Foto: iStockphoto

Om Kyrkans SOS

Kyrkans SOS finns till för människor som brottas med ensamhet, psykisk ohälsa, suicid och andra livsfrågor.

Kyrkans SOS erbjuder kris- och stödsamtal för alla via SOS-telefonen 0771-800 650, och SOS-brevlådan på kyrkanssos.se.

Läs mer om SOS-telefonen och SOS-brevlådan.

SOS-telefonen och SOS-brevlådan bemannas av volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften, som utan ersättning gör en medmänsklig insats. Under 2020 arbetade närmare 90 volontärer totalt nästan 7 000 timmar i SOS-telefonen och SOS-brevlådan. Varje år besvaras runt 20 000 samtal.

Till stöd för volontärerna finns anställd personal, socionomer eller motsvarande med olika påbyggnadsutbildningar i bland annat psykoterapi, som rekryterar, utbildar och handleder volontärerna.

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag. Stiftelsen finansieras genom anslag från församlingar och pastorat i Svenska kyrkan samt kollekter och gåvor från enskilda.

Ledstjärnan för Kyrkans SOS är förvissningen om att samtalet och det medmänskliga mötet ger hopp, livsmod och möjlighet till förändring för en människa som är i kris eller i en mycket svår livssituation. Så har det varit sedan början av 1970-talet. Ideella och professionella har gett stöd till medmänniskor som befinner sig i nöd.

 Vi ser Kyrkans SOS som en kyrka. Vår kyrka, vår gemenskap, uppstår i varje möte med en annan människa som kontaktar oss för att hen känner sig ensam i det hen kämpar med. Så vi skulle kunna säga att vi snarare gör kyrka än är, och vi gör det 365 dagar om året.

 Jourverksamheten har funnits sedan 1971 och var ursprungligen en förlängning av Jourhavande Präst som startade kring 1960.

Under 2015-2017 tog vi och Skolkyrkan i Göteborg, med hjälp av medel från Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat, fram en bok som syftar till att inspirera och hjälpa igång fler organisationer att börja ”nätvandra”. Begreppet är myntat av Fryshuset i Stockholm som började nätvandra redan 2007. Ordet är närbesläktat med "Nattvandrare" som innebär att vara på platser där unga rör sig, men i detta fall på nätet. Att inbjuda till samtal och/eller främja respektfulla samtal och stå upp för dem som blir utsatta. Det arbetet driver nu Kyrkans SOS under namnet Svenska kyrkans nätvandrare, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstad och Skara stift.

Läs mer om Kyrkans nätvandrare.