Meny

Begravning i coronatider

Med anledning av Covid-19 är det angeläget att göra vissa anpassningar i begravningsgudstjänsten. Det är viktigt att vi kan genomföra ett avsked som är både fint, värdigt och meningsfullt samt att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt.

När vi förlorar en familjemedlem, nära anhörig eller vän har vi ett behov av att samlas och sörja tillsammans. Coronasmittans storskaliga spridning har gjort att det finns vissa saker som vi behöver förhålla oss till för att begravningen ska kunna genomföras på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt vara en fin stund.

Att samlas i kyrkan

Svenska kyrkan följer de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regering går ut med. Begränsningar som gäller för allmänna sammankomster gäller även i kyrkans lokaler. Det innebär att begravningsgudstjänsterna får färre begravningsgäster och att det som deltar inte ska ha några sjukdomssymptom eller tillhöra någon riskgrupp.

Tidpunkt för begravningen

Kanske har du tänkt tanken om det är möjligt att vänta lite med begravningen tills allt det här med coronaviruset har lugnat ner sig. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen som säger att den som dör ska kremeras eller att kistan behöver gravsättas inom en månad.

Det finns även andra skäl att inte skjuta upp en begravning. Det är inte bara begravningslagen som spelar in. Begravningen är en mycket viktig del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att ett avsked har stor betydelse för att kunna komma vidare i sorgearbetet. Det kan finnas situationer då det är angeläget för närstående att vänta med själva gravsättningen. Har det varit en kremation kan du vänta upp till ett år med själva gravsättningen.

När det gäller kistbegravningar säger begravningslagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket. Sök anstånd för senare kistbegravning på www.skatteverket.se.

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med den präst som ska hålla i begravning.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och enligt rådande restriktioner är det angeläget att samla så få som möjligt till begravningsgudstjänsten. I vissa fall kan även kyrkans storlek spela roll för hur många begravningsgäster som kan närvara. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla behörigt avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha symptom på sjukdom. Det är viktigt att försöka undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag, även om begravningar är ett tillfälle då vi vill visa omsorg och trösta varandra.

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med begravningsförrättaren.

Bjud in till en livesänd eller filmad begravning

Om du ber någon av de närvarande att filma kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Det kan också vara en idé att dela filmen i efterhand.

Ha en liten begravning

En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

Begravning efter kremering

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för annan begravningsceremoni, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Ytterst är det församlingen där begravningen äger rum som bestämmer hur regeringens regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tillämpas i lokalen vid en borgerlig ceremoni.

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner. Men för att förhindra smittspridning gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer naturligtvis även för minnesstunden. I Kumlas pastorat förlägger vi för närvarande alla minnesstunder i Kumlas församlingshems stora sal.

Gästerna ska hålla rekommenderat avstånd till varandra, ha god handhygien och undvika fysisk kontakt. Tänk också på att det vid förtäring behöver vara bordsservering, för att undvika trängsel vid buffébord.

Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.

Begravningsplatser för avlidna med olika religiösa tillhörigheter

Svenska kyrkan har ett samhällsuppdrag att ombesörja begravningar för alla, oavsett religiös tillhörighet. Uppdraget regleras i svensk lag.

Svenska kyrkan har respekt för andra trossamfunds traditioner och för enskilda människors önskemål. Vi kommer att göra allt vi kan för att närstående som önskar en skyndsam gravsättning av den avlidna, ska få detta önskemål tillgodosett. Gravsättningen kommer att ske allra senast inom en månad efter dödsfallet.

Svenska kyrkan tillhandahåller särskilda gravplatser, enligt den tradition som den avlidna tillhörde och i samråd med det aktuella trossamfundet.

Svenska kyrkan har inte en skyldighet att tillhandahålla lokaler och utrusning för religiösa ritualer, före begravningen, som exempelvis tvagning. Sådana ritualer utförs av det trossamfund som den avlidna tillhörde.

Huvudman för begravning

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Huvudmän för begravningsverksamheten har enligt lag följande skyldigheter:

  • Anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
  • Tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
  • Ta emot stoft för förvaring och visning, att ombesörja kremering och gravsättning, samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
  • Hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
  • Ha viss tillsyn över dessa gravplatser.
  • Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten.