Prata med oss

Beslut av kyrkomötet 2017

Här publiceras beslut som fattats av det avgående kyrkomötet 2017. Därefter publiceras beslut från valsammanträdet för det tillträdande kyrkomötet för mandatperioden 2018 - 2021.


Budgetutskottets betänkande

B 2017:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2018–2020

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå.
2. Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2018 till 3 224 miljoner kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2019 till 3 184 miljoner kronor.
4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2020 till 3 111 miljoner kronor.
5. Kyrkomötet beslutar att fastställa en ram på 74 miljoner kronor under åren 2018–2022 för kostnader för Svenska kyrkan i utlandets fastigheter och lokaler.
6. Kyrkomötet beslutar att fastställa en ram på 6 miljoner kronor under åren 2018–2022 för kostnader för Svenska teologiska institutets fastighet i Jerusalem.
7. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:37.
8. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:51, punkt 1.
9. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:51, punkt 2.
10. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:100, punkt 1.
11. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:100, punkt 2.
12. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:131, punkt 1.
13. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:131, punkt 2.
14. Kyrkomötet beslutar att avslå under överläggning framlagt förslag av Mats Nilsson att kyrkomötet beslutar att personalkostnaderna minskar med 10 miljoner år 2018, och vidare 2019 och 2020.

B 2017:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2016

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2016.
2. Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Gudstjänstutskottets betänkande

G 2017:1 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Beslutspunkt 1
Kyrkomötet beslutar beträffande kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I i enlighet med kyrkostyrelsens förslag och med de ändringar och tillägg som föranleds av utskottets förslag samt de justeringar som kyrkomötet redan har beslutat om i detta ärende, att användas i gudstjänster från och med pingstdagen 2018.

Beslutspunkt 2
Kyrkomötet beslutar beträffande ändringar i kyrkoordninngen i kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2017:6, punkt 2 att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 4 med den av Läronämnden föreslagna justeringen som kyrkomötet redan beslutat.

Beslutspunkt 3 beträffande återremiss av kyrkohandbokens musik
1. Kyrkomötet beslutar beträffande återremiss av kyrkohandbokens musik att avslå motionerna 2017:4 punkt 1, 2017:6 punkt 1, 2017:60 punkt 1, 2017:61 punkt 1 och 2017:85 punkt 1–3.

2. Kyrkomötet beslutar bifalla under överläggningen framlagt förslag av Torvald Johansson att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med kompletterande musik till kyrkohandboken. Uppdraget omfattar Gudstjänstmusik A, den gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av vårt liturgiska musikarv och som brukas brett bland församlingarna.

Vidare omfattar uppdraget komplettering av musiken till de liturgiska texterna i Gudstjänstmusik (A-C) med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk folkton, och från våra systerkyrkor utanför Europa. Arbetet ska ske genom att en kommitté av sakkunniga musiker och teologer tillsätts med uppdraget att självständigt efter en öppen inbjudan välja ut och bearbeta musiken.

Förtydligande: Kyrkomötets beslut innebär att kyrkostyrelsen har fått i uppdrag att ta fram kompletterande musik till den antagna kyrkohandboken. Den musiken blir en komplettering ”till” kyrkohandbokens musik, den ersätter inte något i den antagna kyrkohandboken. Både när det Gudstjänstmusik A, B och C.

Beslutspunkt 4 beträffande återremiss av kyrkohandboksförslagets texter
Kyrkomötet beslutar beträffande återremiss av kyrkohandboksförslagets texter att avslå motionerna 2017:17, 2017:20 och 2017:78 punkt 1.

Beslutspunkt 5 beträffande användande av material utöver Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I
Kyrkomötet beslutar beträffande användande av material utöver Kyrkohandbok för Svenska kyrkan att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motionerna 2017:57 och 2017:60 punkt 2 och 3 anta kyrkostyrelsens förslag angående användande av material utöver Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I.

Beslutspunkt 6 beträffande grundstrukturen
Kyrkomötet beslutar beträffande grundstrukturen att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till motion 2017:48, avseende Lovsånger från psalmboken, och med avslag på motion 2017:6 punkt 3 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående grundstrukturen.

Beslutspunkt 7 beträffande övergripande anvisningar
Kyrkomötet beslutar beträffande övergripande anvisningar att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motion 2017:73 anta kyrkostyrelsens förslag om övergripande anvisningar.

Beslutspunkt 8 beträffande flerspråkighet
Kyrkomötet beslutar beträffande flerspråkighet att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motionerna 2017:5 punkt 2 och 2017:156 punkt 1 och 2 anta kyrkostyrelsens förslag angående flerspråkighet samt att 1986 års kyrkohandbok i de översättningar

till andra språk som fastställts av kyrkostyrelsen får brukas fram till dess att översättningar av den nya kyrkohandboken fastställts på motsvarande sätt.

Beslutspunkt 9 beträffande gudstjänstens språkliga uttryck
1. Kyrkomötet beslutar beträffande gudstjänstens språkliga uttryck att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till motion 2017:90 punkt 1 avseende den latinska namnformen Kriste och med avslag på motionerna 2017:71 punkt 1 och 2, 2017:90 punkt 2, 3 och 4 och 5 2017:93 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående gudstjänstens språkliga uttryck.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå utskottets förslag avseende välsignelsen enligt bilaga 4 till förmån för kyrkostyrelsens förslag i skrivelse KsSkr 2017:6.

Beslutspunkt 10 beträffande kyrkohandbokens musik
Kyrkomötet beslutar beträffande kyrkohandbokens musik att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till motion 2017:45, avseende slutfallsprinciper vid sjungna böner, och med avslag på motionerna 2017:6 punkt 2, 2017:15 punkt 1 och 2 samt 2017:61 punkt 2 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående kyrkohandbokens musik.

Beslutspunkt 11 beträffande Anvisningarna
Kyrkomötet beslutar beträffande Den allmänna gudstjänsten, anvisningarna att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag till komplettering enligt bilaga 4 och med avslag på motion 2017:95 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Den allmänna gudstjänsten, anvisningarna.

Beslutspunkt 12 beträffande Samling
Kyrkomötet beslutar beträffande Samling att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med att anse motion 2017:74 besvarad i enlighet med vad utskottet anfört samt med bifall till utskottets förslag dels avseende anvisningstexten till momentet Samling, dels avseende den trinitariska formuleringen enligt bilaga 4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Samling.

Beslutspunkt 13 beträffande Inledning
Kyrkomötet beslutar beträffande Inledning att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag avseende Inledningsord 6, Inledningsord 7 och Inledningsord 15 enligt bilaga 4 samt med avslag på motionerna 2017:91 och 2017:97 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Inledning.

Beslutspunkt 14 beträffande Kyrie
Kyrkomötet beslutar beträffande Kyrie att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till motion 2017:46 och avslag på motionerna 2017:68 och 2017:128 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Kyrie.

Beslutspunkt 15 beträffande Lovsången
1. Kyrkomötet beslutar beträffande Lovsången att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motionerna 2017:44, 2017:61 punkt 3 och 2017:141 anta kyrkostyrelsens förslag angående Lovsången.

2. Kyrkomötet beslutar att bifalla reservation 13 av Kenneth Nordgren och Anders Åkerlund. att i alla Gloria-moment med texten ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar” byta ut pronomenet ”han” till ”Gud”.

Beslutspunkt 16 beträffande Dagens bön
Kyrkomötet beslutar beträffande Dagens bön att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motion 2017:92 anta kyrkostyrelsens förslag angående Dagens bön.

Beslutspunkt 17 beträffande Credo
Kyrkomötet beslutar beträffande Credo att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motion 2017:113 anta kyrkostyrelsens förslag angående Credo.

Beslutspunkt 18 beträffande Förbön
Kyrkomötet beslutar beträffande Förbön att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motionerna 2017:129 och 2017:130 anta kyrkostyrelsens förslag angående Förbön.

Beslutspunkt 19 beträffande Prefation och nattvardsbön
Kyrkomötet beslutar beträffande Prefation och nattvardsbön att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag avseende Nattvardsbön 3, Nattvardsbön 6, Nattvardsbön 11 och Nattvardsbön 14 enligt bilaga 4 samt med avslag på motionerna 2017:19 punkt 1 och 2, 2017:40 punkt 1–12, 2017:67, 2017:72, 2017:96 punkt 1–3, 2017:98 och 2017:133 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Prefation och nattvardsbön.

Beslutspunkt 20 beträffande Sanctus, Herrens bön, Brödsbrytelsen och Agnus Dei
Kyrkomötet beslutar beträffande Sanctus, Herrens bön, Brödsbrytelsen och Agnus Dei att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag avseende Brödsbrytelsen enligt bilaga 4 samt avslag på motionerna 2017:7 punkt 1 och 2, 2017:122 och 2017:154 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Sanctus, Herrens bön, Brödsbrytelsen och Agnus Dei.

Beslutspunkt 21 beträffande Sändningen
Kyrkomötet beslutar beträffande Sändningen att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag att den första psalmen som på sidan 109 i textbilagan kallas ”Psalm” istället ska benämnas ”Lovpsalm” samt med bifall till utskottets förslag avseende rubriken Sändning, avseende uppställningen av Psalm och/eller Avslutande musik (postludium) samt avseende anvisningstexten till momentet Psalm och de konsekvensändringar som dessa förslag föranleder enligt bilaga 4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Sändningen.

Beslutspunkt 22 beträffande Julotta
Kyrkomötet beslutar beträffande Julotta att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del. och med bifall till utskottets förslag att i ordningen för Julotta ska asterisk finnas vid momenten Evangelium, Trosbekännelsen och Välsignelsen, anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Julotta.

Beslutspunkt 23 beträffande Långfredagsgudstjänst
Kyrkomötet beslutar beträffande Långfredagsgudstjänst att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag avseende ordningen för Långfredagsgudstjänst ska: − asterisk finnas vid momenten Tredje läsningen, Trosbekännelsen och Välsignelsen, − momentet Trosbekännelsen vara fakultativt, − införas Psalm, som är fakultativ, efter Första läsningen, − avslutningsorden efter läsningarna tas bort samt med bifall till utskottets förslag angående Tredje läsningen enligt bilaga 4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Långfredagsgudstjänst.

Beslutspunkt 24 beträffande Påsknattsmässa
Kyrkomötet beslutar beträffande Påsknattsmässa att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del men med avslag till utskottets förslag avseende Påsknattsmässans anvisningstext till förmån för kyrkostyrelsens förslag och med bifall avseende anvisningstexten till momentet Påskrop enligt bilaga 4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Påsknattsmässa.

Beslutspunkt 25 beträffande Sjukkommunion
Kyrkomötet beslutar beträffande Sjukkommunion att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag om att dels byta ordning mellan de två alternativen till Bön om förlåtelse, dels byta ut det första Förlåtelseordet i ordningen för Sjukkommunion mot Förlåtelseord 3 i Den allmänna gudstjänsten enligt bilaga 4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående Sjukkommunion.

Beslutspunkt 26 beträffande dop och konfirmation
Kyrkomötet beslutar beträffande dop och konfirmation att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motionerna 2017:63, 2017:65 punkt 1–5 och 2017:70 och med anledning av motion 2017:65 punkt 1 anta det inledningsord som föreslås i motionen som det fjärde inledningsordet i dopgudstjänsten i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, enligt bilaga 4, och med bifall till utskottets övriga förslag i bilaga 4 att: − det andra inledningsordet i dopgudstjänsten ändras, − anvisningstexten angående doptal i dopgudstjänsten ändras, − orden i Sändningsord i Konfirmationsmässa/-gudstjänst ändras, − inledningsordet till frågan till konfirmanderna ändras, − benämningen av konfirmanderna justeras, samt att anta kyrkostyrelsens skrivelse angående dop och konfirmation.

Beslutspunkt 27 beträffande bikt
Kyrkomötet beslutar beträffande bikt att med bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med avslag på motion 2017:14 punkt 1–4 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående bikt.

Beslutspunkt 28 beträffande vigsel
1. Kyrkomötet beslutar beträffande vigsel att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till motion 2017:47 ändra i anvisningarna för vigsel enligt bilaga 4 och med avslag på motion 2017:103 punkt 1–4 och motion 2017:153 samt med anledning av motion 2017:153 infoga bibelord från 1 Samuelsbokens 20:e kapitel, vers 17, 41–42 i ordningen för vigselgudstjänst, enligt bilaga 4, anta kyrkostyrelsens skrivelse angående vigsel, samt att Kyrkomötets beslut om kompletterande anvisningar till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst (SvKB 2009:3) ska upphöra att gälla när en ny kyrkohandbok tas i bruk.
Men med den ändring att reservation 40 av Kenneth Nordgren har bifallits: Jag reserverar mig mot förslaget att anta kyrkostyrelsens förslag till ordning för ”Vigselgudstjänst” med avsaknad av angiven fakultativ möjlighet att placera in som ett extra moment för ”Psalm/musik” mellan Herrens bön och vigseltal till förmån för mitt under utskottsbehandlingen framställda yrkande att lägga till ett sådant.

Beslutspunkt 29 beträffande begravning
Kyrkomötet beslutar beträffande begravning att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 i denna del och med bifall till utskottets förslag om att ändra i anvisningstexten till Begravning enligt bilaga 4 samt med avslag på motionerna 2017:34 och 2017:127 anta kyrkostyrelsens skrivelse angående begravning.

Beslutspunkt 30 beträffande tacksägelse över nyfödda och adopterad
Kyrkomötet beslutar beträffande tacksägelse över nyfödda och adopterade att avslå motion 2017:78 punkt 2.

G 2017:2 Musikråd för Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:79.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:105.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:114.

5. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motionerna 2017:1, 2017:79, 2017:105 och 2017:114 uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag på hur gudstjänstlivet i Svenska kyrkan kontinuerligt kan tillföras ny gudstjänstmusik utan att det innebär att ny kyrkohandbok antas.

G 2017:3 Kompletterande gudstjänstordningar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:125.

2. Kyrkomötet beslutar att motion 2017:139 är besvarad med vad utskottet anfört.

G 2017:4 Handlingsplan för förankring vid omarbetning av kyrkans böcker

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:35.

G 2017:5 Fädernas kyrka i psalmboken

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:152.

Kyrkolivsutskottets betänkande

Kl 2017:1 Medlemsstrategi

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:2.

2. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:117

Kl 2017:2 Missionsinsatser

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:64.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:76.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:140, punkt 1.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:140, punkt 2.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:150.

Kl 2017:3 Svenska kyrkans undervisning

1. Kyrkomötet beslutar att motion 2017:13 ska anses besvarad med vad utskottet har anfört.

2. Kyrkomötet beslutar att motion 2017:120, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet har anfört.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:120, punkt 2.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:137.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:148.

Kl 2017:4 Kyrkliga skolavslutningar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:84, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:84, punkt 2.

Kl 2017:5 Fler språkkunniga förkunnare

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:27, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:27, punkt 2.

Kl 2017:6 Könsfördelningen i Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:26, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:26, punkt 2.

Kl 2017:7 Markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn

1. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:42, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att bifalla under överläggningen framlagt förslag av Wanja Lundby-Wedin att kyrkomötet beslutar att motion 2017:42, punkt 2, anses besvarad med vad utskottet anfört.

Förtydligande: Läs mer Betänkande KL 2017:7, sid 2-3.

3. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:42, punkt 3.

4. Kyrkomötet beslutar att bifalla under överläggningen framlagt förslag av att lägga till ”och unga” (dvs. ”barn och unga” i alla tre att-satserna).

Kl 2017:8 Psykisk ohälsa hos unga

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:151, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:151, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:151, punkt 3.

Kl 2017:9 Nationellt Stim-avtal för musik via internet vid kyrkliga handlingar

Kyrkomötet beslutar att motionen är besvarad med vad utskottet anfört.

Utskottet ser positivt på ett nationellt avtal med Stim men eftersom en avtalsprocess med Stim redan är i gång där man har som mål att komma överens om hanteringen av streamingtjänster, anser utskottet att motionen är besvarad.

Kl 2017:10 Kristna bönder och livsmedelsförsörjningen

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:58, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:58, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå under överläggningen framlagt förslag av Stefan Aro att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att upprätta dialog med Sveriges kristna bönder för att se på vilket sätt Svenska kyrkan kan stödja inhemsk livsmedelsproduktion.

Kl 2017:11 Gudstjänster och andakter på Svenska kyrkans webbplats

1. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:94, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:94, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:94, punkt 3.

Kl 2017:12 Läsbarhet och den grafiska profilen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:157.

Kl 2017:13 Pride-rörelsen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:146.

Kl 2017:14 Svenska kyrkans mångfald

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:75.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:155, punkt 1.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:155, punkt 2.

Kl 2017:15 Svenska kyrkan som kulturbärare

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:80.

Organisationsutskottets betänkande

O 2017:1 Begravningsverksamheten

1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1) enligt bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:99, punkt 1.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:99, punkt 2.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:99, punkt 3.

 O 2017:2 Indelningsfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1) enligt bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:38

3. Kyrkomötet beslutar att bifalla under överläggningen framlagt förslag av Per Lindberg att kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen att förekomsten av ordet indelningsdelegerade i 37 kap. 30 § ska ersättas med ordet interimsdelegerade och att ändringen ska träda ikraft den 1 januari 2018.

O 2017:3 Kyrkliga samfälligheter för särskilda uppgifter

1. Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändring i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om stiftens tillsyn över de kyrkliga samfälligheterna för särskilda uppgifter i enlighet med vad utskottet anfört.

O 2017:4 Demokratifrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:16.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:39.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:82. 4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:88.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:101, punkt 1.

6. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:101, punkt 2.

7. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motionerna 2017:16, 2017:39, 2017:82, 2017:88 och 2017:101 uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en konsekvensanalys av direkta och indirekta kyrkliga val ur demokrati-, kyrkosyns-, och digitaliseringsperspektiv.

O 2017:5 Strukturfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:18.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:77.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:121, punkt 1.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:121, punkt 2.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:132, punkt 1.

6. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:132, punkt 2.

7. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motionerna 2017:18, 2017:77, 2017:121 och 2017:132 informera kyrkostyrelsen om vad utskottet anfört om en kontinuerlig uppföljning av strukturförändringarnas konsekvenser.

O 2017:6 Reglering av nomineringsgrupper

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:109.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:143.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:144.

O 2017:7 Antalet ledamöter i kyrkomötet m.m.

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:31.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:108.

O 2017:8 Representation i kyrkomötet m.m.

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:10.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:87

O 2017:9 Förordnande av präst i församlingsråd

1. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:28, bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att förslaget i motion 2017:28 om ändring i kyrkoordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018.

O 2017:10 Svenska kyrkan som arbetsgivare
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:104.

O 2017:11 Utläggning av valsedlar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:69.

2. Kyrkomötet beslutar att, med anledning av motion 2017:69, uppdra till kyrkostyrelsen att införa en ordning där valförrättarna och röstmottagarna ska se till att valsedlar även för de lokala valen, i de valkretsar som innefattas i den egna valnämndens ansvarsområde, finns utlagda.

O 2017:12 Begreppet beredskap

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:138.

O 2017:13 Svenska kyrkans organisation gentemot försvarsmakten

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:142.

O 2017:14 Definition av ordet pastoral

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:147.

O 2017:15 Verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande

TU 2017:1 Behörighet som arbetsledare

Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

TU2017:2 Kyrkomusiker i kyrkoordningen

1. Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till beslut om ändring i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:43.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:86.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:106, punkt 1.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:106, punkt 2.

TU 2017:3 Behovsstyrda tjänster i Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:3, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:3, punkt 2.

TU 2017:4 Valideringsinstrument för rekrytering och antagande av präster

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:9.

TU 2017:5 Snabbare registrering av vigsel

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:23.

TU 2017:6 Medlemskap i Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:24, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:24, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:66.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:115.

5. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motionerna 2017:24, 2017:66 och 2017:115 uppdra åt kyrkostyrelsen att i arbetet med en översyn av frågor om kyrkotillhörigheten beakta det som utskottet har anfört.

TU 2017:7 Rekrytering till kyrkliga utbildningar och tjänster

1. Kyrkomötet beslutar att motion 2017:32 är besvarad med vad utskottet anfört.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 1.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 2.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 3.

5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 4.

6. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 5.

7. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:119, punkt 6.

TU 2017:8 Inomkyrklig sammanhållning och anställning

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:36, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:36, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:36, punkt 3.

TU 2017:9 Reglering av diakontjänster

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:83.

TU 2017:10 Översyn av relationerna till utlandsförsamlingarna

Kyrkomötet beslutar att motion 2017:102 är besvarad med vad utskottet har anfört.

Utskottet redovisar att det har vidtagits åtgärder i linje med det som togs upp i det nämnda betänkandet från föregående år. Utskottet menar att motionärernas önskemål därmed har tillgodosetts och att kyrkomötet ska besluta att motionen är besvarad med det som utskottet har anfört.

TU 2017:11 Prästers väjningsrätt vid vigsel

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:110.

TU 2017:12 Svenska kyrkans psykosociala arbetsmiljö

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:111.

TU 2017:13 Codex ethicus

Kyrkomötet beslutar att motion 2017:116 är besvarad med vad utskottet har anfört.

Utskottet pekar på att ett arbete pågår hos biskopsmötet som ligger i linje med vad motionärerna önskar och anser därför att ingen ytterligare åtgärd behövs. Kyrkomötet föreslås besluta att motionen är besvarad med vad utskottet har anfört.

TU 2017:14 Stiftens tillsyn av församlingarna

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:118.

TU 2017:15 Nyöversättning och kommentar till bekännelseskrifterna

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:124.

TU 2017:16 Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:149.

TU 2017:17 Verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkansöverklagandenämnd

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans överklagandenämnd till handlingarna.

TU 2017:18 Verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.

Kyrkorättsutskottets betänkanden

Kr 2017:1 Kyrkomötets arbetsformer

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:81.

2. Kyrkomötet beslutar att anta presidiets förslag till ändringar i kyrkoordningen och att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

3. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet (SvKB 1999:3) enligt bilaga 1.

4. Kyrkomötet beslutar att 2019 genomföra ett tematiskt kyrkomöte i enlighet med Särskild arbetsordning för kyrkomötet.

Förtydligande: Kyrkomötet beslutade utifrån förslag i Presidiets skrivelse 2017:1 att under mandatperioden 2018­-2021 göra det möjligt att genomföra tematiska kyrkomöten. Det första ska genomföras år 2019 och därefter utvärderas. Temat ska bestämmas av kyrkomötet i plenum. Vid tematiskt sammanträde ska kyrkomötet endast ta upp motioner till behandling som antingen berör temat eller har inlämnats med anledning av skrivelse från kyrkostyrelsen. Läs mer: Särskild arbetsordning för kyrkomötet (bilaga 2 i betänkandet, sidan 21).
Senast år 2020 ska kyrkomötet ta ställning till om ett tematiskt kyrkomöte ska genomföras även år 2021.

5. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till Särskild arbetsordning för kyrkomötet enligt bilaga 2.

6. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att utvärdera de arbetsformer som regleras i Särskild arbetsordning för kyrkomötet. Utvärderingen ska överlämnas till kyrkomötet 2020 och innehålla förslag om huruvida 2021 års kyrkomöte ska genomföras i enlighet med Särskild arbetsordning för kyrkomötet.

7. Kyrkomötet beslutar att informera kyrkostyrelsen om vad utskottet har anfört avseende tidpunkt för överlämnande av skrivelserna om Verksamhet och ekonomi, Årsredovisning och kyrkostyrelsens redovisning om hur styrelsen har tagit om hand kyrkomötets ärenden.

8. Kyrkomötet beslutar att bifalla under överläggning framlagt förslag av Bengt Kjellgren att kyrkomötet (i plenum) ska besluta om vilka särskilda ämnen som ska utgöra tema för de tematiska kyrkomötessammanträdena.

Kr 2017:2 Kyrkomötets miljöarbete

Kyrkomötet beslutar att lägga skrivelsen PSkr 2017:2 till handlingarna.

Kr 2017:3 Arvoden för kyrkligt förtroendevalda

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:8

Kr 2017:4 Utredning om begravningsväsendet

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:41.

Kr 2017:5 Verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2016 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.

Kr 2017:6 Ändringar i kyrkoordningen m.m., övriga ändringar och rättelser

1. Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet

Kr 2017:7 Utökat uppdrag för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån m.m.

1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

2. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet enligt bilaga 2.

3. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i Ersättningsstadga enligt bilaga 3.

4. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i Instruktion för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån enligt bilaga 4.

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande

EE 2017:1 Revisorers uppdrag enligt kyrkoordningen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:158.

EE 2017:2 Golv och tak för kyrkoavgiften

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:123.

EE 2017:3 Folkbildning i utlandsförsamlingarna

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:25.

EE 2017:4 Redovisningsregler för gåvor och bidrag inom Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:49, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:49, punkt 2.

EE 2017:5 Regelverk för bidrag till kyrkor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:33.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:52, punkt 1.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:52, punkt 2.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:107.

EE 2017:6 Ersättning till präst vid tjänstgöring i annan församling

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:89.

Ekumenikutskottets betänkande

Eu 2017:1 Från konflikt till gemenskap

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:11.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:62.

Eu 2017:2 Nå de onådda

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:12.

Eu 2017:3 Ekumeniskt möte 1925 och 2025

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2017:22.

Eu 2017:4 Strategi för kyrkans internationella arbete

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:30.

Eu 2017:5 Mission i världen

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:50, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:50, punkt 2.

Eu 2017:6 Informationskampanjer i internationella arbetet

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:53.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:54.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:55.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:56.

Eu 2017:7 Ekumenisk gest i anslutning till reformationsåret

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:59.

Eu 2017:8 Katarinauppropet

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:112.

Eu 2017:9 Närproducerade varor i katastrofarbete och särskilda insatser i Mellanöstern

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:134, punkt 1.

2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:134, punkt 2.

3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:135.

4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:136

Eu 2017:10 Evangelisering av i synnerhet palestinier, araber och muslimer

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:145.

Beslut från valsammanträde för tillträdande kyrkomötet 2018 - 2021

Val av presidium

Kyrkomötet beslutar

att välja Karin Perers (C) till kyrkomötets ordförande.

att välja Levi Bergström (S) till kyrkomötets förste vice ordförande.

att välja Carina Etander Rimborg (POSK) till kyrkomötets andre vice ordförande.

att välja Bengt Stigner till kyrkomötets sekreterare.

Val av protokollsjusterare

Kyrkomötet beslutar

att välja Inga Alm (C), Anna Karin Hammar (S) och Anna-Karin Westerlund (BA) till protokollsjusterare.

Val av valberedning

Kyrkomötet beslutar

att välja Inger Wahlman (S) till ordförande i kyrkomötets valberedning.

att välja Per Lindberg (POSK) till vice ordförande i kyrkomötets valberedning.

att välja följande till ledamöter i kyrkomötets valberedning Reine Olsson (S), Monica Lindell Rydén (S), Leif Nilsson (S), Lars G Linder (S), Stefan Hortlund (S), Marie Wojidkow (POSK), Åke Marcusson (-) utlandsförsamlingarna, Margareta Andersson (C), Niklas Larsson (C), Elisabeth Rydström (C), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Marie Axelsson Ahl (SD), Cecilia Brinck (BA).

Val till kyrkostyrelse 2018 - 2021

Kyrkomötet beslutar

att till 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen 2018 - 2021 välja
Wanja Lundby-Wedin, , (S) Stockholms stift

Kyrkomötet beslutar

att 2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen 2018 - 2021 välja

Daniel Tisell, 2:e vice ordf, (C) Göteborgs stift

Kyrkomötet beslutar

att till ledamöter i kyrkostyrelsen 2018 - 2021 välja
Lars Johnsson, (S) Strängnäs stift
Margareta Winberg, (S) Härnösands stift
Jesper Eneroth, (S) Göteborgs stift
Britt Sandström, (S) Västerås stift
Erik Sjöstrand, (POSK) Uppsala stift
Nils Gårder, (POSK) Lunds stift
Marie Rydén Davoust, (POSK) Strängnäs stift
Elisabeth Rydström, (C) Stockholms stift
Aron Emilsson, (SD) Göteborgs stift
Mats Hagelin, (BA) Lunds stift
Nils Kaiser, (ÖKA) Göteborgs stift
Leif Nordlander; (FK) Skara stift

 

Självskriven ordförande är ärkebiskop Antjé Jackélen.

Val till ersättare i kyrkostyrelsen 2018 - 2021

Kyrkomötet beslutar

att till ersättare i kyrkostyrelsen 2018 - 2021 välja

Daniel Larson, (S) Stockholms stift
Anna Karin Hammar, (S) Uppsala stift
Sebastian Clausson, (S) Skara stift
Sara Waldenfors, (S) Göteborgs stift
Marie Johansson, (S) Växjö stift
Sofia Särdquist, (POSK) Skara stift
Torvald Johansson, (POSK) Strängnäs stift
Marja Sandin-Wester, (MPSK) Stockholms stift
Lars-Ivar Ericson, (C )Lunds stift
Åsa Ingårda, (C) Strängnäs stift
Julia Kronlid, (SD) Stockholms stift
Cecilia Brinck, (BA) Stockholms stift
Carl Seved Tigerhielm, (ÖKA) Strängnäs stift
Karl-Gunnar Svensson, (KR) Göteborgs stift

 

Ersättare för ärkebiskopen är biskop Fredrik Modéus

Val  till domkapitlet i Visby stift

Kyrkomötet beslutar att välja
Anders Rengefors, kyrkorådets ordförande i Rotterdam till ledamot och
Anna Tengå, Zürich/Basel till ersättare.

Val till kyrkomötets läronämnd

Kyrkomötet beslutar att välja följande ledamöter

Marta Axner Ims, Göran Eidevall, Eva-Lotta Grantén, Margarethe Isberg, Karin Johannesson, Håkan Möller, Jesper Svartvik, Mikael Winninge.

Val till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Kyrkomötet beslutar att 

till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar välja

 

Robert Schött, ordförande och Fredrik von Arnolde ersättare.

Ordförande som är eller har varit ordinarie domare.

 

 

Ingemar Söderström, ledamot och Carin Åblad Lundström, ersättare 

Ledamot som är präst och TD.

Thomas Stoor, ledamöt och  Karl Gustav Sjögren , ersättare.

Ledamot som är präst och som antingen har varit ledamot av ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet.

 

Elisabeth Engberg, ledamot och Eva Forssell Aronsson, ersättare

Ledamot som är lekman och som antingen har varit ledamot av ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet.

Val till Svenska kyrkans kyrkorättsnämnd

Kyrkomötet beslutar att till Svenska kyrkans kyrkorättsnämnd välja

Britas Lennart Eriksson (S), ordförande och Stig Eriksson (C), vice ordförande.

 

till ledamöter välja Mattias Benke (S), Bengt Kjellgren (BA), Manilla Bergström (POSK).

Ledamot som har avlagt jur kandidatexamen eller juristexamen och som har dokumenterad erfarenhet inom det kyrkorättsliga området och

inte är ledamot i kyrkomötet.

till ledamöter välja Charlotta Lind, Mats Törnered, Anna-Lena Järvstrand

Ledamot som har en anställning som biskop.

till ledamöter välja Ragnar Persenius.

Val till Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Kyrkomötet beslutar

att till Svenska kyrkans valprövningsnämnd välja

Thomas Bull, ordförande och Nathalie Lemaire, ersättare.

Ordförande som är eller har varit ordinarie domare och som inte är ledamot eller
ersättare i kyrkomötet.


att till ledamöter välja Lars-Ola Dahlqvist, S, Kåge Johansson, BA, Bertil Persson, POSK, , Stig-Göran Fransson, C, Helena Bargholtz, FiSK, Bertil Olsson, KR.

till ersättare välja Titti Ådén, S, Suzanne Fredborg, BA, Per Lindberg, POSK, Gunilla Blom, C,  Terence Hongslo, MPSK, Stefan Aro, FK.

Val till Svenska kyrkans överklagandenämnd

Kyrkomötet beslutar att välja

ordförande som är eller har varit ordinarie domare Johan Munck och till ersättare Severin Blomstrand.

 

Ledamot som är präst och TD Esbjörn Särdquist och till ersättare Kenneth Nordgren och Karin Sarja.

Ledamot som är präst och som har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom det kyrkorättsliga området Caroline Krook och till ersättare Lars Viper och Hakon Långström.

Ledamot som avlagt jur. kand.- eller juristexamen Torgny Werger och till ersättare Eric Bylander och Birgitta Eilemar. 

samt övrig ledamot Britt Louise Agrell och till ersättare Margareta Carlenius och Sten Elmberg.

Val till Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Kyrkomötet beslutar att välja

till ordförande Thomas Söderberg.

till ledamöter Leni Björklund, Anna Lundblad, Gunnar Thorbert, Gunnar Sibbmark.

Val av revisorer från och med 1 januari 2018

Kyrkomötet beslutar

att till revisorer välja Olle Burell ,vice ordförande (S) Stockholms stift, Gunvor Hagelberg, ordförande (POSK) Göteborgs stift, Fredrik Nilsson, (POSK) Lunds stift, Conny Tyrberg, (C) Linköpings stift, Staffan Holmgren,  (BA) Göteborgs stift,
Lennart Sacrédeus, (KR) Västerås stift.