Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur och kulturarv handlar om det levande

Varför ägnar sig Svenska kyrkan åt kultur? För att delta i samtalet om trons djupaste frågor, är ett svar. Varför lägger Svenska kyrkan sådan vikt vid det kyrkliga kulturarvet? För att det kyrkliga kulturarvet står för omistliga värden, väcker existentiella frågor och handlar om något i högsta grad levande.

Idag delar Svenska kyrkan ut filmpriser och kulturstipendier, arrangerar konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal. Intresset och engagemanget växer ständigt, både inom kyrkan och i kulturlivet.

Konsten, religionen och de eviga frågorna
Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare alltid brottats med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra.

Kulturarvet är betydelsefullt
I Sverige finns ungefär 3400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet - kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning - är betydelsefull. Det är ett arv som handlar om identitet på många plan såväl religiöst och historiskt som kulturellt. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där.

I kyrkan gestaltas ofta moderna konstnärliga uttryck genom exempelvis dans, installationer, musik och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv.

Kyrkans omfattande musikliv
För Svenska kyrkan är det även viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Musiken är ett exempel på det. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Kontakta redaktionen