Vanliga frågor uppsagd

Vilken ekonomisk hjälp kan jag få från Kyrkans trygghetsråd?

Det beror på om du uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd. Du kan få ekonomiskt stöd för studier. Om du får ett nytt arbete med lägre lön än den du hade tidigare kan Kyrkans trygghetsråd betala löneutfyllnad under en period. Om du inte hittar något nytt arbete när coachningen är avslutad kan du få avgångsersättning, AGE.  

Vad menas med omställning egentligen?

Omställning kallas det när du går från ett arbete till ett annat. Ofta, men inte alltid, i samma yrke. Ibland krävs kompetensutveckling eller andra aktiviteter för att du ska hitta ett nytt arbete.

Hur gör jag när jag ansöker om stöd?

Du ansöker om stöd tillsammans med din arbetsgivare. Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller om din tidsbegränsade anställning upphör ska du ansöka på blanketten Uppsägning på grund av arbetsbrist - ansökan. Ni fyller i blanketten och båda ska underteckna den. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist ska protokoll från MBL-förhandling samt turordningslista bifogas ansökan. Ni skickar in den till Kyrkans trygghetsråd, adressen står på blanketten.  

Om du är uppsagd på grund av ohälsa använder du blanketten Uppsagd på grund av ohälsa – ansökan.  Du och din arbetsgivare fyller i och skriver under blanketten tillsammans. Till ansökan bifogar ni förhandlingsprotokoll samt ett intyg som bekräftar din ohälsa samt beskriver arbetsförmågans omfattning ska bifogas. Ni skickar ansökan till Kyrkans trygghetsråd, adressen står på blanketten.  

Länk till alla blanketter  

När ska omställningsarbetet komma igång?

Det bästa är att starta resan mot ett nytt arbete så snart som möjligt, redan under uppsägningstiden. Du har rätt att träffa din coach och genomföra aktiviteterna i handlingsplanen på betald arbetstid.   

Jag vill studera. Kan jag få hjälp av Kyrkans trygghetsråd?

Ja, om du har varit anställd i mer än tre år i Svenska kyrkan kan du få ekonomiskt stöd för studier på olika sätt. Du och din coach kommer gemensamt fram till vilket stöd du behöver.

Läs mer om ekonomiskt stöd för studier   

Vilket stöd får jag från Kyrkans trygghetsråd?

Det beror på dina behov. Vi erbjuder i första hand ett grundpaket med åtgärder för att du ska hitta ditt nya arbete. Tillsammans med din coach gör du en handlingsplan där olika aktiviteter som du behöver ingår.  Läs mer om stöd på väg till ditt nya arbete.  

Vad betyder AGE?

AGE står för avgångsersättning. Det är ett ekonomiskt stöd som kompletterar den ersättning du får från a-kassan. Det är bara du som är uppsagd på grund av arbetsbrist som kan ansöka om det här stödet. Du ansöker om stödet på en särskild blankett och särskilda villkor gäller för att du ska kunna få stöd. AGE fungerar som ett inkomstskydd. Tillsammans med ersättningen från a-kassan får du 80 procent av din tidigare lön. AGE följer a-kassans regler, så när ersättningen sänks från a-kassan sänks även AGE motsvarande grad. För dig som bara får grundbelopp från a-kassan: du får AGE som motsvarar skillnaden mellan 80 procent av din tidigare lön och det belopp du skulle fått om du hade fått full a-kassa.   

Jag är uppsagd av personliga skäl – kan jag få stöd av Kyrkans trygghetsråd?

Om skälet är ohälsa kan du få stöd av Kyrkans trygghetsråd. Annars omfattas du inte av Omställningsavtalet.  

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att jag ska omfattas av Omställningsavtalet?

Det beror på om du är anställd tillsvidare (fast anställd) eller tidsbegränsat anställd. Här kan du läsa om villkor för stöd.

Hur länge kan jag få stöd av Kyrkans trygghetsråd?

Du kan få stöd under två år. Ansökan måste skickas in inom två år räknat från sista dagen på uppsägningstiden, men skicka in den så snart som möjligt efter det du blivit uppsagd.  

Vad innebär efterskydd?

Om du får en ny anställning hos en annan arbetsgivare men blir uppsagd även från den anställningen på grund av arbetsbrist kan du omfattas av efterskyddet (under förutsättning att den nya arbetsgivaren inte omfattas av något annat omställningsavtal). Därför är det viktigt att alltid skicka in en ansökan till trygghetsrådet i samband med uppsägningen, även om du har fått ett nytt arbete. Efterskyddet innebär att du kan få stöd från Kyrkans trygghetsråd under en ny tvåårsperiod.  

Kan jag som har fyllt 65 år få omställningsstöd?

Om du blir uppsagd vid 65 års ålder och vill arbeta vidare till 67 år har du rätt till omställningsstöd samt även löneutfyllnad, om du skulle få ett nytt arbete med lägre lön. Däremot kan du inte få Avgångsersättning (AGE) eftersom a-kassan inte omfattar den som är äldre än 65 år.