Grundvillkor för att omfattas av omställnings- och kompetensstödsavtalet

Det nya avtalet, som börjar gälla 1 oktober 2022, innehåller förtydliganden och nyheter som berör dig som är arbetstagare.

Nytt från 1 oktober 2022

För att du som är eller har varit arbetstagare ska kunna ansöka om någon form av stöd från Kyrkans trygghetsråd krävs att du tillhör någon av följande grupper: 

 • Tillsvidareanställd som sagts upp på grund av arbetsbrist genom uppsägning , eller överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare och att det klart framgår att du som arbetstagare slutar på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist.
 • Visstidsanställd (som inte får förlängd anställning)*.
 • Du har avslutat din anställning av hälsoskäl genom uppsägning eller genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och dig som anställd (ska tydligt framgå vid ansökan).
 • Arbetstagare med anställning.

Frånvaro på grund av exempelvis föräldraledighet eller tjänstgöring inom totalförsvaret utgör överhoppningsbar tid mellan anställningar. Läs mer i avtalet.  

Vidare krävs att du uppfyller följande villkor:

 • Du har förvärvsarbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan OCH
 • har eller har haft arbete som huvudsyssla under denna kvalifikationstid.
 • Du ska inte vara äldre än 65 år (efter 2024 ska du inte vara äldre än 66 år).

*För dig som har en tidsbegränsad anställning (exempelvis vikarie eller säsongsanställd) gäller följande:

 • Anställningen upphör på grund av arbetsbrist genom uppsägning eller genom överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det ska klart framgå att du som arbetstagare slutar på initiativ av arbetsgivaren och att detta sker på grund av arbetsbrist.
 • Som anställd har du arbetat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan.
  Du har eller har haft arbete som huvudsyssla under kvalifikationstiden.
 • Den tidsbegränsade anställningen upphör och fortsatt arbete kan inte erbjudas på grund av arbetsbrist.  

Annat som kan intressera!

Ekonomiskt stöd för studier

En möjlighet till starkare ställning på arbetsmarknaden.

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi.