Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2018:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2019–2021

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas skrivelse KsSkr 2018:1 Verksamhet och ekonomi för
Svenska kyrkans nationella nivå 2019–2021.
Utskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens förslag och föreslår att kyrkomötet
fastställer kyrkostyrelsens förslag till verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans
nationella nivå 2019–2021 i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar
att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå.
att fastställa kostnadsram för 2019 till 3 196 miljoner kronor.
att medge planeringsram för 2020 till 3 143 miljoner kronor.
att medge planeringsram för 2021 till 3 176 miljoner kronor.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2017

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2018:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2017. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2017. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlas också Hållbarhetsredovisning 2017 för Svenska kyrkans nationella nivå.
Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisning, resultat-och balansräkningen samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkomötet beslutar
att fastställa årsredovisning samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2017.
att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:3
Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning

Betänkande behandlar kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2018:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt motion 2018:48 Gudstjänster och andakter på Svenska kyrkans webbplats.
Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna samt
föreslår avslag på motion 2018:48 med hänvisning till att ytterligare åtgärder skulle kräva utökade resurser och, på grund av rättighetsproblematik, stå i strid med kyrkoordningen.

Kyrkomötet beslutar
att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.
att avslå motion 2018:48.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:4
Bidrag till kyrkobyggnader

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner som rör regelverk för bidrag till kyrkobyggnader. I motion 2018:16 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utforma ett bidragssystem som gör det ekonomiskt möjligt för pastorat och församlingar att hålla kyrkor öppna dagtid. Utskottet menar att den nya kostnadsutjämning mellan församlingar avseende kyrkobyggnader, som sker inom ramen för utjämningssystemet, redan medverkar till den finansiering av kyrkornas öppethållande som motionären efterfrågar.
Vidare förutsätter en godtagbar omfattning på öppethållandet också att församlingar och stift i samverkan fortsätter att söka olika former av lösningar för att undvika att tillgängligheten till kyrkorummen minskar. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:16.
I motion 2018:51 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att föreslå kyrkomötet former för stöd för utveckling av kyrkobyggnader. Utskottet menar att det finns skäl att avvakta med nya bidragsformer för kyrkobyggnader och ansluter sig här till vad kyrkomötets dåvarande Ekonomi- och egendomsutskott anförde i betänkandet EE 2017:5 Regelverk för bidrag till kyrkor. Statusen på bevarande och utveckling av kyrkobyggnader utgör lämpligen en del av den utvärdering av den nya ordningen för hantering av kyrkobyggnader, som ska redovisas till 2023 års kyrkomöte. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:51.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:16.
att avslå motion 2018:51.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:5
Finansiella tjänster inom Svenska kyrkan

Sammanfattning

Betänkandet behandlar två motioner rörande finansiella tjänster inom Svenska kyrkan. I motion 2018:38, punkt 1 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur finansiella tjänster kan utvecklas för att bättre svara mot församlingars, pastorats och stifts behov. Utskottet menar att ett sådant uppdrag redan finns men skulle gärna se att detta i högre grad prioriteras och resultatet bättre kommuniceras av kyrkostyrelsen, samt att kyrkostyrelsen ger dessa frågor en mer prioriterad ställning.
I motionens punkt 2 föreslås att kyrkostyrelsen gör en översyn av kollekt- och
kontanthantering inom Svenska kyrkan i förenklingssyfte. Även här anser utskottet att kyrkostyrelsen redan har ett sådant uppdrag men utskottet skulle gärna se att dessa frågor prioriteras högre av kyrkostyrelsen.
Utskottet föreslår därför att motion 2018:38, punkt 1 och 2 ska anses besvarad.
I motion 2018:90 föreslås att ett uppdrag ska ges till kyrkostyrelsen att utreda möjligheten för Svenska kyrkan att starta en egen bankrörelse. Utskottet föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte kan anses vara en grundläggande uppgift för Svenska kyrkan.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:38, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
att motion 2018:38, punkt 2 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
att avslå motion 2018:90.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:6
Öka antalet församlingskollekter

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:37 Öka antalet församlingskollekter, där föreslås att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att kollekterna omfördelas, så att församlingarna själva har rätt att besluta över en större andel av kollekterna än idag och därmed att endast en mindre andel beslutas på stifts- och riksnivå. Utskottet konstaterar att det av regleringen i kyrkoordningen framgår att domkapitlen har egen beslutanderätt över stiftskollekterna. Vidare ansluter sig utskottet till Läronämndens yttrande och menar att församlings-, stifts- och rikskollekter tillsammans uttrycker kyrkans enhet och möjliggör för den enskilde att bli delaktig i kyrkans liv och uppdrag, både lokalt och globalt. Utskottet menar slutligen att kyrkostyrelsens kriterier och principer för fördelning av rikskollekter på ett bättre sätt behöver synliggöras inom Svenska kyrkan än vad som för närvarande är fallet. Detta kan exempelvis ske genom publicering på intranätet. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:37.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:37.

Ekonomiutskottets betänkande 2018:7
Utlandskyrkan och clearing

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2018:28. I motionen föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utlandskyrkan ska ingå i clearingsystemet. Utskottet konstaterar att de lokalt satta avgifterna för bland annat vigsel i de olika utlandsförsamlingarna fungerar som delfinansiering av övrig verksamhet. Dessa avgifter är vanligtvis högre än den taxa för clearing som gäller mellan svenska församlingar. Vid en anslutning till clearingsystemet skulle detta innebära ett ekonomiskt avbräck för utlandsförsamlingarna.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att kyrkomötet beslutar att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:28.