Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning. 

I sin nuvarande organisationsform fick Kyrkans trygghetsråd att hantera ett omställningsavtal 2005. Detta har nu ersatts av ett avtal tecknat år 2022, Avtal om omställnings- och kompetensstöd. Trygghetsrådet utför avtalets uppdrag, i vissa delar genom en underleverantör.

Om stiftelsen

Stiftelsens styrelse består av ledamöter  från såväl arbetsgivarpart som arbetstagarparterna. I stiftelsens arbete ingår att kontrollera att stöd utgår till rätt personer och att de medel som stiftelsen får in räcker till alla de stödformer som avtalet innehåller.    

Stöd till uppsagda

Alla anställda, som kvalificerat sig för att omfattas av någon stödform enligt avtalet, hos en ansluten arbetsgivare, eller en arbetsgivare som har varit ansluten till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, omfattas av avtalet. Arbetstagaren behöver inte själv tillhöra en facklig organisation. 

Grundläggande omställningsstöd

Vid en omorganisation får de anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning efter ansökan ett grundläggande omställningsstöd. Detta stöd består bland annat av rådgivning och stöd från Kyrkans trygghetsråd. Syftet är att underlätta för de uppsagda att hitta ett nytt arbete inom eller utanför Svenska kyrkans verksamhetsområde. I vissa fall erbjuds även ekonomiskt stöd i form av studiestöd, löneutfyllnad eller avgångsersättning, AGE.

Läs mer om grundvillkoren för vilka som omfattas av omställnings- och kompetensstödsavtalet och därmed av stöd från Kyrkans trygghetsråd. Dessa villkor gäller för alla arbetstagare som sägs upp efter 1 oktober 2022. 

Stöd till arbetsgivare 

Även arbetsgivare, ledningsgrupp eller HR-ansvarig kan få stöd av Kyrkans trygghetsråd, inför, under och efter en uppsägningssituation. Syftet är att ge stöd och underlätta för ansvariga personer att agera ansvarsfullt och med omdöme vid utvecklings- och omställningsarbetet och för att den nya organisationen ska fungera så bra som möjligt. Det kan handla om att få stöd i att samtala med grupper och enskilda som kan komma att sägas upp och för dem som är kvar i organisationen. Stödet som kan erbjudas handlar om att den nya verksamheten ska få bra förutsättningar. 

NYTT! Stärkt informationsskyldighet för fack och arbetsgivare

Såväl arbetsgivare som fackliga representanter har ett stort ansvar för att informera om Kyrkans trygghetsråd och de stöd som uppsagda kan få (länk). Detta ansvar har för såväl arbetstagarorganisationerna som för arbetsgivares del har förtydligats i Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan som gäller från och med hösten 2022. Därutöver har arbetsgivare en skyldighet att informera Trygghetsrådet om att anställda har sagts upp eller fått sina anställningar förändrade. 

* Stiftelsen inrättades av det dåvarande Svenska kyrkans Församlings- och pastoratsförbund och de kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationerna redan i december 1984. 

Dokument som rör Kyrkans trygghetsråd

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan (pdf)

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2021

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2020

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2019

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2018

 

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Trygghetsrådets organisation

Kyrkans trygghetsråd förvaltas av en styrelse med tio ledamöter och lika många ersättare.