Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


Motion till Kyrkomötet
2001:85
av Glenn Håkansson m.fl.
om Kyrkomötets behandling av förslag till revidering av kyrkans böcker

Kyrkomötet

KMot 2001:85

Under året som gått har stiften, domkapitlen och ett antal församlingar haft förslag till ny Handbok, Evangeliebok och/eller Bönbok i Svenska kyrkan på remiss. Enligt den preliminära tidsplanen är tanken att de skall behandlas av Kyrkomötet 2002. Utan att föregripa den snart avslutade remissbehandlingen, ställer vi oss tveksamma till den föreslagna tidsplanen. Skälen är flera.

_ Vi upplever att kritiken mot framför allt Bönboken och Kyrkohandboken är omfattande. På viktiga punkter måste en omfattande revidering av förslaget till stånd, för att möta denna kritik. Med den tidsplan som nu föreligger, skulle de reviderade förslagen inte kunna prövas i församlingarna. De skulle tas direkt på ett Kyrkomöte utan församlingarnas delaktighet. Det räcker inte med en förankring i Biskopsmötet, Läronämnden m.fl.

_ För få församlingar har varit involverade i remissarbetet av förslagen. Med facit i hand borde landets samtliga församlingar ha varit delaktiga i arbetet. För att få en acceptans av de nya böckerna, måste fler känna delaktighet i processen.

_ En ambition måste vara att det skall råda konsensus i Kyrkomötet om de viktigaste delarna i ett nytt förslag till kyrkans böcker. Under rådande omständigheter bedömer vi förutsättningarna för detta vara mycket små.

Vi menar mot denna bakgrund att Kyrkostyrelsen noga måtte pröva tidsplanen. I det här sammanhanget bör tiden betraktas som en resurs - en resurs som skall användas för att möjliggöra en nödvändig revidering av förslaget, och en ny omfattande remissomgång eller annan form av bred förankring i hela Svenska kyrkan innan förslaget föreläggs Kyrkomötet för beslut. Därför bör ärendet skjutas framåt minst ett år, till Kyrkomötet 2003.

Mot denna bakgrund föreslår vi att Kyrkomötet beslutar

att ge Kyrkostyrelsen till känna vad i motionen anförts om tidpunkt för behandling av kyrkans böcker.

Stockholm m.fl. orter 14 mars 2001

Glenn Håkansson Sven Janson Kjell Söderberg

Suzanne Fredborg Göran Östling Hans Ulfvebrand

Göran Petterson

Previous PageTable Of ContentsNext Page


TillbakaUpp