Biskopens mitra och kåpa.
Foto: Torgny Lindén

Så väljs en biskop

I augusti 2016 år går biskop Esbjörn Hagberg i pension. Det betyder att det ska väljas en ny biskop för Karlstads stift under våren 2016. Röstberättigade är ledamöterna i Stiftsstyrelsen och Domkapitlet, präster och diakoner som är fast anställda eller har en tjänst på minst 6 månader i stift/församling/pastorat samt särskilt utsedda elektorer.

Röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen den 12 januari 2016.

Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster och diakoner med tillsvidareanställning eller på minst 6 månaders tjänst samt elektorer som väljs av församlingar och pastorat. Antalet elektorer ska motsvara antalet präster och diakoner i församlingstjänst.

Valprocessen inleds med ett nomineringsval den 11 februari 2016 för att få fram kandidater. Vid detta val kan alla röstberättigade nominera namn. När nomineringen är avslutad röstar man. De som då fått minst 5 procent av rösterna går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska dock minst 5 kandidater tas fram. De som gått vidare behörighetsprövas av Ansvarsnämnden för biskopar.

Efter nomineringsvalet anordnas en utfrågning den 5 april. Kandidaterna presenteras också utförligt på biskopsvalets hemsida.

Biskopsvalet den 19 april förrättas kontraktsvis med kontraktsprosten som valförrättare. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter röstar i Karlstad. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

En eventuell andra valomgång äger rum den 28 april. Den som då får flest röster blir Karlstads stifts nye biskop.

Biskopsvigning sker i Uppsala domkyrkan den 28 augusti. Ärkebiskop Antje Jackelen viger assistead av övriga biskopar i Sverige samt särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor.