En mörk skolkorridor, där några människor syns längst bort.
Foto: Başar Doğan/Unsplash

Stöd vid kriser

Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och sorg. Det gäller både i Sverige och i utlandet. På den här sidan kan läsa om olika delar i detta arbete och uppdrag.

Det finns olika typer av kriser. Ur ett samhällsperspektiv kan man säga att en kris är en händelse som hotar

  • grundläggande funktioner, till exempel el- eller vattenförsörjningen
  • grundläggande värden, till exempel vår hälsa eller vår frihet.

På ett individuellt plan kan en kris beskrivas som en situation där den drabbade personens tidigare erfarenheter inte räcker till för att klara av situationen. 

Beroende på typ av kris ser Svenska kyrkans roll och insatser olika ut. 

Svenska kyrkan finns där

Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Svenska kyrkan är aktiv i krissituationer genom anhörigstöd, jourhavande präst, själavård och ceremonier samt genom uppsökande diakonal verksamhet.

Genom etablerad institutionssjälavård finns Svenska kyrkans närvarande och erbjuder stöd genom bland annat Sjukhuskyrkan, Andlig vård i kriminalvården (NAV), Universitetskyrkan, Militärsjälavården och Kyrka-polis i samverkan.

Är en del av det civila försvaret

När en kris påverkar hela landet och kräver samverkan med regering och olika nationella organisationer, kopplas Svenska kyrkans nationella krisorganisation in. Svenska kyrkan utgör en del av det civila försvaret och bidrar genom vår breda verksamhet till samhällets krisberedskap och krishantering. Därtill har Svenska kyrkan ett särskilt lagstadgat uppdrag som huvudman för begravningar och kulturminnesvård i Sverige. 

I stunder av stor oro kan kyrkan bidra med hopp, lugn och stabilitet. Svenska kyrkan vill i krissituationer särskilt vakta och värna om utsatta grupper och människor.

Det är viktigt att vara förberedd

Svenska kyrkan prioriterar att ha en god beredskap för framtida kriser. Att vi planerar och övar innan något allvarligt händer är avgörande för att hanteringen av en framtida kris ska fungera. Att vi samlar och lär av erfarenheter som gjorts tidigare är också viktigt. 

Så får du information vid kriser

  • Sätt på radion (främst Sveriges Radio P4) och TV
  • Ett så kallat VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används
  • Gå in på krisinformation.se
  • Ring 113 13 som är informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser.
  • Vid lokala händelser har kommunen ansvar för att ge information om det som händer inom kommunens gränser. Vänd dig därför till din kommun vid lokala händelser.
  • Läs mer i frågor och svar på krisinformation.se