Prata med oss

Till innehållet

Beslut av kyrkomötet 2016

Här publiceras beslut som fattats vid kyrkomötet 2016. Publiceringen påbörjas tisdag 22 nov på förmiddagen och avslutas onsdag 23 nov på eftermiddagen.


Budgetutskottets betänkanden

B 2016:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2017–2019

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå
2. Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2017 till 2 962 miljoner kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2018 till 3 224 miljoner kronor.
4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2019 till 3 189 miljoner kronor.
5. Kyrkomötet beslutar att fastställa en ram på 71 miljoner kronor under åren 2017– 2021 för kostnader för Svenska kyrkan i utlandets fastigheter och lokaler.
6. Kyrkomötet beslutar att fastställa en ram på 7 miljoner kronor under åren 2017– 2021 för kostnader för Svenska teologiska institutets fastighet i Jerusalem.
7. Kyrkomötet beslutar att bidrag till tryckning av valsedlar vid 2017 års val till kyrkomötet ska utgå till de nomineringsgrupper som är företrädda i kyrkomötet under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir företrädda i kyrkomötet. Bidraget till respektive nomineringsgrupp ska högst motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad i respektive valkrets.
8. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:55.
9. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:64.
10. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:65.
11. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:76.

B 2016:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2015

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultat- och balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2015.
2. Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

B 2016:3 Svenska kyrkans kapitalsituation

1. Kyrkomötet beslutar att avslå skrivelse 2016:7, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar med anledning av skrivelse 2016:7, punkt 1, att mål för storleken på den nationella nivåns kapital ska vara lägst 6,5 miljarder kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå skrivelse 2016:7, punkt 2.
4. Kyrkomötet beslutar med anledning av skrivelse 2016:7, punkt 2, att mål för storleken på den nationella nivåns kapital årligen ska uppräknas med hänsyn till konsumentprisindex.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå skrivelse 2016:7, punkt 3.

Ekumenikutskottets betänkanden

Eu 2016:1 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2016:5, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2016:5, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:67, punkt 1.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:67, punkt 2.

Eu 2016:2 Oberoende eller ömsesidigt beroende – en kritisk studie av nationalkyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:18, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:18, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:18, punkt 3.

Eu 2016:3 Holistisk mission

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:19, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:19, punkt 2.

Eu 2016:4 Uppföljning av uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:25, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:25, punkt 2.

Eu 2016:5 Svenska kyrkans val av samarbetspartner inom religionsdialogen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:50.

Eu 2016:6 Dementera felaktiga påståenden om Israel

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 3.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 4.

Eu 2016:7 Relationen till Mekane Yesus-kyrkan

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:53.

Eu 2016:8 Samfundet Svenska kyrkan på engelska

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:62.

Eu 2016:9 Svenska Maria till Nasaret

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:84.

Organisationsutskottets betänkanden

O 2016:1 Ombudsorganisationen för Svenska kyrkan i utlandet

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:7.

O 2016:2 Volontärfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:11.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:12, punkt 1.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:12, punkt 2.

O 2016:3 Strukturförändringsfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:16.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:21.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:66.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:75, punkt 1.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:75, punkt 2.

O 2016:4 Brist på kyrkoherdar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:28, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:28, punkt 2.

O 2016:5 Kyrkans närvaro vid större institutioner och organisationer

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:72, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:72, punkt 2.

O 2016:6 Beredskap vid kris och förhöjd beredskap

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:73, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:73, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:73, punkt 3.
4. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:73, punkt 1, ge kyrkostyrelsen i uppdrag att föra samtal med försvarsmakten om organisationen för kontakterna mellan kyrkan och försvarsmakten avseende döda och begravningsplatser.

O 2016:7 Kortare mandattid för indirekt valda organ

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:81.

O 2016:8 Nationellt organiserat volontärår

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:85.
2. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:85 ge kyrkostyrelsen i uppdrag att intensifiera sitt arbete med det pågående uppdraget Nationellt program för praktik för unga (Ks 2014:1304) att utreda förutsättningarna för hur ett nationellt program för praktik för unga på bästa sätt kan organiseras, genomföras och finansieras, så att kyrkostyrelsen kan återkomma till kyrkomötet 2017 med resultatet av utredningen.

O 2016:9 Verksamhetsberättelse 2015 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2015 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden

EE 2016:1 Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:77

EE 2016:2 Miljö- och tillgänglighetsfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:3.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:36.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:37.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:39, punkt 1.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:39, punkt 2. 2 EE 2016:2
6. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:70, punkt 1.
7. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:70, punkt 2.

EE 2016:3 Miljöfrågor i förvaltningen av prästlönetillgångar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:30, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:30, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:30, punkt 3.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:30, punkt 4.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:34.
6. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:35.

EE 2016:4 Upphandling som stödjer skapelsen och motverkar social dumpning

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:45.

EE 2016:5 Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:58.
2. Kyrkomötet beslutar att bifalla av Moni Höglund under överläggningen framlagt förslag med anledning av motion 2016:58 att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en breddad utvärdering av nuvarande regelverk kring arvode för och clearing av kyrkliga handlingar. 

EE 2016:6 Församlingsanslag till det internationella arbetet

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:63, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:63, punkt 2.

EE 2016:7 Överblivna datorer

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:83.

Gudstjänstutskottets betänkanden

G 2016:1 Ceremoni för dem som blivit medlemmar i Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:1. 

G 2016:2 Officiell översättning av Bibeln för barn

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:4.

G 2016:3 Utvärdering och förnyelse av gudstjänstlivet

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:22.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:44.

G 2016:4 Bemötande av personer utanför heteronormen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:24.

G 2016:5 Huvudgudstjänsten

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:27.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:59.

G 2016:6 Mångfaldsarbete

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:43.

G 2016:7 Psalmboken

1. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:47.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:68, punkt 1.
3 Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:68, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:78.

G 2016:8 Gudstjänster i annat kristet samfund

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:48.

G 2016:9 Levande musik

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:61.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden 

TU 2016:1 Offentlighet för handlingar och arkiv

Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1) enligt bilaga 1.

TU 2016:2 Legitimation för präster och diakoner

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:5.
2. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i enlighet med utskottets överväganden tillhandahålla identitetskort.

TU 2016:3 Rättssäkerheten i domkapitlen

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:8.
2. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:8 informera kyrkostyrelsen om vad utskottet anfört om en bred översyn av förfarandereglerna och andra närliggande frågor.

TU 2016:4 Tidsbegränsad anställning som kyrkoherde

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:9, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:9, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:9, punkt 3.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:9, punkt 4.

TU 2016:5 Tidsbegränsad anställning för stiftsbiskop

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:10

TU 2016:6 Ny översättning av Konkordieboken

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:14.

TU 2016:7 Apostoliska trosbekännelsen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:17.

TU 2016:8 Själavård, sekretess och IT

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:23. 

TU 2016:9 Rekrytering av personal till utlandsförsamlingarna

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:26, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:26, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:26, punkt 3.
4. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:26 uppdra till kyrkostyrelsen att göra en översyn av relationerna till utlandsförsamlingarna i enlighet med vad utskottet har anfört.

TU 2016:10 Prästers vigningslöfte och vigsel av samkönade par

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:29.

Kyrkomötet beslutar bifalla av Jesper Eneroth under överläggningen framlagt förslag med anledning av motion 2016:29 att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel samt återkomma till kyrkomötet med förslag.

TU 2016:11 Avgångna och utköpta präster

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:56.

TU 2016:12 Utbildningsinstitutets arbetsmiljö och former för styrning

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:79, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:79, punkt 2.

TU 2016:13 Kommunikation om upphörande av tillhörighet i Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:82.

TU 2016:14 Gemensamt verktyg för arbetsmiljöundersökning

Kyrkomötet beslutar att motion 2016:86 är besvarad med vad utskottet har anfört.

TU 2016:15 Värna religionsfriheten

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:87.

TU 2016:16 Förankra Sjukhuskyrkan i Svenska kyrkans organisation

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:88. 

TU 2016:17 Verksamhetsberättelse 2015 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

Kyrkomötet beslutar att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse 2015 till handlingarna.

TU 2016:18 Verksamhetsberättelse 2015 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen för 2015 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.

Kyrkolivsutskottets betänkanden

Kl 2016:1 Jämställdheten i Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutar att lägga 2016 års jämställdhetsskrivelse till handlingarna.

Kl 2016:2 Lärande och undervisning i Svenska kyrkan

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:40.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:46, punkt 1.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:46, punkt 2.
4. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:52. 

Kl 2016:3 App om Luthers lilla katekes

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:80, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:80, punkt 2.
3. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:80, punkt 2, uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en app på svenska med Martin Luthers lilla katekes.

Kl 2016:4 Stöd och utbildning av unga ledare

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:13. 

Kl 2016:5 Kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:38.

Kl 2016:6 Fokus på kärnfrågor

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:33, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:33, punkt 2.

Kl 2016:7 Orsaken till flyktingströmmarna

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:6, punkt 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:6, punkt 2.

Kl 2016:8 Svenska kyrkans flykting- och migrationsarbete

1. Kyrkomötet beslutar att anse motion 2016:20, punkt 1, besvarad med vad utskottet anfört.
2. Kyrkomötet beslutar att anse motion 2016:20, punkt 2, besvarad med vad utskottet anfört.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:31, punkt 1.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:31, punkt 2.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:32, punkt 1.
6. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:32, punkt 2. 

Kl 2016:9 Utbildningsväg för diakoner efter grundutbildningen

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:2.

Kl 2016:10 FN:s konvention mot rasdiskriminering

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:89. 

Kl 2016:11 Avgifter för barn på nationell nivå

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:41.

Kl 2016:12 Konfirmandmaterial om Svenska kyrkans styrning och ledning

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:42.

Kl 2016:13 Omvårdnad av döende och deras rätt att avsluta sina liv

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:71.

Kl 2016:14 Policy för sociala medier

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:49

Kl 2016:15 En kyrka grundad på nådens tecken

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:69.

Kl 2016:16 Kyrkans familjerådgivning

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:15. 

Kl 2016:17 Funktionsvariationer

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2016:60.

Kyrkorättsutskottets betänkanden

Kr 2016:1 Ändringar i kyrkoordningen m.m.

1. Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen, enligt bilaga 1.
2. Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i instruktionen för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (SvKB 2014:11), enligt bilaga 2.

Kr 2016:2        Kyrkomötets arbetsformer

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:54.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:74.
3. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2016:74 uppdra till kyrkomötets presidium att överväga vad utskottet anfört.

Kr 2016:3        Kyrkoordningen till kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:57.