Checklista vid uppsägning av personliga skäl - ohälsa

Under en försöksperiod som pågår till och med 2021 erbjuder Kyrkans trygghetsråd stöd även till den som blir uppsagd av personliga skäl, om skälet är ohälsa.

Detta måste du som arbetsgivare göra innan du kan säga upp på grund av ohälsa (och söka omställningsstöd för den uppsagda):

1. Gör en rehabiliteringsutredning.

2. I utredningen fastställer arbetsgivare och arbetstagare om det finns ett rehabiliteringsbehov, eller om arbetstagaren kan återgå till sitt arbete efter sjukdomen.

3. Om det finns ett behov av rehabilitering genomförs den i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, med åtgärder och rehabiliteringsmöten.

4. En handlingsplan ska upprättas efter en bedömning av arbetsförmågan. Där anges också vilka anpassningar som behövs inför återgången till arbetet.

5. När dessa åtgärder är genomförda avslutas rehabiliteringen.

6. Om det inte är möjligt för arbetstagaren att återgå till sin anställning ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning. Finns det andra arbeten på arbetsplatsen som kan vara aktuella?

7. Om det inte finns möjligheter till omplacering kan det finnas grund för en uppsägning av personliga skäl (ohälsa). Kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer rådgivning.

8. I samband med uppsägningen ansöker arbetsgivare och arbetstagare tillsammans om stöd från Kyrkans trygghetsråd. Använd blanketten ”Uppsägning på grund av ohälsa - ansökan”. För att det ska vara möjligt att genomföra en omställning måste arbetstagaren ha en arbetsförmåga som kan vara användbar hos en annan arbetsgivare. I annat fall beslutar Försäkringskassan om sjukersättning.  

Checklista för ansökan om stöd för uppsagd på grund av personliga skäl - ohälsa 

  1. En medarbetare sägs upp på grund av personliga skäl - ohälsa  
  2. Arbetsgivaren och den uppsagda ansöker om stöd. Fyll gemensamt i blanketten ”Uppsägning på grund av ohälsa - ansökan”.  
  3. Bifoga protokoll från överläggningen med den fackliga organisationen inför uppsägningen, eller förhandlingsprotokoll om uppsägningen är genomförd.  
  4. Bifoga även intyg som styrker ohälsa samt vilken arbetsförmåga arbetstagaren har.  
  5. Skicka in ansökan till Kyrkans trygghetsråd så snart som möjligt.  

Blankett för stöd vid uppsägning på grund av ohälsa

Kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för arbetsrättslig rådgivning.