Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

De arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och har erlagt avgift till trygghetsrådet är därmed anslutna till Kyrkans trygghetsråd.

Denna personuppgiftshantering förklarar hur Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utifrån sitt uppdrag att vara kansli åt kollektivavtalsstiftelsen samlar in och använder dina personuppgifter för administration och handläggning enligt gällande omställningsavtal. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  behandlar dina personuppgifter utifrån sitt uppdrag att vara kansli åt kollektivavtalsstiftelsen.  

Har du frågor kring dina personuppgifter? Kontakta trygghetsrådets kansli

Om förändringar i personuppgiftsbehandlingen

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftshantering. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Dina uppgifter behöver behandlas då ett ärende inkommer till trygghetsrådet och avser ansökan för dig att omfattas av trygghetsrådets omställningsavtal. Privatpersonen vars personuppgifter behandlas är antingen företrädare för medlemmen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i egenskap av arbetsgivare eller i egenskap av anställd som ansöker om att omfattas av omställningsavtalet. Därför hanterar vi personuppgifterna.

Kyrkans trygghetsråd hanterar dina personuppgifter för att kunna hantera ansökan om att omfattas av åtgärder enligt omställningsavtalet. De uppgifter som efterfrågas behövs för att kunna hantera ansökan enligt omställningsavtalet. Trygghetsrådet inhämtar bara de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt omställningsavtalet.

Behandlingen av personuppgifterna görs med stöd av avtal för att administrera ansökningar samt pågående ärenden till Kyrkans trygghetsråd.

Information

En del i trygghetsrådets uppdrag är att hålla medlemmarna - arbetsgivarna – och de anställda som är eller ansöker om att omfattas av åtgärder enligt omställningsavtalet informerade om nyheter och förändringar inom frågor som rör omställningsavtalet. För att kunna säkerställa att nödvändig information når såväl arbetsgivare som till omställningsavtalet knutna arbetstagare, hämtar Kyrkans trygghetsråd vid behov en eller flera av följande personuppgifter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation:

  • Namn
  • Församling/pastorat/stiftskansli
  • Titel
  • Adress (e-postadress och/eller postadress)
  • Telefonnummer

För att kunna administrera utskicket av informationen, lagras uppgifterna tillfälligt på arbetsgivarorganisationens server samt i verktyget för e-postnyhetsbrev.

Uppgifterna används också för statistik och analys av e-postbrevens effektivitet.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Vi hämtar personuppgifter från Svenska kyrkans gemensamma register Kyrksam, som uppdateras av respektive församling/pastorat/stiftskansli för de egna anställda och förtroendevalda.

Vi får också personuppgifter från församlingar/pastorat/stiftskansli i samband med ärenden där personuppgifterna är ett nödvändigt underlag för att vi ska ge rätt behandling av din ansökan eller den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Vi behandlar också uppgifter som du själv lämnat till oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Utförare av de för Omställningsavtalet anlitade företag som ska bistå en anställd efter beviljande av åtgärd.
  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi liknande lösningar inom EU.

Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När vårt uppdrag gällande dig är slutfört sparar vi dina personuppgifter i 10 år för att säkerställa att information finns tillgänglig för eventuell uppföljning.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

All information om dina rättigheter finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Om du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Om du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära rättelse av dina personuppgifter, du kan begära att få dem raderade, du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. I vissa fall kan vi vara tvungna att neka till din begäran, exempelvis om vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter.

Observera att när vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan har du inte alltid samma möjligheter att tacka nej till personuppgiftsbehandlingen som du som privatperson har i relation till ett företag. Som privatperson har du alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, men som företrädare för arbetsgivaren kan det ingå i ditt uppdrag att ta del av information från arbetsgivarorganisationen, på samma sätt som det ingår i vårt uppdrag att skicka den till dig.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Kyrkans trygghetsråds dataskyddsombud

KTR har ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka och kontrollera att KTR efterlever GDPR och övriga dataskyddsrättsliga regler.

Dataskyddsombudet heter Lotta Wikman Öman. Hon är advokat och kan nås på följande sätt:

E-post: lotta@modadvokater.se

Telefon: 0736-771376

Postadress: Mod Advokater AB, Banérgatan 32, 752 37 Uppsala

Kontakta gärna Dataskyddsombudet om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller hur du ska kunna utöva dina rättigheter enligt GDPR.

Annat som kan intressera!

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning.