Foto: Håkan Sjunesson

Vårt skogsbruk

För att långsiktigt kunna öka lönsamheten på prästlönetillgångarna arbetar egendomsnämnden löpande med att utveckla fastighetsinnehavet. Det här innebär bland annat att vi aktivt jobbar som säljare och köpare av fast egendom inom stiftet. Vi jobbar dessutom långsiktigt för biologisk mångfald och miljövård. Som ett led i det arbetet är vi dubbelt miljöcertifierade.

Merparten av våra skogar föryngras genom plantering av förodlade plantor. Tallskogar föryngras också genom direktsådd av frö eller med självföryngring under fröträd av tall. Allt vårt plantmaterial är framtaget med frö från det svenska växtförädlingsprogrammet. Vi använder inget genmodifierat eller klonat skogsodlingsmaterial.

Kalrstads stift har som mål all sköta sitt skogsinnehav så att den biologiska mångfalden bevaras. För att klara detta har vi en "Grön skogsbruksplan" för varje fastighet där vi redovisar vilka områden som ska sparas för narurvården, var våra nyckelbiotoper finns och hur skogarna ska skötas för bästa naturvårdsanpassning. Vårt skogsbruk är miljöcertifierat med FSC® och PEFC™. 

Skogen förvaltas och sköts i stiftets regi med anställd personal under ledning av skogsförvaltaren. Köp och försäljning samt upplåtelser i skogsmark, jakt, vindkraft mm handläggs av skogsförvaltningen. Stiftsskogvaktarna ansvarar för den operativa verksamheten i distrikten där skogsvården i huvudsak utförs av entreprenad och avverkningen med inhyrda maskinentreprenörer.

Före avverkning granskar vi alltid området och detaljplanerar naturvårdshänsynen.  Detta görs alltid under den snöfria perioden. Vi markerar också alla kulturlämningar, både de kända som finns i olika register och nya som vi upptäcker

Skogen slutavverkas


Karlstads stift avverkar cirka 450 ha skog varje år, vilket ger totalt runt 102 000 m3fub virke. Hyggesskogsbruk dominerar, men så kallat hyggesfria metoder som blädning och skärmställning används i en del fall. Före varje avverkning går vi igenom skogsområdet och kontrollerar att det inte finns några höga naturvärden som riskerar att gå förlorade, samt bedömer vi hur vi ska föryngra efter avverkningen. Detta görs alltid under den snöfria perioden av året.

Röjning och gallring för bättre tillväxt


När plantorna blivit några meter höga röjer vi den blivande skogen. För att få den kvalitet, stamtäthet och trädslagsfördelning vi vill ha så är röjning ett måste. Röjningen görs manuellt med röjsåg. Vi röjer cirka 750 ha per år. När skogen blivit lite äldre så gallras den. Det görs med maskin och en del virke kan tas ut och säljas. Vi gallrar i genomsnitt ca 900 ha per år med ett totalt virkesuttag på ca 45 000 m3fub.

Jaktarrenden


Våra jaktmarker finns inom hela stiftet och erbjuder variationsrik jakt. De utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden.

Välvillig hyresvärd

Egendomsnämnden har drygt 400 upplåtelser i form av arrenden, hyror och andra nyttjanderätter. Vi är välvilligt inställda till nya projekt och verksamheter och vi tror att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området.