Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans krisorganisation

Svenska kyrkan har erfarenhet av och kunskap om att möta människor i sorg. Därför agerar kyrkan när det inträffar en kris eller katastrof. Vi samverkar med myndigheter och andra aktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Hur kyrkan agerar i kriser och katastrofer

Svenska kyrkans krisberedskapsarbete bygger på principerna om ansvar, närhet och likhet. Det innebär att en kris, så långt det är möjligt, hanteras utifrån ordinarie ansvarsförhållanden, där den uppstått och i ordinarie arbetsformer.

Församlingen, stiftet och den nationella nivån har sina respektive ansvarsområden med ansvar för sin beredskapsplanering och övning.

Arbetets olika faser

Arbetet är processinriktat och delas upp i faserna före, under och efter en händelse.

Att planera och öva innan något allvarligt händer är avgörande för att hanteringen av krisen ska fungera. Att samla och lära av erfarenheter som gjorts är också en viktig del i arbetet. För Svenska kyrkan är en god beredskap prioriterad.

Krissamordningen på kyrkokansliet

God samhällelig beredskap bygger till stor del på samverkan och samordning mellan olika aktörer. Ansvaret för krissamordningen på nationell nivå ligger på ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat. Krissamordningen är en resurs för stift och församlingar, och samverkar med andra samfund, myndigheter och organisationer. Arbetet bedrivs genom fortbildning, övning, planering, erfarenhetsåterföring och utveckling.

Vi samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På nationell nivå finns ett etablerat samarbete mellan Svenska kyrkan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men även med Socialstyrelsen, trossamfund och andra aktörer. Lokalt och regionalt finns ofta samverkan med till exempel polis, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelser.

Svenska kyrkan har en handbok i krisberedskap

Handboken ska vara ett stöd för beredskapsplanering i församlingar, stift och kontrakt. Den innehåller bland annat förslag till utbildning, övning och råd för insatser vid allvarliga händelser. 

Då fanns kyrkan där

Nedan kan du läsa om två exempel på hur kyrkan agerat vid två krissituationer med dödliga utfall: en bussolycka i Sveg och en lavinolycka i Alperna.