Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbetsgivare - Vanliga frågor

Kan jag som arbetsgivare få ekonomiskt stöd från Kyrkans trygghetsråd?

Ja. Du kan få stöd på olika sätt. Till exempel inför övertalighet och uppsägningar eller för utveckling av teamet efter en omställning. Kyrkans trygghetsråd anlitar underleverantörer för allt stöd, och kostnaden delas mellan arbetsgivaren och Kyrkans trygghetsråd.  

Hur gör jag för att ansöka om stöd för uppsagd?

Ansökan görs med blanketten ”Uppsägning på grund av arbetsbrist – ansökan”. Ansökan fylls i av arbetsgivaren och undertecknas av er båda. Observera att det är olika blanketter beroende på anledning till uppsägningen (arbetsbrist eller ohälsa). Vid arbetsbrist ska protokoll från MBL-förhandling samt turordningslista bifogas. Vid ohälsa ska protokoll från MBL-förhandling samt intyg som styrker ohälsa samt arbetsförmågans omfattning bifogas. Även tidsbegränsat anställda kan få stöd av Kyrkans trygghetsråd när anställningen upphör. Ansök på samma blankett som vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Blanketter  

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att en medarbetare ska omfattas av Omställningsavtalet?

Det är lite olika, beroende på om det är en tillsvidareanställd medarbetare eller en tidsbegränsat anställd. För båda gäller att arbetsgivaren ska vara ansluten till Kyrkans trygghetsråd. Den som är anställd tillsvidare ska ha arbetat mer än ett år i organisationen, minst 16 timmar per vecka. Den anställde ska riskera att bli uppsagd eller vara uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet omfattar även den som riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa. Tidsbegränsat anställda omfattas när anställningen upphör. Kravet är att personen har arbetat mer än 18 månader hos en eller flera arbetsgivare (som är anslutna till Kyrkans trygghetsråd) under de senaste fem åren, minst 16 timmar per vecka. Om ni har övertalighet på arbetsplatsen kan även en medarbetare som väljer att sluta sin anställning få stöd, under förutsättning att den anställde och arbetsgivaren är överens.  

När ska ansökan ske?

Det är bra för den uppsagde att starta omställningen så tidigt som möjligt, för att förkorta tiden i arbetslöshet. Ansök därför i samband med uppsägningen. Ansökan måste göras senast inom två år räknat från uppsägningstidens sista dag. Ansök även om den uppsagde på egen hand skaffar sig ett nytt arbete, eftersom efterskyddet gäller i fem år.  

Kan en person som fyllt 65 år få omställningsstöd?

Den som blir uppsagd vid 65 års ålder och vill arbeta vidare till 67 år har rätt till omställningsstöd samt även löneutfyllnad, om den uppsagde skulle få ett nytt arbete med lägre lön. Däremot går det inte att ansöka om Avgångsersättning (AGE) eftersom a-kassan inte omfattar den som är äldre än 65 år.  

Vad innebär efterskydd?

Det innebär att en uppsagd som får ett nytt arbete, men blir uppsagd på grund av arbetsbrist även från detta, kan få ytterligare omställningsstöd av Kyrkans trygghetsråd. Förutsättningen är att den nya arbetsplatsen inte omfattas av något annat omställningsavtal. Efterskyddet gäller i fem år

När ska omställningen starta?

Det är bra för den uppsagde att starta omställningen så tidigt som möjligt, för att undvika arbetslöshet eller förkorta tiden i arbetslöshet. Den som är uppsagd har rätt att på betald arbetstid träffa sin coach och genomföra åtgärder utifrån den handlingsplan som upprättats för omställningen. Det omfattar även att söka nytt arbete på arbetstid, i rimlig omfattning.  

Kan vi få hjälp med rehabilitering av vår sjuka arbetstagare under anställningen?

Nej. Omställningsavtalet ersätter inte arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sjuka arbetstagare under anställningen. Det är först när kraven på åtgärder för att så snart som möjligt få arbetstagaren tillbaka i arbete och undersökning av omplaceringsmöjligheter uppfyllts som Kyrkans trygghetsråd kan ta ställning till en ansökan. Kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Läs checklistan vid ohälsa

Vilket stöd får den som blir uppsagd av Kyrkans trygghetsråd?

Den som får stöd får träffa en coach för personliga samtal och för att upprätta en konkret handlingsplan med målet att hitta ett nytt arbete. I första hand erbjuds ett grundpaket där olika aktiviteter kan ingå:

  • Coach upp till sex månader
  • Att skriva cv
  • Kompetensinventering
  • Guidning till olika branscher och yrken
  • Karriärplanering och personlig rådgivning
  • Handlingsplan 
  • Seminarier och utbildningar som arrangeras av underleverantörer
  • Information om regelverk för bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finns ytterligare behov kan även andra aktiviteter erbjudas, till exempel möjlighet till träning på anställningsintervjuer eller praktikplats. Kyrkans trygghetsråd kan i särskilda fall även bevilja psykologstöd eller arbetspsykologisk resursanalys.  

Vem kan få stöd? Kan den som blir uppsagd av personliga skäl få stöd av Kyrkans trygghetsråd?

Den som sägs upp på grund av arbetsbrist kan få stöd, liksom den som inte kan erbjudas fortsatt anställning när en tidsbegränsad anställning upphör. Det som blir uppsagd av personliga skäl kan få stöd om skälet är ohälsa.

Villkor för stöd 

Hur stor är avgiften till Kyrkans trygghetsråd?

Avgiften är 0,03 procent av lönesumman (2018 och även 2019). För icke medlemmar är avgiften 0,7 %.  

Måste jag betala avgiften?

Ja, anslutningen till Kyrkans trygghetsråd och Omställningsavtalet är en del av kollektivavtalet din organisation är anslutet till, framförhandlat av parterna.    

Vilket stöd kan jag som arbetsgivare få från Kyrkans trygghetsråd?

Du kan få stöd före, under och efter en omorganisation med uppsägningar. Stödet kan till exempel bestå av chefsstöd i form av handledning och råd inför och under uppsägningar, samt utveckling av teamet efter en omorganisation. Stödet utförs av trygghetsrådets underleverantör Antenn. Hälften av kostnaden betalar Kyrkans trygghetsråd, resten betalar ni själva (det vill säga halva kostnaden plus moms).    

 

Avgift för 2019

Avgiften för 2019 är densamma som för 2018 det vill säga 0,03 procent av lönesumman.