Regional samrådsgrupp

I den regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet ingår representanter för Svenska kyrkan; stiftet, församlingar och samfälligheter respektive kulturmiljövården; länsstyrelserna och museerna inom stiftets gränser.

Bevara, berika och utveckla- hur skapas en konstruktiv samsyn på kyrkorummet inför en förändring?

Titta gärna på filmen med antikvarien Raoul Hjärtström och arkitekten Åsa Flarup Källmar i samtal med domkyrkan i Karlstads stift som exempel.

Den regionala samrådsgruppens främsta uppgifter är att fungera som ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte och verka för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Vidare ska den sprida information och vara stiftets/länens kontaktyta gentemot en central samrådsgrupp.

Gruppen diskuterar även aktuella vård- och underhållsfrågor och behov av samförståndslösningar och policys kring såväl antikvariska som liturgiskt principiellt viktiga frågor. Även övergripande ekonomiska frågor som t ex principer för bidragsfördelning inom stiftet, deltagande i nätverk och erfarenhetsutbyte de regionala samrådsgrupperna emellan ingår i gruppens uppgifter.

Samrådsgruppen ska dessutom bidra till att öka kunskap om och förståelse för olika krav och behov och därmed söka att skapa förutsättningar för samförståndslösningar, exempelvis vid avvägningar mellan önskningar att förändra kyrkorummet utifrån församlingens och gudstjänstens behov och strävan att bevara de kulturhistoriska värdena.

Gruppen består av:

Biskop Sören Dalevi, ordförande
Erika Hedenskog, stiftsantikvarie, stiftskansliet
Margareta Nisser-Larsson, stiftsstyrelsen
Johnny Boström, stiftsstyrelsen
Andreas Widekärr, kyrkoherde Färgelanda församling, församlingsrepresentant
Katarina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef Säffle pastorat, församlingsrepresentant

Sara Bodin Olsson, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Lovisa Smedberg, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Anna Olsfelt, antikvarie Länsstyrelsen i Västra Götaland
Elise Lund, antikvarie Länsstyrelsen i Örebro

Åsa Hallén, landsantikvarie Värmlands Museum
Lena Thor, antikvarie Värmlands Museum
Lars Bergström, antikvarie Kulturlagret Västarvet
Julia Larsson, antikvarie Örebro läns museum