Foto: Ove Nystrand

Kyrkoreservatet Osebol

Osebol är ett mindre, avdelat skogsreservat i Norra Ny där uråldrig skog bevarats tack vare en framsynt skogvaktare på 1930-talet.

Uppspikad på en 300-årig tall sitter en rostig skylt som förmodligen är från 1930- talet. På skylten kan man ännu läsa den bleknade texten:

"RESERVAT. Vid vite förbjudet att hugga såväl torra som växande träd. Stiftsjägmästaren"

Tack vare denna föregångare inom skogsvård har ett område med riktig gammelskog bevarats, i ett område där stora arealer angränsande skog under påföljande decennier avverkades och nyplanterades.

Osebol är ett urskogsreservat i miniatyr, drygt en hektar stort, med grova träd med hackspettshål, kullfallna silvergrå stammar och torrved. Vackert att ströva i och naturvårdsmässigt intressant. För att ta dig hit behöver du köra en ganska lång sträcka på slingrande skogsväg.

Hitta till kyrkoreservatet Osebol

 Osebol är ett kyrkoreservat. Kyrkoreservaten är några av de mest speciella och sevärda av de skyddade skogar inom Prästlönetillgångarna i Karlstads stift. 

Foto: Lantmäteriet