Välkommen till Åsbygden.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Vår omvärld

Invånare/kyrkotillhöriga

2 932 invånare; 2401 församlingsmedlemmar  (31.12.2010).  
Det betyder att 82 procent av befolkningen är medlemmar. För hela landet är andelen 70 procent.

Åldersstruktur

ca 30% under 18 år, ca 12 % över 65 år

Social struktur

Ås församling är en gammal jordbruksbygd som står under förändring. Åsbygden består av ett flertal olika byar. Här finns ett hundratal småföretag. I bygden råder en stark entreprenöranda. Här finns grundskola med låg- mellan- och högstadium, Birka folkhögskola med allmän linje, musiklinje, fritidsledarlinje och medialinje, Åsbygdens naturbruksgymnasium med bla 3-årigt naturbruksprogram m.fl utbildningsinstitutioner och Dille gård som bedriver en gymnasieutbildning med inriktning mot islandshästar. I Ås finns också en jordbruksförsöksstation.

 

Närheten till Östersund, den storslagna vyn över Storsjön och fjällvärlden bidrar till att Ås är en attraktiv boendemiljö med främst villabebyggelse. Det sker en kraftig inflyttning av framförallt barnfamiljer. Det sker också en generationsväxling på gårdar och i villaområden. I församlingens södra del, som gränsar till Östersunds kommun, ligger ett större bostadsområde, Byskogen och Östersem. Det är även i församlingens södra del som villabebyggelsen ökar. Många av invånarna pendlar till arbeten utanför församlingen. Det finns inget direkt centrum i Ås som kan utgöra en naturlig mötesplats för befolkningen. Då det saknas affärer i Ås hänvisas invånarna till Östersund eller Krokom för sina inköp. Ås har idag karaktären av en bygd där invånarna har sitt boende samtidigt som man rör sig utanför församlingen både i sitt arbete och under fritiden. Man söker den kvalitet som finns i den mindre orten samtidigt som nya traditioner och förväntningar följer med de nyinflyttade. Bärare av gamla traditioner är framförallt den äldre generationen.

Kultur och föreningsliv

Här finns ett rikt föreningsliv som exempel idrottsförening, hembygdsförening, företagarförening, pensionärsföreningar och Röda Korset. Här bor många hantverkare och konstnärer som driver sin verksamhet i enmansföretag.
Framtiden för Ås ser god ut. Foto: Mikael Karlsson.