Detta stöd erbjuder Kyrkans trygghetsråd

Syftet med Omställningsavtalet är att bidra till ett tryggare arbetsliv genom att ge uppsagda stöd till ett nytt arbete. Dessutom erbjuds stöd till arbetsgivare inför, under och efter uppsägningar. Här sammanfattas de stöd trygghetsrådet erbjuder enligt avtalet.

Omställningsstöd

Kyrkans trygghetsråd ger omställningsstöd i syfte att den uppsagda ska hitta ett nytt arbete, helst innan uppsägningstiden är slut. Följande grupper kan få stöd:

  • uppsagd på grund av arbetsbrist 
  • uppsagd på grund av personliga skäl, ohälsa
  • även den som löser en övertalighet genom att lämna sin anställning kan få stöd (efter överenskommelse med arbetsgivaren)

Läs mer om stödet till uppsagda

Studiestöd

Om den uppsagda inte kan få ett nytt arbete kan Kyrkans trygghetsråd ge stöd för studier på olika sätt.

Läs mer om studiestöd  

Löneutfyllnad

Om den uppsagda får ett nytt arbete med lägre lön än tidigare kan Kyrkans trygghetsråd under en övergångsperiod betala löneutfyllnad.

Läs mer om löneutfyllnad

Avgångsersättning AGE

Den uppsagda kan också ansöka om avgångsersättning, AGE. Det är en utfyllnad som kompletterar a-kassan upp till en viss procentsats av den tidigare lönen.

Läs mer om AGE     

Efterskydd i fem år

Om den uppsagda får en ny anställning tillsvidare hos en annan arbetsgivare men blir uppsagd även från denna anställning på grund av arbetsbrist kan den uppsagda omfattas av efterskyddet (under förutsättning att den nya arbetsgivaren inte omfattas av något annat omställningsavtal). Därför är det viktigt att alltid skicka in en ansökan till trygghetsrådet i samband med uppsägningen, även om den uppsagda har fått ett nytt arbete.  

Stöd till arbetsgivare

Stödet till arbetsgivare ges aven underleverantör, och Kyrkans trygghetsråd betalar hälften av kostnaden. Det finns flera olika erbjudanden, som även inkluderar konsultinsatser utifrån arbetsgivarens behov eller önskemål.

  • Chefs- och ledningsstöd före och under uppsägningsprocessen 
  • Teamutveckling efter en omställning 
  • Behovsanpassade tjänster  

Avtalspension

Kostnadsbidrag till arbetsgivaren för särskild avtalspension enligt Svenska kyrkans pensionsavtal för att lösa övertalighet. Arbetstagaren ska frivilligt gå med på lösningen och fylla 63 år under det år överenskommelsen träffas. Bidragets storlek motsvarar den faktiska kostnaden eller 125 000 kronor. När arbetstagarens pensionsgrundande inkomst överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kan ytterligare bidrag beviljas med faktisk kostnad eller högst 75 000 kronor.

Blankett kostnadsbidrag till ag som beviljar avtalspension