrkan i utlandet tydliggörs. Utskottet föreslår därför att båda motionerna 2019:38 och 2019:44 i sin helhet avslås. Samtidigt föreslår utskottet med anledning av motionerna att medel utöver kostnads- och planeringsram för åren 2020–2021 om sammanlagt 12 miljoner kronor ställs till kyrkostyrelsens förfogande till arbete med verksamhet och verksamhetsplanering inom utlandskyrkan.

Kyrkomötet beslutar
1. att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå,
2. att avslå utskottets förslag om kostnadsram för 2020 och bifalla reservationen att fastställa kostnadsramen för 2020 till 3 155 miljoner kronor, varvid kostnadsramen för utlandskyrkans personal ska vara 74 miljoner kronor,
3. att avslå utskottets förslag om planeringsram 2021 och bifalla reservationen att medge planeringsramen för 2021 till 3 151 miljoner kronor, varvid planeringsramen för utlandskyrkans personal ska vara 75 miljoner kronor,
4. att medge planeringsram för 2022 till 3 059 miljoner kronor,
5. att avslå motion 2019:7,
6. att avslå motion 2019:38 punkt 1,
7. att avslå motion 2019:38 punkt 2,
8. att avslå motion 2019:44 punkt 1,
9. att avslå motion 2019:44 punkt 2,
10. att med anledning av motion 2019:38 och 2019:44 utöver kostnadsram bevilja 6 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för arbete med verksamhet och verksamhetsplanering (inkl. kriterier) inom utlandskyrkan att användas 2020,
11. att med anledning av motion 2019:38 och 2019:44 utöver planeringsram bevilja 6 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för arbete med verksamhet och verksamhetsplanering (inkl. kriterier) inom utlandskyrkan att användas 2021,
12. att utöver kostnadsram bevilja 25 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för arbetet med flyktingar och asylsökande att användas 2020,
13. att utöver kostnadsram bevilja 2 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för säkerställande av medel till verksamhetskostnader inom programmet Social
hållbarhet fokus Tillit och demokrati 2020–2023 att användas 2020,
14. att utöver planeringsram bevilja 2 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för säkerställande av medel till verksamhetskostnader inom programmet Social hållbarhet fokus Tillit och demokrati 2020–2023 att användas 2021,
15. att utöver planeringsram bevilja 2 miljoner kronor att stå till kyrkostyrelsens förfogande för säkerställande av medel till verksamhetskostnader inom programmet Social hållbarhet fokus Tillit och demokrati 2020–2023 att användas 2022.

Ekonomiutskottets betänkande2019:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2018

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:2  Årsredovisning  för Svenska  kyrkans nationella  nivå  2018.  Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska  kyrkans nationella nivå 2018. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlas även Hållbarhetsredovisning 2018 för Svenska kyrkans nationella nivå. Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisning, resultat- och balansräkningen samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för  räkenskapsåret 2018.

Kyrkomötet beslutar
1. att fastställa   årsredovisningen   samt   resultaträkningen   och   balansräkningen   för   Svenska kyrkans nationella nivå 2018,
2. att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ekonomiutskottets betänkande2019:3
Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning

Betänkandet  behandlar  kyrkostyrelsens  skrivelse  2019:3  Redogörelse  för  behandlingen av kyrkomötesärenden samt motion 2019:31 1700 år efter kyrkomötet i Nicaea och motion 2019:43 Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till utjämnings-/bidragssystem.Utskottet  föreslår  att  skrivelsen  med  godkännande  läggs  till  handlingarna  samt  föreslår  bifall  på  motion  2019:31  punkt  1,  avslag  på  motion  2019:31  punkt  2  samt  bifall till motion 2019:43.

Kyrkomötet beslutar 
1. att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna,
2. att bifalla motion 2019:31 punkt 1,
3. att avslå motion 2019:31 punkt 2,   
4. att bifalla motion 2019:43.

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2019:4
TEMATISKT KYRKOMÖTE 2019 – UNDERVISNING

Sammanfattning


I  detta  betänkande  behandlar  Ekonomiutskottet  kyrkostyrelsens  skrivelse  2019:5  beslutspunkt  3  att  kyrkostyrelsen  i  sitt  framtida  strategiska  arbete  ska  beakta  vad  kyrkomötet anfört beträffande undervisning. Utskottet  anser  att  den  inslagna  vägen  med  gemensamma  system  och  i  förlängningen gemensamt lönecenter är rätt väg att gå, men vill lyfta kommunikationsproble-matiken  kring  detta.  Utskottet  ser  också  behov  av  ytterligare  stöd  kring  frågor  som  exempelvis GDPR, men att detta skulle kunna ske via stiften.Utskottet  vill  dock  påpeka  att  gemensamma  system  och  volymhantering  inte  är  den enda vägen att gå utan det måste också finnas utrymme för andra lösningar.För  att  stimulera  delande  av  erfarenheter  anser  utskottet  att  en  utveckling  av  nuvarande strukturer kan vara en framkomlig väg.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till  kyrkostyrelsen  att  i  sitt  framtida  strategiska  arbete  beakta  det  Ekonomiutskottet anfört beträffande undervisning.