Ekonomiskt stöd

I vissa fall kan du ha rätt till ekonomiskt stöd, till exempel, studiestöd, löneutfyllnad eller avgångsersättning (AGE).

Förutom det coachstöd som du kan få från Kyrkans Trygghetsråd, kan du i vissa fall få ekonomiskt stöd. Det finns tre olika ekonomiska stöd: 

  1. studiestöd
  2. löneutfyllnad
  3. avgångsersättning (AGE).  

Studiestöd

Om du är uppsagd och inte kan hitta ett nytt arbete kan du få studiebidrag under studier. Studierna ska syfta till att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Tillsammans med din coach gör du en handlingsplan för att hitta ett nytt arbete, och studierna ska finnas med i planen. För att få studiestöd måste du ha varit anställd mer än tre år inom Svenska kyrkan.  

Du kan också få viss ersättning för litteratur eller dator som krävs för studierna, maximalt kan du få 10 000 kronor. Du kan också få stöd för resor till och från studieorten eller till och från praktik som ingår i utbildningen. Om utbildningen har en terminsavgift/kurskostnad kan Kyrkans Trygghetsråd betala den efter ansökan. Det är viktigt att du ansökan om kostnader och studiebidrag innan utbildningen påbörjas. Studiestödet motsvarar normalt din a-kassenivå.

Tillfällig höjning under pandemin

A-kassenivån är höjd tillfälligt under pandemin (t o m 2022-12-31). Det är däremot inte studiestödsnivån utan den motsvarar tidigare a-kassenivå med max 910 kr/studiedag max 5 dagar/vecka vid heltidsstudier.  Maximalt kan du få studiestöd fyra terminer och du ska redovisa studieresultat varje termin för förnyat ekonomiskt stöd.  Här är länk till blankett studiestöd - ansökan 

Löneutfyllnad

Om du får ett nytt arbete med lägre heltidslön än du hade tidigare kan du få ekonomisk kompensation i form av så kallad löneutfyllnad. Du ansöker själv om detta stöd på en särskild blankett ”Löneutfyllnad – ansökan”. Du kan få stödet under ett år. Här är länk till blankett Löneutfyllnad - ansökan

Avgångsersättning (AGE)

Detta är en ersättning som ska komplettera den ersättning du får från a-kassan. Det är bara du som är uppsagd på grund av arbetsbrist som kan ansöka om det här stödet. Du ansöker om stödet på en särskild blankett och särskilda villkor gäller för att du ska kunna få stöd.

AGE fungerar som ett inkomstskydd. Tillsammans med ersättningen från a-kassan innebär det att du får 80 procent av din tidigare lön. AGE följer a-kassans regler, så när ersättningen sänks från a-kassan sänks även AGE i motsvarande grad. Det innebär att 80 procent gäller dag 1-100 av ersättningsperioden,  Från och med ersättningsdag 101 sker en avtrappning av dagpenningen till 760 kr per dag och från och med ersättningsdag 201 - 300 gäller 70 procents ersättningsnivå.

För dig som bara får grundbelopp från a-kassan: du får AGE som motsvarar skillnaden mellan 80 procent av din tidigare lön och det belopp du skulle ha fått om du hade fått full a-kassa.  AGE kan betalas ut så länge a-kassan betalar ersättning, dock maximalt tre år. Det är en personlig ersättning, som upphör om du får sjukersättning, pension eller avlider. Villkor för stöd Du är uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetslös. Din lön innan uppsägningen var högre än 25 000 kronor/månad. Du har varit anställd mer än fem år hos arbetsgivaren. Eller du har varit anställd minst fem år i följd hos flera arbetsgivare  som är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. Du har arbetat minst 16 timmar per vecka.
Här är länk till blankett ansökan AGE.

Ekonomiskt stöd för studier

Du kan få stöd för:

  • Litteratur och utrustning (max 10 000 kr)
  • Resor
  • Terminsavgift
  • Studiestöd motsvarande a-kassa (max fyra terminer)

Återbetalningsskyldighet

Du har en långtgående uppgiftsskyldighet i de fall som du får ersättning från Kyrkans trygghetsråd. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan påverka din rätt till ersättning som t.ex. att du får ett nytt arbete, startar eget, får ersättning från en inkomstförsäkring eller studielån från CSN.

Om du skulle få ersättning som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Beror den felaktiga ersättningen på att du lämnat felaktiga uppgifter så blir du alltid återbetalningsskyldig. Det samma gäller om du får felaktig ersättning för att du, medvetet eller av vårdslöshet, inte har lämnat uppgifter som du är skyldig att lämna eller som du borde ha lämnat för att Kyrkans trygghetsråd ska kunna göra en korrekt bedömning av din rätt till ersättning.