Foto: Cecilia Hardestam

Prästgårdar – finns dom?

Det fanns en tid då varje församling hade en prästgård – med präst i. Ofta fanns också komminister­boställe och klockargård där andra av kyrkans män bodde. På den tiden var de bara män, kvinnorna i kyrkan arbetade oavlönat i det tysta.

Första halvan av 1900-talet var prästgårdarnas storhetstid. Prästgårdarna var många och självklara centralpunkter för kyrkans verksamhet. Pastorsexpeditionen låg här, syjuntor och kyrkoråd träffades här och här hölls också både dop, bröllop och själavårdssamtal. Prästgården var lika mycket arbetsplats som familjebostad.

Som mest fanns runt 130 prästgårdar i Karlstads stift, 1974 var de 66, 2013 var de 21 och i skrivande stund äger stiftet nio prästgårdar. Tre används som församlingshem och tre är på väg mot nya öden, så det finns bara tre som fortfarande är tjänstebostäder: i Frändefors i södra Dalsland, i Östmark nordväst om Torsby och i Ekshärad norr om Hagfors.

Prästgårdarnas historia börjar under tidig medeltid när Sverige gradvis kristnas. Först byggdes kyrkan av ortsbefolkningen. För att få en präst skänkte traktens bönder mark och byggde hus, så att prästen och hans tjänstefolk kunde försörja sig.

I landskapslagar från 1200- och 1300-talen står hur många och vilka hus som skulle finnas på en prästgård. Stuga, stekarhus, lada, sädeslada, visthus, sovstuga och fähus var vanligt och församlingen skötte underhållet.

Magnus Erikssons landslag från år 1350 gällde hela riket och där fanns kraven på sju hus till varje prästgård med.

På 1720-talet stipulerades huvudbyggnadens storlek; normalt 15,3x7 meter med en invändig takhöjd på 2,3 meter. Det var rejält stora hus för tiden och motsvarades av de tjänstebostäder som majorer och överstelöjtnanter fick.

I många församlingar anställdes med tiden hjälppräster, kaplaner, som fick bo i prästgården eller så byggdes särskilda, men mindre, kaplanboställen åt dem. För att sköta klockringningen anlitades klockare, som också vårdade kyrkan och inventarierna. Från 1600-talet fick klockaren undervisa i och leda sången i kyrkan.

En annan uppgift var att lära ung­domar att läsa och skriva. Det var en kvalificerad tjänst, som ibland besattes av utbildade präster. Församlingen stod också med ett klockarboställe i blygsammare storlek än präst­gården.

Prästerna var alltså i gamla tider också jordbrukare, ofta med en av socknens större gårdar. Inte förrän 1862 kom en prästlöneförordning som gjorde att prästyrket renodlades och marken arrenderades ut. Prästen fick delvis betalt in natura från prästgårdens odlingar och djurhållning. Först 1910 infördes ren kontantlön till prästerna, men prästgården som tjänsteförmån blev kvar ända in i våra dagar.

Från 1932 var församlingarna inte längre tvungna att hålla med tjänste­bostad, men i praktiken hade de flesta präster det ändå. Från 50-talet började antalet tjänsteboställen minska rejält.

De flesta prästgårdar har sålts som privatbostäder, men några har fått helt andra användningsområden. I Nybble, söder om Kristinehamn och i Frändefors i Dalsland har prästgårdarna blivit församlingshem. Fryksände prostgård i Torsby används till många olika kyrkliga och kommunala verk­samheter. Ölme prästgård, väster om Kristinehamn, är numera finkrog med övernattningsrum. I dalsländska Brålanda har prästgården också blivit café, alldeles invid 45:an.

 

En ovanlig användning av en före detta prästgård finns i Bolstad i sydöstra Dalsland. Där tog föreningen Bolstad Prästgårds Vänner över år 2000 och har nu en omfattande programverksamhet med föreläsningar, filmvisningar, musikevenemang med mera. Prästgården har blivit ett kulturhus!

Framtiden för prästgårdarna finns helt klart utanför kyrkan. Några är nu­mera moderna villor i bruksorter som Storfors och Björneborg. De kanske inte blir ihågkomna som prästgårdar.

Andra prästboställen är pampiga, nästan herrgårdslika, som Väse, Ölme, Nor, Bolstad och Högsäter. Nästan en tredjedel av alla prästgårdar som funnits är kultur­minnesmärkta.

Stiftsantikvarie Erika Hedenskog skulle gärna se att fler kom­muner upprättade områdesplaner runt kyrkor och tidigare prästgårdar:

– Det är många fina, kulturhistoriska miljöer kring kyrkor och prästgårdar som är väl värda att bevara!


Text Ulrik Scheller

Bilder privat

Östmark – en av få prästgårdar med präst i

I Östmark bor kyrkoherden Johan Bonander med familj. När de flyttade in 2006 hade han fått tjänst som komminister i Östmarks församling. Det fanns ett starkt önskemål att hans familj skulle bo i prästgården. Till en början fanns arkiv här och vissa kyrkliga aktiviteter som konfirmandträffar, syföreningsträffar och själavårdssamtal hölls i prästgården. Skiftet till rollen som kyrkoherde för hela pastoratet innebar att Johan numera har sitt tjänsteställe i Torsby, men prästgården nyttjas fortfarande vid behov för olika former av möten.

– För oss som har fem barn och båda jobbar inom kyrkan har prästgården också varit ett väldigt bra boende, berättar Johan.

– Det känns bra att bo i det pastorat jag verkar i, fortsätter han. Man lär känna bygden och människorna. Jag har varit både fotbollstränare och deltidsbrandman och vill vara en del av vardagslivet även utanför kyrkan. Men det är långtifrån självklart för alla präster att tänka så.