Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kropp och Ekeby har gått samman

Kropps och Ekeby församlingar har gått samman den 1 januari 2020.

Kropp och Ekeby går samman

Den 1 januari 2020 har Ekeby och Kropps församlingar gått samman till en gemensam församling benämnd Kropps församling. I församlingen, som sträcker sig från Björka i nordväst till Ekeby i sydost, finns sju kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka, Frillestads kyrka och Ekeby kyrka.

I tätorterna Ekeby, Påarp, Mörarp och Björka bedriver församlingen vardaglig verksamhet. Krister Danell är ordförande i kyrkorådet och kyrkofullmäktiges ordförande heter Jörgen Hansson. Till kyrkoherde i den nya församlingen har kyrkorådet utsett Anna Kulle Säfstrand.

Från Ekebys horisont

Att två församlingar, som nu Kropp och Ekeby, beslutar att gå samman är en historisk händelse, men inte unik.

Områdesförändringarna inom Svenska kyrkan är omfattande. Biskopen ritar om gränserna för kontrakten, tre kontrakt blir två. Större och ekonomiskt starkare enheter på alla nivåer ger bättre utnyttjande av materiella och personella resurser.

Svenska kyrkans historia är full av geografiska förändringar. Ekeby församling har, för inte speciellt många år sedan, hört samman med både Hässlunda och Frillestad, som nu är kyrkor i Kropps församling – cirkeln sluts och ett nytt kapitel i den lokala kyrkohistorien skrivs.

Bara vinnare

Det var Ekeby församling som tog initiativ till samgåendet och vi mötte från första kontakten en mycket konstruktiv och positiv attityd från både förtroendevalda och medarbetare i Kropp, och även från Lunds stift, vilket gjort hela processen till en angenäm resa. Nya relationer, nya arbetskamrater, nya chefer, nya beslut, ändrade rutiner och instruktioner, helt nya budgetförutsättningar – det är mycket som ska på plats, men allt fortgår så här långt i mycket konstruktiv anda och slutresultatet kommer att bli bra med bara vinnare, det är jag övertygad om. Alla förtroendevalda i de gamla församlingarna har fått erbjudande, och glädjande nog accepterat, platser i de nya beslutsorganen.

En större gemenskap

För oss församlingsbor i den nya Kropps församling kommer mycket positivt att hända redan år 2020. En större gemenskap att söka sig till med fler kyrkor och gudstjänster att besöka. Större konfirmationsgrupper med större valmöjligheter. Mer resurser till barngrupperna och ungdomsverksamheten. Utökad diakoni. Fler konserter och musik- och föreläsningskvällar. Allt detta samtidigt som vi ska försöka bevara just vår kyrkas särart med traditioner och minnen.

I Ekeby ska vi fortsätta utveckla det som är speciellt för oss med syföreningar, församlingskår, volontärarbetet, hemvändardag, vägkyrka, Celestakören och sommarkonserter med mera. Det finns inget i den nya organisationen som hindrar detta, tvärt om. Det är helt och hållet upp till oss själva och vårt engagemang för Ekeby kyrka i Kropps församling om detta ska lyckas.

Jag kommer att fortsätta mitt engagemang som förtroendevald och volontär – hur gör du?

Jörgen Hansson
ordförande i kyrkofullmäktige i Kropps församling

Kropp och Ekeby går samman

Stiftsstyrelsen i Lund har godkänt förslaget om samgående mellan Kropps och Ekeby församling och förberedelserna pågår så att sammanslagningen kan genomföras den 1 januari 2020. Detta arbete består av två delar:

  • Planering av det framtida församlingsarbetet med gudstjänster, musik och verksamhet i olika grupper med mera. En viktig del i detta är samordning av medarbetarnas arbetsuppgifter och ansvarsområden.

  • Det rent formella arbetet med byte av organisationsnummer från två olika till ett gemensamt, samordning av ekonomi- och redovisningssystem, omregistrering av fastigheter och mycket annat.

Ansvarig för den första punkten är Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde i Kropp, med stöd av Annika Linderfalk, kyrkoherde i Ekeby, tillsammans med ledningsgruppen i Kropp och övriga medarbetare. 

I det organisatoriska arbetet, den andra punkten, kommer vår kamrer Björn Ekengren att ha en viktig uppgift, och det är vi tacksamma för. Han är expert på alla våra rutiner och datasystem för ekonomi, löner, personal och begravningsväsende med mera. Han ser till så att allt fungerar!

I båda delarna ingår lokalfrågor. Vi har många lokaler av olika slag på olika platser, och alla ska användas så effektivt som möjligt, och alla ska vårdas och underhållas. En sak vill jag gärna göra klart redan nu: Vi har inga planer på att sälja Ekebygården! Ett vackert och välskött hus som vi kommer att ha stor glädje av. Ekeby kyrka är också ett bra tillskott, den blir vår största kyrka med gott om plats i koret vilket kan behövas vid konserter och liknande arrangemang.

Det övergripande ansvaret för planering och genomförande av sammanslagningen har nybildade interimsdelegerade och interimsstyrelse (motsvaras av kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Kropp och Ekeby) som ska fatta alla beslut som gäller för år 2020 i den nya församlingen. Nuvarande kyrkofullmäktige och kyrkoråd ansvarar för allt som sker under resten av innevarande år i respektive församling.

Text: Krister Danell

Krister Danell

Krister Danell

Kropps församling

Kyrkorådets ordförande