Foto: Ove Nystrand

Kyrkoreservatet Paskabäcken

Paskabäcken är en liten skogsbäck som mynnar i Bogsälven, några kilometer från norska gränsen. Reservatet ligger alldeles intill Bogens kyrka och prästgården.

Området är främst känt för sitt rika fågelliv. Här finns Stormyren, traktens största orrspelsplats. Alla svenska hackspettar utom vitryggen har häckat i området, och i gamla hackspetthål häckar skogsduva, knipa och storskrake.

På vintern är Bogsälven ofta isfri och man kan få se strömstare, häger och sångsvan. På älvens båda  sidor finns lämningar av myrslåtter  och  rester av ängslador. Skogen i området är i huvudsak talldominerad skog eller blandskog av  varierande  ålder.  Skogen är inte någon urskog utan har brukats under lång tid, men har fina värden genom att det är ett område alldeles intill Bogens kyrka med rikt fågelliv och en intressant och vacker mosaik av skog, myrar och vatten. På senare tid har en gammal åkermark nära kyrkan, som var beväxt med planterad granskog, brutits upp och återställts som slåttermark genom ett lokalt initiativ, och en liten timrad hölada har uppförts intill odlingen. 

Hitta till kyrkoreservatet Paskabäcken

Paskabäcken är ett kyrkoreservat. Reservatet gränsar mot kyrkogården vid Bogens kyrka. Bogen ligger cirka tre mil norr om Gunnarskog.

Foto: Lantmäteriet