Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


Motion till Kyrkomötet
2001:27
av Erna Arhag
om utökad tid för arbete med handboks- och evanglieboksförslag

Kyrkomötet

KMot 2001:27

Under remissarbetet med kyrkans böcker har ett processinriktat arbete startat i stift och församlingar. De genomgripande förändringar och det omfattande materialet innehåller många nyheter både i text och musikdel, som i sig ställer krav på reflexioner och eftertanke vid utformandet av remissvaret.

Det är sannolikt önskvärt att remissarbetet präglas av en bred förankring och ett stort antal genomtänkta remissvar. Att använda sig av remissblankettens kryssalternativ är i det närmaste ogörligt. Remissvaren behöver utformas verbalt för att kunna ge erforderligt utrymme för synpunkter och alternativa textförslag.

Mot bakgrund av ovan anförda hemställer jag att Kyrkomötet beslutar

att begära att Kyrkostyrelsen förlänger tidsplanen med ett år vilket innebär att remissarbetet kan pågå till och med 2002.

Åhus den 12 mars 2001

Erna Arhag

Previous PageTable Of ContentsNext Page


TillbakaUpp