Kyrkoråd/Kyrkofullmäktige

Kyrkorådets protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll

Kiviks församling är en del av Svenska Kyrkan som är ett evangeliskt lutherskt trossamfund. Beslutande och verkställande organ i församlingen är kyrkofullmäktige. Beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs bland de röstberättigade i församlingen. I Kiviks församling består fullmäktige av 15 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Fullmäktige utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten vid fullmäktiges sammanträden. Rent allmänt kan sägas, att fullmäktige sätter de ekonomiska ramarna för all verksamhet i vår församling genom att godkänna budgetförslaget, utarbetat av en budgetgrupp, antaget av kyrkorådet och godkänt av berörda fackförbund.Det är också fullmäktige som godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för kyrkoråd och räkenskapsförare utifrån revisorernas ställningstaganden och revisionsberättelse.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I Kyrkoordningen står angivet att ”kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda”. Kyrkorådet i Kiviks församling består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot. Rådet väljs av fullmäktige, som också utser dess ordförande samt förste och andre vice ordförande. Kyrkorådet bereder ärenden som skall behandlas i fullmäktige och ser till att den av fullmäktige beviljade budgeten omsätts i handling. Förutom lagstiftningen i Kyrkoordningen, som gäller för Svenska kyrkan i stort, finns särskilda lokalt utarbetade styrdokument, som reglerar viktigare detaljer i vårt församlingsarbete.