Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkisk ordlista

Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. I den kyrkiska ordlistan hittar du kortfattade förklaringar till de vanligaste begreppen, samt hänvisningar till var du kan läsa mer.

Advent

Advent är perioden innan jul, då vi fokuserar på att Jesus snart ska födas till världen. Ordet advent betyder "ankomst". Läs mer om advent.

Allhelgonatiden

Allhelgonatiden är perioden innan advent. Då tänker vi särskilt på de människor i vår närhet som har dött och som vi saknar. Kyrkogårdarna pryds med levande ljus och blommor och i kyrkorna hålls minnesgudstjänster. Läs mer om allhelgona

Amen

En kristen bön avslutas ofta med ordet "amen" som betyder ungefär "låt det ske"/ "jag håller med" / "så är det".

Be en bön

Att be är att prata med Gud. Det kan ske på olika sätt - enskilt eller tillsammans med andra, som musik eller konst, med uttalade ord eller i tysthet. En vanlig gest när vi ber är att knäppa händerna, för att symboliskt "samla ihop sig". Läs mer om bön.

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den är skriven av många olika människor och under en väldigt lång tidsperiod. Bibeln består av två huvudsakliga delar, Gamla och Nya Testamentet (och Apokryferna som ligger mellan dessa två). Gamla Testamentet handlar om tiden före Jesu födelse samt skapelseberättelsen. Nya Testamentet handlar om Jesu födelse och tiden därefter. Här finns också de fyra evangelierna (skrivna av Markus, Matteus, Lukas och Johannes). De handlar om Jesu liv på jorden och anses vara de mest centrala texterna i Bibeln. Hela Bibeln och mycket information om den finns på  www.bibeln.se.

De tio budorden

De tio budorden är en samling levnadsregler som Gud gav till människorna genom Mose. De ligger till grund för de judiska och kristna värderingarna, som än i dag präglar mycket av den västerländska kulturen. Mer om budorden kan du läsa i Femte Mosebok i Bibeln.

Dubbla kärleksbudet

Det dubbla kärleksbudet är ett citat där Jesus uppmanar oss att älska våra medmänniskor på samma sätt som vi älskar oss själva, eftersom Gud älskar oss. Det dubbla kärleksbudet hittar du bland annat i Lukasevangeliets tionde kapitel i Bibeln.

Diakon

En diakon är en person som arbetar i kyrkan vars uppgift är att skapa mötesplatser och gemenskap mellan människor. En diakon erbjuder också samtalsstöd till enskilda personer eller i grupp. Diakonen vigs till sitt ämbete av en biskop och brukar ha på sig ett halsband med duvan och korset och en grön skjorta med "prästkrage". Läs mer om diakonens arbete.

Dopet

Dopet är ett av Svenska kyrkans två sakramenten (det andra är nattvarden). När man döps i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn blir man en del av den kristna kyrkan och får med sig Guds välsignelse genom livet. I Svenska kyrkan döps man oftast när man är bara några månader gammal, men vuxendop förekommer också. Läs mer om dopet.

Döden

Inom kristendomen tror vi inte att döden är slutet utan det finns en fortsättning: evigt liv. Detta kommer till uttryck i begravningsgudstjänsten genom att vi överlämnar den döde i Guds händer.

Evangelium

Ordet ”evangelium” betyder ”glatt budskap”. Budskapet handlar om att Gud älskar oss så mycket att han sände sin son Jesus till jorden för att offra sig för oss. Ordet ”evangelium” kan också syfta på den del av Bibeln som handlar om Jesu liv på jorden.

Fastan

Fastan är den tidsperiod som ligger mellan jultiden och påsk. Under fastan uppmuntras vi att tänka lite extra på våra medmänniskor, och kanske också att försöka bryta någon dålig vana vi har och istället fokusera på goda handlingar. Fasta är oftast förknippad med att avstå från mat men man kan fasta ifrån annat också t.ex. tv eller att alltid ta bilen/bussen. Läs mer om fastan.

Frälsning

Ordet "frälsning" betyder "räddning". När vi använder ordet Frälsaren om Jesus så syftar vi på att han är den som räddar oss till ett evigt liv.

Förlåtelse

Förlåtelsen är central i kristen tro. När Jesus levde här på jorden lärde han oss att om vi ber om syndernas förlåtelse så blir vi förlåtna av Gud. Det innebär också att vi också måste förlåta varandra när vi gör fel.

Gud

Gud är alltings skapare. Det är Gud som gör det möjligt för oss att finnas till och som tar emot oss när vi dör. Vi kan känna Guds närvaro i våra liv när vi möter människor som ser oss för dem vi är eller kanske i naturens skönhet. Gud beskrivs ofta som Treenigheten, d.v.s. enheten som bildas av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Andra namn som används när vi pratar om Gud är Skaparen, Fadern och Herren. Läs mer om Gud.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst för att lära känna Gud och för att be och tacka för våra liv. Att vara kristen tillsammans med andra är värdefullt för många. Gudstjänster kan se väldigt olika ut och vara allt ifrån en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen festgudstjänst med mycket musik. När gudstjänsten kallas för ”mässa” innehåller den nattvard. Dop, vigslar och begravningar är också gudstjänster. Läs mer om gudstjänsten och om olika begrepp som används i samband med gudstjänsten.

Gyllene regeln

”Den gyllene regeln” är ett citat av Jesus, där han säger att vi skall bete oss mot andra så som vi vill att de skall bete sig mot oss. Du hittar den gyllene regeln i Matteusevangeliets sjunde kapitel i Bibeln.

Helig Ande

Den heliga Anden är en del av Treenigheten. Ofta beskrivs den heliga Anden som en god vind som blåser genom världen eller en eld som brinner passionerat för människorna. Ett annat namn på den Helige Anden är Hjälparen eller Livgivaren.

Herrens bön

Herrens bön, som också kallas Fader Vår eller Vår Fader, är en bön som Jesus själv har lärt oss att be. Därför används den ofta inom kristendomen.

Jesus

För att visa sig för oss, bestämde sig Gud för att stiga ned på jorden och födas som människa - som det lilla barnet Jesus. Jesus hade enligt den kristna tron ingen biologisk pappa utan blev till genom jungfrufödseln, att Gud bestämde att Jungfru Maria skulle bli gravid. Jesus är alltså Guds son som levde här på jorden. Det är hans födelse som är starten på den västerländska tideräkningen; Jesu födelse markerar år noll och vi säger ”efter Kristus” om åren som gått sedan han föddes. Medan han levde här på jorden predikade han för människorna om att Gud älskar oss och förlåter oss våra synder. Jesus dog när han blev korsfäst under påsken men han uppstod igen efter tre dagar, det vi kallar för uppståndelsen. Därför är korset den främsta symbolen för kristendomen. Jesus är en del av Treenigheten och kallas då för Sonen. Andra namn som används för att beskriva Jesus är Messias och Kristus. Läs mer om Jesus.

Jul

Julen firas till minne av Jesu födelse, som ägde rum i Betlehem i närheten av Jerusalem. Hans födelse innebar att Gud blev människa, vilket också är början på den västerländska tideräkningen. Julhelgen består av tre helgdagar – julafton, juldagen och annandag jul. Läs mer om hur det gick till när Jesus föddes i Lukasevangeliets andra kapitel i Bibeln. Läs mer om julen.

Jungfru Maria

Maria är Jesus mamma. Hon blev gravid genom att Gud välsignade henne och hon fick veta det när en ängel kom och besökte henne. Hon födde Jesus i ett stall i Betlehem. Maria är en viktig förebild för oss människor eftersom hon valde att helhjärtat följa Guds vilja. Hon kallas jungfru därför att hon enligt traditionen blev gravid av Guds kraft (jungfrufödelsen). För katolikerna är Maria ett helgon som benämns "Den Helige Modern".

Kantor

En kantor är en person som arbetar i kyrkan som musiker. Kantorn spelar orgel och piano vid olika gudstjänster och leder ofta en eller flera kyrkokörer. En organist är också en kyrkomusiker men med en längre utbildning än en kantor.

Konfirmationen

Ordet ”konfirmation” betyder ”bekräftelse” och det som vi bekräftar när vi konfirmeras är vårt dop. De flesta konfirmeras vid 15-års ålder men även vuxna är välkomna att konfirmeras. Själva konfirmationsgudstjänsten föregås av att man lär sig mer om vad det innebär att leva som kristen. Undervisningen kan ske med hjälp av olika metoder, bland annat genom äventyr eller musik. Läs mer om konfirmationen.

Korset

Den främsta symbolen för kristen tro är korset. Anledningen är att Jesus blev korsfäst, det vanligaste dödsstraffet på den tiden som innebar att bli uppspikad på ett stort träkors för att dö. När han sedan uppstod från de döda blev korset en segersymbol, som visar att livet vinner över döden.

Kristi Himmelsfärd

Efter att Jesus hade dött på korset och sedan uppstått igen, levde han kvar på jorden under en kort tid. Sedan steg han tillbaka upp till himlen genom att han lyftes upp och försvann bland molnen. Det är den händelsen som vi firar på Kristi Himmelsfärdsdagen. Berättelsen om Kristi Himmelsfärd kan du läsa om i Apostlagärningarnas första kapitel i Bibeln. Läs mer om Kristi himmelsfärd.

Krubban

En krubba är den plats där boskapsdjur får sin mat. Jesus föddes i ett stall, eftersom hans familj var på resa och inte hittade någon annan plats. Efter att han fötts, använde hans mamma, Jungfru Maria, en krubba som hans första säng. Krubban är därför en symbol för att Jesus blev människa och alltså också för julen.

Kyrkan

En kyrka är den byggnad där gudstjänster firas. Men kyrkan består också av alla kristna människor tillsammans. Med ”Hela kyrkan lovsjunger Gud” menas till exempel inte byggnaden utan hela den kristna delen av mänskligheten.

Kärlek

En av de vanligaste förklaringar till vem Gud är, är ”Gud är kärlek”. Kärleken är central inom kristendomen eftersom Jesus säger att vi skall älska varandra så som Gud älskar oss. När vi känner kärlek så känner vi Guds närvaro och när vi visar kärlek mot andra så visar vi Guds kärlek.

Nattvard

Ordet ”nattvard” betyder ”kvällsmåltid”. Nattvarden är ett av Svenska kyrkans två sakramenten (det andra är dopet). Nattvarden firas för att minnas Jesus sista måltid med sina närmsta vänner, lärjungarna. Medan de åt förklarade han för dem att han skulle dö för deras synder. Nattvarden består av bröd och vin som symboliserar Jesu kropp och blod som offras för oss. Läs om den första nattvarden i Markusevangeliets fjortonde kapitel i Bibeln. Läs mer om Svenska kyrkans sakramenten.

Pingst

Ordet ”pingst” betyder ”femtio” och syftar på att pingsten inträffar femtio dagar efter påsk. Pingsten handlar om att Jesus sände den Helige Ande till oss för att vi skulle fortsätta känna Guds närvaro, efter att han stigit tillbaka upp till himlen. När Anden kom till lärjungarna började de tala olika språk trots att alla var från Galileen. Det är genom Anden som vi får olika andegåvor. Läs om den första pingsten i Apostlagärningarnas första kapitel i Bibeln. Läs mer om pingsten.

Präst

En präst har liksom diakonen och biskopen vigts till sitt ämbete och ansvarar bland annat för gudstjänster, konfirmandundervisning och själavård. Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att hon eller han inte får föra vidare vad som framkommit i ett själavårdssamtal.

Psalm

En psalm är en kyrklig sång. Inom Svenska kyrkan finns psalmerna samlade i en bok – psalmboken. I Bibeln finns också psalmer, samlade i  Psaltaren.

Påsk

Påsken är den största högtiden inom kristendomen även om firandet av julen har blivit mer utbrett. Påsken firas i flera olika steg: först Skärtorsdagen då vi tänker på Jesus sista måltid som ligger till grund för nattvarden. På Långfredag minns vi hur Jesus dog på korset för våra synder. Påskafton (lördagen) är en dag av stillhet och förväntan inför Påskdagen (söndagen) då Jesus uppstår från de döda. Påskdagen firas med stor glädje och handlar om hur livet vinner över döden. Påskhelgen avslutas med Annandag påsk, då vi minns hur Jesus började visa sig för människorna efter att han hade uppstått från de döda. Berättelsen om påskens drama kan du läsa i Lukasevangeliet (kapitel 22-24) i Bibeln. Läs mer om påsken .

Rättfärdighet

Ordet rättfärdighet används idag nästan uteslutande i kyrkliga sammanhang och kan vara lite svårt att förhålla sig till. Att vara rättfärdig kan mycket enkelt beskrivas som att duga i Guds ögon. Men vi kan inte bli rättfärdiga genom våra handlingar, utan är det för att Gud älskar oss.

Sakrament

Ett sakrament är en religiös handling där Gud verkar genom oss människor. Någonting förändras i oss när vi tar emot sakramentet. Ett sakrament är också en tradition som kommer direkt från Jesus. Det var han som lärde oss hur vi skall göra och uppmanade oss att fortsätta efter hans död. De två sakramenten i Svenska kyrkan är nattvarden och dopet.

Skaparen

Det är Gud som är Skaparen. I början av Bibeln kan vi läsa om hur Gud skapade hela universum och till slut också människorna. Gud skapade allt utifrån kärleken han har till oss. Skapelseberättelsen hittar du i  Första Mosebok i Bibeln.

Synd

Att synda innebär ordagrant att "missa målet" (på grekiska). Det handlar om att gå emot Guds vilja, det vill säga det som inte gynnar livet. Genom att be Gud om förlåtelse och lyssna på förlåtelseorden, raderas synden för alltid. Grunden för det är att Jesus tog på sig alla synder och dog med dem på korset.

Treenighet

Treenigheten är en bild av Gud där Gud framställs som tre sidor av en triangel. Den ena sidan är Fadern (världens skapare), den andra är Sonen (Jesus som Gud i mänsklig gestalt) och den tredje är den Helige Ande (som vi uppfattar Gud på jorden). Alla tre delarna är nödvändiga för att treenigheten skall vara hel - de är beroende av varandra.

Tro

Kristen tro handlar dels om att tro att Gud finns och visade sig för oss i form av Jesus. Tro är också att våga lita på att Gud finns och bryr sig om oss. För att säga att man tror behöver man inte ha svaren på livets alla stora frågor, tvärtom är det tillåtet att fundera och ifrågasätta. Det är det som menas med att "växa i tro". Läs mer om kristen tro.

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen är en sammanfattning av den kristna tron. När vi läser trosbekännelsen tillsammans i gudstjänsten så bekräftar vi för Gud, för oss själva och för varandra vilken tro vi vill tillhöra. Inom Svenska kyrkan används oftast den apostoliska men även den nicenska trosbekännelsen.

Uppståndelsen

På den tredje dagen, Påskdagen, uppväckte Gud Jesus från de döda. Uppståndelsen är den viktigaste händelsen inom kristen tro eftersom den bevisar att det finns ett liv efter döden och att det goda vinner över det onda.

Välsignelse

Att välsigna någon innebär att vilja någon väl och göra allt man kan för att skydda den personen. Vi får ta emot Guds välsignelse i gudstjänsten genom att prästen ber välsignelseorden.