Foto: Ove Nystrand

Trädprojekt i Tanzania

Genom en gåva till trädplantering är du med och påverkar levnadsvillkoren för människor i Tanzania. Du bidrar till en bättre miljö, ett bättre klimat och nya ekonomiska förutsättningar.

En gåva om 100 kronor motsvarar ungefär 10 trädplantor till projektet. Enklast lämnar du din gåva med Swish till nummer 123 439 52 40. Använd gärna QR-länken här intill. Mottagaren heter ”Trädprojekt i Tanzania”.

Ge en gåva till Karlstads stifts trädprojekt i Tanzania

Inkomna gåvor skickar vi helt oavkortat och utan mellanhänder direkt till de som driver trädprojektet vid vårt vänstift ECD i Tanzania. Hittills (2019) har ca 330 000 plantor satts ut.

Önskar du ett utskrivet gåvobrev eller kondoleans, kontakta receptionen på Karlstads stift, tel 054 - 17 24 00, e-post karlstads.stift@svenskakyrkan.se 

Bakgrund


Tanzania är ett folkrikt land med stora inkomstklyftor och en omfattande fattigdom. Av befolkningen på 57 miljoner lever enligt Världsbanken över 14 miljoner människor under den nationella fattigdomsgränsen. Resurser från skogen spelar en mycket viktig roll i samhällenas försörjning och trycket på tillgångarna är hårt. Fyra av fem tanzanier saknar el och de dominerande energikällorna är därför brännved och träkol som hämtas från skogarna. Virke behövs även bland annat till husbyggnad och till ledningsstolpar för den pågående utbyggnaden av elnätet. Tanzania har en enorm skogsmarksareal (48 miljoner hektar, dubbelt så mycket som Sverige) men då det knappt förekommer någon skogsvård eller hushållning så blir skogarna gradvis allt glesare, och förlusten av skogsmark uppskattas idag till 373 000 hektar per år (NAFORMA, Tanzanias offentliga skogsinventering). 75 % av Tanzanias skogar består idag av mycket glesa (10-40% täckningsgrad) och lågväxta, nästan buskartade marker. Trädplanteringar är en väg att öka virkesutbudet och mildra överexploateringen. I dagsläget utgörs ca 1,5 % av skogsmarken i Tanzania av trädplantager, men trots den blygsamma arealen står de för 19 % av det virke som är årligen tillgängligt för avverkning (NAFORMA 2015).

Karlstads stifts vänkontakter med Lutherska kyrkan i Tanzania har pågått sedan 1970-talet och vårt vänstift heter Eastern Coastal Diocese (ECD). De statligt drivna samhällsfunktionerna i Tanzania räcker inte till utan olika NGOs, däribland Lutherska kyrkan, har en viktig roll. Lutherska kyrkan i Tanzania driver i dagsläget 50 secondary schools, 23 sjukhus och mer än 140 vårdcentraler (2019, enligt samfundets egen uppgift på www.elct.org) . Karlstads stift vill gärna stödja ECD på så många sätt vi kan i deras viktiga arbete, och allra helst med sådant som kan bilda en stabil och långsiktig ekonomisk bas för deras verksamhet.

År 2008 besökte ECDs biskop Alex G Malasusa Karlstad och det var då som idén om ett trädplanteringsprojekt väcktes. Trädplanteringar var något som bedömdes kunna drivas självständigt av ECD och stärka deras ekonomi samtidigt som planteringarna bidrar till att fylla Tanzanias stora behov av träprodukter. Anläggning av trädplanteringar kräver kunskap, långsiktighet och en hel del investeringar. Även om träden växer snabbt i Tanzania så dröjer det ganska många år innan planteringarna ger intäkter som uppväger de stora startkostnaderna. Man behöver också specialkompetens för att driva plantskolor, skydda planteringarna från skador, planera, budgetera med mera. Stödet från Karlstads stift har därför inte varit bara via ekonomiska gåvor utan kanske främst genom rådgivning och expertis.

Karlstads stift har inget ägar- eller vinstintresse i trädplanteringarna utan genomför projektet enbart i syfte att stödja ECD.

Trädprojektet


ECD har bildat bolaget TAI (Tanzania Agroforestry Initiative) för att äga och driva plantagerna. TAI har anställt en skogligt ansvarig och en ”planning officer”. Personalen har utbildats för att klara de olika moment som krävs för att anlägga och driva en trädplantering. Cirka 35 säsongsarbetare har anlitats varje år, ett antal som kommer att utökas de närmaste åren när plantagearealen ökar. År 2015 hjälpte vi TAI att upprätta en skogsskötselplan för de kommande fem årens verksamhet. Den planen håller nu på att revideras.

Det är en bred verksamhet som behöver organiseras. För att få fram plantor för utplantering till rimlig kostnad behöver man egna plantskolor, man behöver anskaffa mark samt anlägga och sköta planteringarna. Skötseln av planteringarna innebär ogräsrensning, bevattning, brandbevakning, röjning av brandgator, plantröjning med mera. När träden till slut ska skördas krävs kunskap och utrustning för det, samt system för försäljning och transporter. TAI har även ett aktivt CSR-arbete där man bygger skollokaler på flera håll, delar ut plantor till lokalbefolkning, erbjuder samodling av grödor i unga skogsplanteringar (s k taungya-system), borrar brunnar, utbildar om trädens betydelse och hur man sparar ved genom bättre eldningsteknik, odlar bin mm.

De första planteringarna anlades 2010 med inköpta plantor men blev ett misslyckande till följd av bränder, torka, insektsangrepp och andra problem. Man gav dock inte upp utan startade om och anlade bland annat en egen plantskola, vilket har minskat kostnaden för plantor. Plantskolan har kapacitet att producera 250 000 plantor per år. Planteringarna har gått allt bättre och nya arealer har etablerats varje år sedan 2012. Bolaget har idag tre plantager söder om Dar es Salaam och har de senaste åren även startat en verksamhet i sydvästra Tanzania.

Utbytet med Karlstads stift har hela tiden fortsatt. Under 2015 besöktes vi av de skogligt ansvariga från TAI och ECD, som fick tillfälle att studera vårt skogsbruk och besöka några svenska skogsindustrier. 2017 besökte två skogligt ansvariga från Karlstads stift trädprojektet för att bland annat diskutera utveckling och skogsskötselplan för kommande period. I maj 2019 reste 14 svenska biskopar till Tanzania för ett utbyte mellan ländernas lutherska kyrkor, och i samband med den resan besökte biskop Sören dalevi trädplanteringarna tillsammans med biskop Malasusa och den svenska ambassadören Anders Sjöberg. Under 2017 och 2019 har även delar av personalen vid TAI gått utbildningar finansierade av Karlstads stift. 

Totalt fram till 2019 har ca 330 000 plantor satts ut på en total areal av ca 280 hektar. Under 2020 är planen att etablera ytterligare ca 200 hektar. De trädarter som planteras är teak, olika arter av tall samt eukalyptus. Teak ger med god marginal det värdefullaste virket, men tall och eukalyptus växer snabbare och ger en tidigare intäkt. I sydvästra Tanzania är det tallarna som går bäst att odla. Man gör även försök med andra trädslag såsom White teak (Gmelina arborea). Tidiga försök med mango och citron lyckades man inte få att fungera bra.

De första intäkterna, i form av ledningsstolpar av eukalyptus från utgallrade stammar, förväntas komma inom de närmaste åren.

Hur ser Karlstads stifts engagemang ut?


Karlstads stift har stöttat ECD genom:

·        Ett mångårigt vänstiftsutbyte med lång kontinuitet

·        Rådgivning och expertkompetens inom skogsodling, organisationsutveckling, planering mm under igångsättningen av trädplanteringsprojektet.

·        Ekonomiskt stöd via insamlingar (kollekter, kondoleanser och andra gåvor).

Karlstads stifts interna kostnader för projektet gäller i första hand projektledning, administration och resekostnader. Samtliga interna kostnader tas från Karlstads stifts budget. Alla pengar som samlas in via kollekter och gåvor skickas oavkortat direkt till ECD.

Hur mycket har skänkts och vad har pengarna gått till?


De insamlade medlen (kollekter, kondoleanser, andra gåvor) skickar vi oavkortat vidare till våra samarbetspartners i ECD för användning i trädplanteringsprojektet. Inga administrativa eller andra avgifter tas ut förutom bankens växlingsavgifter. Vi begär alltid en redovisning av vad pengarna ska användas till och eftersom vi har en god insyn i verksamheten och regelbundet har besökt trädplanteringarna på plats så har vi också en god bild av vad som har faktiskt har genomförts.

Totalt sedan projektstarten år 2010 och fram till och med 2018 har 756 250 kr samlats in till projektet. Kollekter och gåvor från Karlstads stift har varit en värdefull del, men rådgivning och expertstöd har varit minst lika viktigt. Den största delen av projektets totala kostnader (löner med mera) har ECD bekostat själva.

Några exempel på vad pengarna har använts till:

·        Inköp av sticklingar och frön

·        Inköp av röjsågar

·        Utbildning av personal

·        Åtgärder för bevattning: brunnsborrning, inköp och installation av vattenpump