A. KTR studiestöd

Du måste uppfylla vissa krav för att kunna söka KTR studiestöd: 

  • Du har varit anställd hos en arbetsgivare, som genom medlemskapet i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation varit bunden av kollektivavtal under den angivna kvalifikationstiden.
  • Du har sagts upp från anställningen på grund av arbetsbrist, genom en överenskommelse med arbetsgivaren, och det framgår klart att detta skett på arbetsgivarens initiativ och att orsaken varit arbetsbrist eller att anställningen sagts upp eller överenskommits om att avslutas på grund av ohälsa/sjukdom.
  • Vid din sista anställningsdag i den senaste anställningen har du varit anställd i en eller flera anställningar sammanlagt minst 12 månader under 24 månaders ramtid. 

Uppfyller du villkoren ovan har du möjlighet att i stället för att vara arbetssökande söka studieplats för heltidsstudier. 

Arbetsgång

Sök utbildningsplats först. Antas du till utbildningen kan du ansöka om och beviljas KTR studiestöd. Du måste kunna motivera att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden för att stödet ska beviljas. Tänk på att stödet utgår för heltidsstudier

Övrigt om KTR studiestöd

  • Stödet/ersättningen kan beviljas för upp till två terminer och för ytterligare en till fyra terminer om du har klarat dina studier föregående termin(-er). 
  • Utöver studiestöd kan du söka ersättning för utbildningskostnader/kurskostnader, materiel och litteratur.   
  • KTR-studiestöd kan inte kombineras med att du senare söker kompletterande omställningsstudiestöd eller SVLS. 

Nivå på ekonomiskt stöd

Studiestödet som beviljas motsvarar det belopp som skulle utgått i arbetslöshetsersättning och du hade varit arbetssökande.

Annat som kan intressera!

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.