Viktig information

Riktlinjer för barns vistelsetid på Arken

Allmänna Bestämmelser

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning." (8 kap, 2§, skollagen)

 

Bildningsnämnden i Kinda är ansvarig för kommunens förskola och fritidshem. Verksamheten bidrar till att föräldrar kan förena föräldraskap med förvärvsarbete, studier eller arbetsmarknadsinsatser. Förskoleverksamheten utgör ett komplement till föräldrarna och erbjuder pedagogisk verksamhet i form av omsorg, fostran och lärande. Reglerna är fastställda av bildningsnämnden. När det gäller maxtaxa följer Kinda kommun Skolverkets avgiftsnivåer som revideras varje år. 

 

Förskolan Arkens verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år.

Vi bedriver verksamhet för:

  • Barn från ett års ålder vars föräldrar arbetar eller studerar. (Skollagen kap 8 § 5)
  • Barn 1-5 år till förälder som är arbetslös (Skollagen kap 8 § 6)
  • Barn 1-5 år till föräldraledig förälder med yngre syskon (Skollagen kap 8 § 6)
  • Barn som från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola (Skollagen kap 8 § 4)
  • Barn med behov av särskilt stöd (Skollagen kap 8 § 7)

Regler och riktlinjer

Förskolan Arken följer Kinda kommuns regler för plats inom förskola och fritidshem.

Klicka här för att komma till regler och riktlinjer för förskolor i Kinda kommun


Avgifter

Förskolan Arken följer Kinda kommuns regler för maxtaxa.

Klicka här för maxtaxa 2022

 

Allmän förskola.

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten består av 525 timmar per år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminstider. Fördelningen av dessa 15 timmar är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09:00-14:00. Barnet lämnas 09:00 på förskolan och lämnar sedan förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare kl. 14:00. För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplatsen gratis upp till 525 timmar per år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5% av ordinarie maxtaxa, 12 månader per år. Enstaka dagar kan köpas vid behov/ nödläge. Beslut tas av förskolerektor Vid behov av att utöka tiden med dagar i varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5%.

 

 

Behandling av personuppgifter

På Arken behandlas de personuppgifter om barn och föräldrar/vårdnadshavare som krävs för verksamheten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behövs för köregistrering, placering och debitering.

Förskolan Arken logga