Stöd till arbetsgivare i omställning - en översikt

Vid en omställning finns det stöd att få från både Kyrkans trygghetsråd och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En omorganisation med uppsägningar påverkar inte bara den som blir uppsagd, utan även de som är kvar i den nya organisationen. Kyrkans trygghetsråd och arbetsgivarorganisationen erbjuder dig som arbetsgivare stöd under hela omställningsprocessen så att den blir så bra som möjligt för alla inblandade.  

Arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen är automatiskt anslutna till kyrkans trygghetsråd, KTR och har därför möjlighet att söka stöd från trygghetsrådet. Är du en arbetsgivare som har ett hängavtal med facket kan du också söka sådant stöd.

Som arbetsgivare är du ansvarig

  • för att fatta beslut om verksamhetsförändringar
  • för att du känner till befintliga aktuella regler
  • för i vilken ordning som förändringarna ska ske
  • på vilket sätt som detta ska hanteras.

Du är i regel även ansvarig för att prata med medarbetare som ska avsluta sin anställning eller berätta för en personalgrupp om de förestående förändringarna.

Många skäl till uppsägning

Det kan finnas många skäl till att medarbetare behöver sägas upp. Det vanligaste är uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att du som arbetsgivare beslutar om en organisatorisk förändring som medför övertalighet. Förändringen kan till exempel vara påkallad utifrån verksamhetens behov eller av ekonomiska skäl.

Informationsskyldighet för arbetsgivare och fack

Såväl arbetsgivare som fackliga representanter har ett stort ansvar för att informera om Kyrkans trygghetsråd och de stöd som uppsagda kan få.

Detta ansvar, för såväl arbetstagarorganisationerna som för arbetsgivares del, har förtydligats i Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan, som gäller från och med hösten 2022.

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Arbetsgivaren är skyldig att till Kyrkans trygghetsråd anmäla i följande fall:

  • om en medarbetares tillsvidareanställning sägs upp eller överenskommes att upphöra enligt § 10, eller
  • om en varaktig visstidsanställning sägs upp eller överenskommes om att avslutas (med varaktig i detta avseende avses minst 6 månaders anställningstid).

Ingen anmälningsplikt i följande fall:

  • Om en visstidsanställning löper ut och det inte kommer att förlängas, såvida inte villkoren 15 § LAS har uppfyllts, eller  
  • om en arbetstagare sägs upp eller avslutas genom överenskommelse på grund av ohälsa/sjukdom, eller
  • om en arbetstagare omplaceras till en anställning hos arbetsgivaren med lägre lön eller lägre sysselsättningsgrad.

Om medarbetare avsäger sig stöd

I de fall en medarbetare avsäger sig stöd från KTR till arbetsgivaren ska medarbetaren inte anmälas in till KTR. I detta fall är det viktigt att som arbetsgivare se till att ordna ett skriftlig underlag som signeras av medarbetaren.  Det ska tydligt framgå att arbetstagaren för tillfället inte vill ha kontakt med och stöd av KTR.

Digital blankett kommer inom kort. Till dess, kontakta KTR

Tips! Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov. Det består av flera olika delar som tydliggör tågordningen för såväl nödvändiga beslut och fackliga förhandlingar som när samtal och möten med personalen bör hållas. Länk till Rätt bemanning för verksamhetens behov. 

Juridiskt stöd från arbetsgivarorganisationen

I omställningsprocessen kan de fackliga organisationerna på arbetsplatsen behöva ytterligare information för att kunna möta arbetsgivaren och sina medlemmar enligt 11 § MBL. Kontakta de regionala rådgivarna hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information och juridisk rådgivning. Rådgivarna är endast ett telefonsamtal bort. 

Mallar finns i webbhandboken Vera

När ni har förhandlat och upprättat en turordningslista  samt dokumenterat allt skriftligen (mallar finns i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbhandbok Vera) kan uppsägningar på grund av arbetsbrist genomföras.

Sök grundläggande omställningsstöd tillsammans med den uppsagda

I samband med uppsägningen ansöker arbetsgivare och uppsagd tillsammans om grundläggande omställningsstöd. Målsättningen är att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt, så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att den uppsagda snabbt ska hitta ett nytt arbete. Helst redan innan uppsägningstidens utgång.  

När du som arbetsgivare tillsammans med den uppsagda skickar in ansökan till Kyrkans trygghetsrdåd, måste vissa grundvillkor vara uppfyllda enligt det nya avtalet. Villkoren ser lite olika ut beroende på om den uppsagda är fast anställd eller om en tidsbegränsad anställning tar slut. Länk till Grundvillkor för att omfattas av omställnings- och kompetensstödsavtalet. 

Checklistor

I menyn ovan finns checklistor för ansökan vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det finns också en checklista för ansökan vid uppsägning av sjukdom/ohälsa (tidigare personliga skäl/ohälsa). Kyrkans trygghetsråd kan också ge stöd när en tidsbegränsad anställning upphör. Då ansöker arbetsgivare och arbetstagare tillsammans på blanketten för arbetsbrist.  

Underleverantör

Kyrkans trygghetsråd anlitar den externa leverantören RiseSmart som underleverantör för stödet till uppsagda. Kostnaderna för omställningsstöd till uppsagda betalas av avgiften till trygghetsrådet.  

Rise Smart ger även stöd i form av rådgivning och handledning till chefer och ledningsgrupper. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. Kyrkans trygghetsråd betalar hälften av kostnaderna för arbetsgivarstöd, resten betalar arbetsgivaren.

Kyrkans trygghetsråds stöd till arbetsgivare

Arbetsgivare, enskild chef och/eller ledningsgrupp kan hos Kyrkans trygghetsråd söka konsultativt stöd utifrån de behov just er organisation har inför, under och efter en omställningsprocess. Läs mer om KTR:s stöd till arbetsgivare. 

 

Annat som kan intressera!

Svart trappa med gula varningslister.

Arbetsanpassning och rehabilitering (utbildning)

Utbildningen lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.

Rätt bemanning för verksamhetens behov – nytt material om omställning i Svenska kyrkan

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov.

två personer skakar hand. Det som syns är underarmarna och händerna.

Avslut av anställning – personliga skäl

I utbildningen ”Avslut av anställning – personliga skäl” får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.