Kyrkans trygghetsråds stöd till arbetsgivare

Det finns stöd att få från Kyrkans trygghetsråd inför, under och efter en omställning.

Förändringar kan bidra till osäkerhet, otrygghet eller otrivsel på en arbetsplats och det är i sådana situationer som man kan behöva stöd och hjälp av någon med erfarenhet av förändringsarbete.

När medarbetare sägs upp kan det bli turbulent på arbetsplatsen. Då har arbetsgivare möjlighet att ansöka om stöd för att få rådgivning och handledning.
Kyrkans trygghetsråd erbjuder chefs- och ledningsstöd inför, under och efter en omställning med uppsägningar. Stödet anpassas efter arbetsgivarens behov och förutsättningar.  

Det stöd Kyrkans trygghetsråd erbjuder dig som arbetsgivare och chef, och/eller som ledningsgrupp, handlar främst om att stärka förmågan att vara trovärdig, trygg och eftertänksam. Ett ordentligt förberedelsearbete och korrekt agerande i rollen som arbetsgivare visavi arbetstagare förenklar för den uppsagda att gå vidare och hitta nytt arbete. 

Stöd kan behövas även efter en omorganisation

En omorganisation med uppsägningar påverkar inte bara den som blir uppsagd, utan även de som är kvar i den nya organisationen. För att underlätta och ge bra förutsättningar för verksamheten erbjuder Kyrkans trygghetsråd stöd för att utveckla teamet. Stödet omfattar både teoretiska och praktiska inslag.

A. Chefs- och ledarskapsstöd  (23 a §)

Chefs- och ledarskapsstöd innebär möjlighet till 

  • planering och processer för proaktiva åtgärder inför en eventuell omställning, chefscoachning och ledarskapsstöd.  
  • personligt stöd, coachning och ledningsstöd under omställningsprocessen.
  • teamutveckling efter en omställning. 

B. NYTT! Utbildning och stöd till ledning och lokala fackliga företrädare som också är anställda hos arbetsgivaren (23 b §)

Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation kan gemensamt söka stöd för att tillsammans i grupp arbeta med att finna former för bra dialog i omställningsprocessen och för att komma underfund med vilka stödåtgärder som passar den egna specifika gruppen.  

Kyrkans trygghetsråd anlitar RiseSmart som underleverantör av ovanstående tjänster. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. 

Kostnad 

Kyrkans trygghetsråd kan bidra med hälften av arbetsgivarens kostnader för stöd och råd i omställningsprocessen.  Länk till sidan Blanketter

C.    Ekonomiskt stöd/Kostnadsbidrag till särskild avtalspension (förlängt till att gälla hela 2022)

En arbetsgivare kan i enlighet med pensionsavtalet (KAP-KL eller TPA 18) under vissa omständigheter träffa en överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension. En sådan överenskommelse kan vara ganska kostsam för arbetsgivaren och för att det ska vara lättare att träffa sådana överenskommelser har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om ett kostnadsbidrag för ändamålet.

Kostnadsbidraget förutsätter att arbetsgivaren avser att omorganisera verksamheten och att arbetsgivaren och den anställde enas om att anställningen avslutas (hel avtalspension) eller att den anställde accepterar en omplacering till en deltidsanställning (partiell omplacering).

Syftet med att träffa dessa överenskommelser är att arbetsgivaren därmed kan ges möjlighet att anpassa organisationen och bereda yngre medarbetare eller en medarbetare med viktiga kunskaper för verksamheten att vara kvar i stället för att dessa vid övertalighet enligt turordning av de anställda ska sägas upp. Det är således med de äldre medarbetarna och de med lång anställningstid som överenskommelserna träffas.  

 Den anställda med vilken överenskommelsen träffas ska ha fyllt 63 år. Bidraget betalas ut till arbetsgivaren som ett engångsbidrag. Högsta belopp som kan beviljas är 125 000 kronor om den anställdas lön understiger en årsinkomst om 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), d v s 532 500 kronor (2022). Överstiger den anställdas lön nämnda belopp kan ytterligare 75 000 kronor beviljas.  

 Länk till sidan Blanketter. 

Under utveckling

Kyrkans trygghetsråd arbetar vidare med att längre fram kunna tillhandahålla exempelvis seminarier, utbildning och verktyg i omställningsprocessen. 

Kyrkans pension

Kanske behöver du kontakta Kyrkans pension i frågor som rör särskild avtalspension?

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning.