VÄRDEORD för gudstjänsterna i Kiladalens församling

Vi vill att vår gudstjänst ska vara öppen och välkomnande för alla som söker Gud, gemenskap med andra människor och sig själv.

Läs mer om församlingens värde ord:

Närvaro

I Gudstjänsten får både mitt behov av gemenskap med andra och mitt behov av avskildhet plats. Både i stillhet och rörelse får jag söka rötterna till min längtan efter helhet och närhet med den som ensam är hel - den levade Guden.

LIVSKRAFT

Gudstjänsten ska vara en källa där vi kan finna inspiration och framtidstro. Ordet, gemenskapen och närheten till Gud får vara platser som rymmer glädje och sorg,liksom tröst och förlåtelse, som stärker och förnyar och där vi kan finna kraft och mod att leva.

Mänskligt

I Gudstjänsten vill vi sträva efter att se och möta varandra med respekt utifrån allas vårt gemensamma värde - grundat i att vi är skapade till Guds avbild.