Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor


Motion till Kyrkomötet
2000:6
av Åke Blomqvist m.fl.
om Fader vår

Kyrkomötet

KMot 2000:6

Kyrkomötet fick förra året i Sigtuna information om det pågående arbetet med revision av handbok och bönbok. Avsikten var att förbereda kyrkomötesombud och stiftsrepresentanter med församlingsanknytning inför remissarbetet med start våren 2000 och en inriktning på behandling i Kyrkomötet år 2001. Stiften har också utsett remissförsamlingar även om materialet i skrivande stund ännu inte distribuerats.

    Efter vad vi inhämtat kommer i de kommande ritualerna för gudstjänster och kyrkliga handlingar bönen Fader vår med dess nuvarande lydelse ”Fader vår …” i flertalet fall inte få samma ställning som idag, utan den ekumeniska lydelsen ”Vår Fader …” föreslås vara den bön vi regelmässigt skall använda utom vid begravningsgudstjänster.

    Svenska kyrkan har – inför, i samband med och efter relationsförändringen – uttalats vara densamma både före och efter den 1 januari år 2000. Bönen Fader vår är en böneskatt som flertalet av kyrkfolket använt och använder. Mycket i gudstjänsterna har förändrats de senaste åren och så skall naturligtvis ske – men det finns också behov av igenkännande och vilande i att få be med invanda ord även om det inte är i överensstämmelse med den senaste bibelöversättningen. Att lyfta bort lydelsen ”Fader vår …” kommer för många att innebära saknad, vilsenhet och sorg. Lydelsen ”Fader vår …” bör även i fortsättningen få vara ett av alternativen.

    Visst kan hävdas att frågan väckts ett år för tidigt. Ett remissarbete skall ju nu igång. I skrivande stund har remissen ännu inte gått ut till församlingarna. Det är ett omfattande material som inte bara handlar om bönen Fader vår – och det kanske inte är lätt att bland allt material skönja alla förändringar. Det bör vara möjligt, eftersom remisstiden pågår under större delen av år 2000, att Kyrkostyrelsen särskilt uppmärksammar remissförsamlingarna på att avge synpunkter på bönen Fader vårs ställning i gudstjänster och kyrkliga handlingar, inte bara ur ett ekumeniskt/teologiskt perspektiv utan också med beaktande av kyrkfolkets synpunkter och pastorala aspekter.

Mot bakgrund av det som ovan anförts hemställer vi

    att Kyrkomötet uppdrar åt Kyrkostyrelsen att tillskriva remissförsamlingarna att i sina yttranden särskilt uppmärksamma lydelserna av bönen Fader vår/Vår Fader i handboks- och bönboksförslagen.

Huddinge den 8 mars 2000

Åke Blomqvist Susann Torgerson

Åke Bendix Ulla Eriksson

Martha Carlsson

Previous PageTable Of ContentsNext Page


TillbakaUpp