VÄRDEORD för gudstjänsterna i Kiladalens församling

Vi vill att vår gudstjänst ska vara öppen och välkomnande för alla som söker Gud, gemenskap med andra människor och sig själv.

Läs mer om församlingens värde ord:

Närvaro

I Gudstjänsten får både mitt behov av gemenskap med andra och mitt behov av avskildhet plats. Både i stillhet och rörelse får jag söka rötterna till min längtan efter helhet och närhet med den som ensam är hel - den levade Guden.

Mänskligt

I Gudstjänsten vill vi sträva efter att se och möta varandra med respekt utifrån allas vårt gemensamma värde - grundat i att vi är skapade till Guds avbild.