Viktig information

Riktlinjer för barns vistelsetid på Arken

Allmänna Bestämmelser

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning." (8 kap, 2§, skollagen)

 

Bildningsnämnden i Kinda är ansvarig för kommunens förskola och fritidshem. Verksamheten bidrar till att föräldrar kan förena föräldraskap med förvärvsarbete, studier eller arbetsmarknadsinsatser. Förskoleverksamheten utgör ett komplement till föräldrarna och erbjuder pedagogisk verksamhet i form av omsorg, fostran och lärande. Reglerna är fastställda av bildningsnämnden. När det gäller maxtaxa följer Kinda kommun Skolverkets avgiftsnivåer som revideras varje år. 

 

Förskolan Arkens verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år.

Vi bedriver verksamhet för:

  • Barn från ett års ålder vars föräldrar arbetar eller studerar. (Skollagen kap 8 § 5)
  • Barn 1-5 år till förälder som är arbetslös (Skollagen kap 8 § 6)
  • Barn 1-5 år till föräldraledig förälder med yngre syskon (Skollagen kap 8 § 6)
  • Barn som från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola (Skollagen kap 8 § 4)
  • Barn med behov av särskilt stöd (Skollagen kap 8 § 7)

 

Vistelsetid:

Behov av barnomsorg styrs av föräldrarnas arbetstid/studietid, restid till och från arbete/studier. Ex: Den vårdnadshavare som börjar senare lämnar, den vårdnadshavare som slutar tidigare hämtar. Nattarbetande vårdnadshavare har rätt till dygnsvila. Enstaka dagar eller timmar kan bytas efter överenskommelse med personalen. Frånvaro då barnet är sjukt, har semester eller annan ledighet kan ej bytas mot annan vistelsetid. Vid förändringar i barnets vistelsetid ska nytt grundschema lämnas in.

 

Semester:

När föräldrar/ sammanboende har olika typer av ledighet såsom semester, lediga dagar eller kompledigt ska barnet vistas hemma. För tiden 1/9-19/12 samt 8/1-31/5 medges dock rätt till barnomsorg 5 dagar per år med ordinarie placeringstid för förälder/ sammanboendes semester, lov eller annan ledighet, så kallade "fridagar".  Dessa dagar ska godkännas av förskolechef.

 

Aktivt arbetssökande:

Barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande har rätt att erhålla eller behålla plats på förskolan. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka. Avgift uttages enligt maxtaxa. Fördelningen av timmarna läggs tisdag, onsdag och torsdag kl. 09:00-14:00. Under dagar då vårdnadshavare har möte eller aktiviteter hos arbetsförmedlingen erbjuds barnet plats i den omfattning som arbetet kräver.

 

Föräldraledighet:

Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn har enligt föräldraledighetslagen rätt till plats. Platsen omfattar 15 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09:00-14:00. Avgift uttages enligt maxtaxa.

Ansökan om plats:

För att erhålla plats ska barnet ha fyllt ett år. Vi baserar vårt intag på ansökningsdatum och startdatum, men även på barnantal i varje årskull.
Barn som har syskon på förskolan har förtur till plats och går före i kön.  

Uppsägning av plats:

Vill föräldrar inte utnyttja barnets/ barnens plats skall en skriftlig uppsägning ske. Blanketter för detta finns i tamburerna och hos förskolechefen. Uppsägningen är två månader. Under uppsägningen får platsen nyttjas och avgift debiteras.  

 

       

Allmän förskola.

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten består av 525 timmar per år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminstider. Fördelningen av dessa 15 timmar är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09:00-14:00. Barnet lämnas 09:00 på förskolan och lämnar sedan förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare kl. 14:00. För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplatsen gratis upp till 525 timmar per år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5% av ordinarie maxtaxa, 12 månader per år. Enstaka dagar kan köpas vid behov/ nödläge. Beslut tas av förskolechef! Vid behov av att utöka tiden med dagar i varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5%.

 

 

Behandling av personuppgifter

På Arken behandlas de personuppgifter om barn och föräldrar/vårdnadshavare som krävs för verksamheten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behövs för köregistrering, placering och debitering.

Regler gällande taxa för Arkens förskola.

Barnomsorgsavgift kommer att tas ut genom maxtaxa. Hushållets gemensamma bruttoinkomster  FÖRE SKATT  är underlag för avgift. Inkomsttaket är 47 490 :- från och med 1 januari 2019.

Till bruttoinkomst hör föräldrarnas eller annan avgiftspliktig persons hela förvärvsinkomst samt ersättningar och bidrag.

Vid inkomständring gäller den nya inkomsten som avgiftsgrundande för nästa kalendermånad.

 

Följande avgifter ingår i inkomstunderlaget:

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställningen, före skatt.

Alla andra skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag(ex, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, pension, sjukersättning.)
Se skatteverket för mer information.

 

Följande avgifter ingår EJ i inkomstunderlaget:

Ej skattepliktiga ersättningar (ex, barnbidrag, studiemedel, underhållsbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning, försörjningsstöd). Se skatteverket för mer information.

Avgift för vårdnadshavare utan gemensamt hushåll:

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda uttnytjar barnomsorg. Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning. Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Respektive vårdnadshavare betalar en procentuell avgift uträknat på den egna inkomsten baserat mot maxtaxan. Detta kan innebära att ett av hushållen har en högre avgift än det andra.

 

Taxa:

Förskola/ familjedaghem:

Första barnet: 3% av inkomsten, dock högst 1425:- per månad.

Andra barnet: 2% av inkomsten, dock högst 945:- per månad.

Tredje barnet: 1% av inkomsten, dock högst 475:- per månad.

Fjärde barnet: Ingen avgift.

Förskolan Arken logga