Motståndet mot Jesus: Kapitel 12-16

Detta är den fjärde delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Tidigare delar

Här hittar du alla publicerade delar av biskop Sörens kommentar till Matteusevangeliet.

Ta mig till början av Matteuskommentaren

Kapitel 12

Fram tills nu har vi bara bitvis kunnat ana motståndet mot Jesus och hans lärjungar i evangeliet. Men nu, i och med kapitel 12, blir det tydligare. Det börjar redan i 12:1-8, och berättelsen om när lärjungarna börjar rycka av ax på ett sädesfält, trots att det är sabbat. Faktum är dock att vi kan förstå texten som ett uttryck för en inomjudisk diskussion. Som David Flusser påpekat (Jesus: En biografi, s 47) är berättelsen om sädesfältet den enda försyndelsen mot den judiska lagen som finns bevarad i de synoptiska evangelierna. Och det eftersom det förmodligen för Jesus och hans lärjungar inte är en försyndelse (!). Forskaren David Flusser har nämligen visat att det fanns olika lagtolkningar i Galiléen (norra Israel) och Judéen (södra Israel) kring just denna fråga: enligt rabbi Jehuda, som liksom Jesus var från Galiléen, fick man gnugga nedfallna ax med handen på sabbaten, medan man enligt den allmänna uppfattningen bara fick göra det med fingrarna. Fariséerna häcklar sålunda Jesus lärjungar eftersom de handlar efter galileisk lagtradition, trots att de befinner sig i Judéen. Jesus svarar med att påpeka vad kung David gjorde (v 3), när han och hans män gick in i templet och åt av skådebröden som endast präster fick äta. Skådebröden var tolv till antalet, och de lades fram till Gud varje sabbat i templet. När de legat framme i en vecka, åts de av prästerna och ersattes av nya. Och enligt en judisk tradition ägde Davids besök rum just på en sabbat.

 

Centrum för Jesus undervisning är här, liksom annars, kärleksbudet.

Även den andra berättelsen, Mannen med en förtvinad hand (12:9-14), är ett exempel på en inomjudisk diskussion. Man var nämligen inom judendomen på denna tid oense om man fick bota på sabbaten. Fariséerna är i denna text mer konservativa, och menar att man inte kunde det, medan Jesus uppvisar en mer liberal hållning. Om ett får föll ner i en grop (v 11) fick man nämligen ingripa enligt många liberala rabbiner, och Jesus ställer sig i denna tradition (enligt en strängare inriktning var detta dock förbjudet, esséerna var till exempel helt emot det). Centrum för Jesus undervisning är här, liksom annars, kärleksbudet. Jesus talar från den vanliga, enkla människans perspektiv: ”om någon av er har ett får”. Notera att Jesus talar om en fattig människas enda får. En intressant detalj: Jesus säger till mannen att sträcka fram sin hand (v13), varpå han helas. Som Flusser påpekat innebär detta att Jesus inte brutit mot sabbatspraxis: det var nämligen tillåtet att bota med ord. Ännu en gång ser vi alltså hur två olika tolkningar av sabbaten står i centrum: fariséernas och Jesus. Och där skillnaden är att fariséerna har en mer konservativ hållning, Jesus en mer liberal, där kärleken och omsorgen om den enskilda människan står i centrum.

I slutet av berättelsen (v 14) går fariséerna undan för att överlägga om hur de ska röja Jesus ur vägen. För första gången i evangeliet ställs vi nu inför en antydan om hur det hela kommer att sluta.

I 12:18-21 citeras Jesaja 42:1-4. Det är ett långt citat, faktiskt det längsta citatet vi har i Nya testamentet. Och budskapet är tydligt: det är hopp det handlar om; det är evangelium det handlar om.

 

Kapitel 13

Kapitel 13 är Jesu tredje tal i evangeliet, och det brukar kallas för Liknelsetalet. Det består– såklart, eftersom det är Matteus – av sju liknelser, och de handlar samtliga om Himmelriket, som är ett centralt tema hos Matteus. Att berätta liknelser verkar ha varit ett utmärkande drag för Jesus. Det finns dryga 40-talet olika liknelser från Jesus bevarade i evangelierna. Några vanliga litterära drag i liknelser är till exempel kontrastlagen, som vi finner i 13:31-32, där det minsta ställs mot det största. Ett annat litterärt drag är att ett skeende äger rum tre gånger (till exempel i liknelsen om sådden, där sådden misslyckas just tre gånger).

Himmelriket växer så det knakar, och kan inte stoppas

Först ut i Liknelsetalet är just liknelsen om sådden, en liknelse som inte bara finns hos Matteus, Markus och Lukas, utan som också återfinns i Tomasevangeliet.  Liknelsen visar på himmelrikets hemlighet, och nämner en hundrafaldig skörd. Faktum är att redan en trettiofaldig skörd var mycket god, och att en hundrafaldig skörd var i det närmaste osannolik. Dock: de första kristna gick från att vara ett 20-tal anhängare år 33 till att erövra Romarriket, och bestå av uppskattningsvis 30 miljoner anhängare år 380. Det är en hundrafaldig skörd, en osannolik skörd.

Många av liknelserna finns bevarade hos alla tre synoptikerna. Men liknelserna om ogräset (Matt 13:24-30) och om nätet i sjön (Matt 13:47-50) finns bara hos Matteus. Det är liknelser som handlar om särskiljande av onda från goda. Vad gäller liknelsen om ogräset fanns det en växt som liknade vete, men som var giftig, eventuellt är det denna som avses.

I liknelsen om senapskornet står det att senapskornet är det minsta av all frön men blir det största av alla träd. Dock är senapskornet snarare en buske. Men oaktat detta finns en poäng fördold här som ofta bortses ifrån: senapskornet är ett ogräs. Lite som en maskros. Minns: himmelriket växer så det knakar, och kan inte stoppas.

Himmelrikets ringa begynnelse och dess väldiga slut blir även tydlig i den sista liknelsen, den om de tre måtten (13:33). Ett mått motsvarar 13 liter, vi talar alltså om ett jättebak om närmare 40 liter mjöl! Observera att surdeg i evangelierna ofta symboliserar något negativt.

13:53: ”När Jesus hade avslutat…” Så avslutas samtliga Jesu fem tal i Matteusevangeliet.

 

För samtal

Vilken av liknelserna tycker du bäst om? Är det någon du har svårt att förstå, eller inte tycker om?

Kapitel 14

Berättelsen om Johannes Döparens död ställer oss inför en rejäl kontrast: mellan botpredikanten som äter gräshoppor i öknen och kungen som arrangerar fylleslag i ett av sina palats. Den judiske historikern Josefus berättar att Johannes Döparen hölls i förvar i Machairous, öster om Döda Havet, där han också avrättades. Herodias dotter Salome föddes cirka år 10 efter Kristus, och är således i tjugoårsåldern när denna scen utspelar sig. Vers 12 berättar att Johannes lärjungar begraver honom. Johannes Döparen fortsatte att ha lärjungar länge; Apostlagärningarna 19 berättar om döparlärjungar i Efesos runt år 50, och så sent som år 200 efter Kristus. omtalas lärjungar till Johannes Döparen.

Hos Matteus (och hos Lukas) flätas Johannes Döparens liv och Jesu liv samman. De har samma förkunnelse (jfr Matt 3:2 och 4:17) och de hotar båda med att ”varje träd som inte bär frukt skall kastas i elden” (3:10 och 7:19).

Bespisningsundret, där Jesus mättar 5 000, och där det dessutom blir tolv korgar över, är ett av Jesu mest omtalade och spektakulära underverk. Men det är ingalunda det första bespisningsundret i Bibeln; Andra Kungaboken 4:42-44 i Gamla testamentet berättar om hur Elisa bespisade hundra män med tjugo bröd. Även då sågs det som ett underverk, och det var ett känt underverk bland judar på denna tid. För dem är budskapet i denna berättelse tydligare än det är för de flesta av oss: Elisa bespisar hundra män med tjugo bröd - Jesus bespisar betydligt fler, 5 000 män, med betydligt mindre: fem bröd och två fiskar. Budskap: framför oss står en profet, som gör samma underverk som de Elisa gjorde. Fast han gör det i större omfattning.

Bespisningsundret kom tidigt i kyrkans historia att uppfattas som en hänvisning till nattvarden, och detta inte utan anledning. Orden i 14:19 är nämligen desamma som Matteus sedan använder vid instiftelsen av nattvarden i 26:26: Han ”tog” bröden, ”läste tackbönen”, ”bröt” bröden och ”gav” åt lärjungarna.

Det blir dessutom tolv korgar över, vilket inte är det lilla, med tanke på att varje korg rymmer cirka tio liter. Men symboliken är nog även här det viktiga: det fanns som bekant tolv stammar i Israel, därför tolv lärjungar. Därför finns det en korg för varje stam. Guds välsignade bröd räcks till alla.

 

Kapitel 15

Berättelsen om när Jesus går på vatten, 15:22-27, är i Matteus dessutom kompletterad med berättelsen om när Petrus går på vatten, 15:28-33, ett särstoff som bara finns hos Matteus. Matteus har över huvud taget en tendens att på ett speciellt sätt lyfta fram just Petrus. Petrus ord i vers 30 känns nästan som hämtade ur fornkyrkans liturgi: ”Herre, hjälp mig!”. Jesu ord i vers 27, ”Lugn, det är jag” anspelar tydligt på gudsnamnet, JAG ÄR. Berättelsen mynnar dessutom ut i en trosbekännelse: ”Du måste vara Guds son” (vers 33). Vi får inte missa symboliken i texten: vatten symboliserade ofta kaos på denna tid. Redan i Första Moseboken stöter vi på kaosvattnet, som Gud delar på. Här visar Jesus att han bemästrar kaos, och kan gå på vatten. Om vi tvivlat fram tills denna punkt finns nu ingen återvändo: detta är en profet som är större än Elisa, och som övervinner kaos. Han måste vara Guds son. Ja, han är Guds son.

”Sedan kom fariséer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade…”. Observera betoningen på Jerusalem här: fariseismen var inte spridd i Galileen, som Jesus och hans lärjungar kom ifrån. Det finns över huvud taget en spänning mellan stad – landsbygd i evangelierna, som vi ofta missar. Galileen och Nasaret låg i norra Israel, långt från staden Jerusalem, och hade halvdåligt rykte. ”Kan något gott komma från Nasaret?” frågas i Johannesevangeliet (1:46), och det verkar närmast ha varit ett ordspråk. Men den som kan sin kyrkohistoria vet att det är i periferin det spännande sker. Bogen, Billingsudde och Börtan är betydligt mer intressanta än Uppsala, Rom och Jerusalem.

Den tempelgåva (korban) som diskuteras i texten bestod i en betalning av två drachmer per vuxen och år.

Fariséerna lät budord som i Gamla testamentet enbart avsåg präster gälla för alla. Alla skulle enligt fariséerna leva som om de var präster, varje sovrum och varje kök skulle vara ett tempel. Hillel och Shammai, två ledande rabbiner som nästan var samtida med Jesus, delade fariséernas strävan att göra Israel till ”ett folk av präster”. Och det är detta som står på spel här, eftersom Jesus menar att folket INTE behöver följa dessa regler. 

I kapitel 15:21-28 möter oss en nyckeltext i Matteus. Efter samtalet om rent och orent, väljer Jesus att fara till Tyros och Sidon, platser som representerar hedendom (jfr Matt 11:21 ff) och som associeras med avgudadyrkan. Ja, den onda drottning Isebel kom från Sidon (1 Kung 16:31-33).

Och då kommer en kananeisk kvinna fram till honom. Kananeerna var det folkslag mot vilket Israels folk slogs och krigade, Gamla testamentet igenom. Och denna kvinna, av alla människor, ser vem Jesus är och kommer fram till Jesus och säger ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig!” Här börjar ett tema som kommer att bli allt tydligare ju längre evangeliet skrider: de som borde förstå vem Jesus är, gör det inte. Men de som inte borde förstå vem Jesus är – som denna kananeiska kvinna från Sidon – hon ser minsann vem Jesus är: Davids son, Kungen. Men Jesus är ju sänd till judarna, inte till hedningarna, vilket Jesus också poängterar genom att jämföra folket i Sidon med herrelösa hundar. De herrelösa hundarna livnärde sig på matrester eller till och med på sin egen spya. Men kvinnan tar bilden av hundarna, men tolkar dem som tamhundar: och tamhundarna fick ju sin mat genom att äta det som faller från bordet. Kvinnan vinner på så sätt diskussionen med Jesus, och blir på så sätt den enda person i evangelierna som vinner en ordduell med Jesus. Kan vi rentav tänka oss att Jesus skrattade belåtet när han gick därifrån?

 

 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar

En detalj som jag var inne på redan i inledningen: Matteusevangeliet börjar med att betona att Jesus vänder sig till judar, men avslutas med orden ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”. Evangeliet går således från att vara exklusivt till att bli inklusivt. Och berättelsen om den kananeiska kvinnan ligger mitt i evangeliet. Vi anar således en utveckling i evangeliet, som förmodligen är medvetet konstruerad. Och det är i mötet med den kananeiska kvinnan som det vänder.

Kapitlet avslutas med ännu ett bespisningsunder.

Kap 16

Jesus har gjort det ena underverket efter det andra. Trots detta kommer fariséerna nu åter och ber om ett ”tecken från himlen”. Det sägs även att de gör det för att ”sätta Jesus på prov”. Just de orden – ”sätta på prov” – har bara förekommit två gånger tidigare i evangeliet, och då om Djävulen. Men Jesus ger dem inget annat tecken än Jona-tecknet. Jona var tre dagar i valens buk – Jesus kommer att vara tre dagar i dödsriket.

Orden i 16:18 är omdiskuterade. De har använts för att legitimera påvemakten; ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

Jag finner översättningen lite märklig, eftersom man just här valt att översätta namnet Petrus, men inte annars. Namnet Petrus står alltså bara en gång, men just här har man valt att skriva ”Du är Petrus, Klippan …”. Petrus, som ju egentligen heter Simon, har ju fått namnet Klippan (Petrus) lite som ett artistnamn. Och det finns engelska översättningar som valt att översätta Petrus med ”The Rock” varje gång det nämns. Men så har ju inte Bibel 2000 valt att göra annars… I konsten avbildas Petrus med en nyckel i handen, och påvemakten har än idag nycklar som symbol. Det är också härifrån vi har våra roliga historier om Sankte Per (Petrus). Ordet för ”kyrka” – ekklesia – används bara här och i Matt 18:17. Petrus blir här lite av den klippa på vilken kyrkan ska byggas.

När man på 200-talet efter Kristus började använda denna text för att legitimera påvemakten, konstaterade kyrkofadern Cyprianus att denna tolkning var ”en uppenbar och tydlig dumhet”. Origenes menade att varje kristen är en Petrus, att Petrus är en förebild för varje kristen.

För samtal

På vilket sätt kan Petrus och den kananeiska kvinnan vara föredömen för oss idag?

Hur ser du på frågan om Petrus som den förste påven?

Tidigare delar

2019 och 2020 är bibelår i Karlstads stift. Här hittar du alla publicerade delar i biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet

Ta mig till början av Matteuskommentaren