Foto: Maria Karlberg Back

Messias i ord och handling: Kapitel 5-9

Detta är den andra delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Läs tidigare delar

Här hittar du alla publicerade delar av biskop Sörens kommentar till Matteusevangeliet.

Ta mig till början av Matteuskommentaren

Nu är introduktionen lagd. Läsaren vet att Jesus är den nye Mose, Messias. Och såsom den nye Mose har han liksom sin föregångare varit borta 40 dagar. Nu är det dags att träda fram på scenen, och visa vad han går för. Och just det gör Jesus: genom ett programtal (kap 5-7) och genom tio mäktiga handlingar (kap 6-9:34) visar Jesus att introduktionen håller vad den lovar.

Liksom Moses mottog lagen från ett berg, utgår nu den nya lagen från ett berg. Kapitel 5-9 är på så sätt en sammanfattning av Jesu verksamhet. Kyrkofadern Augustinus kallade detta tal för Bergspredikan, och det har den hetat sedan dess.

Det som är paradoxen med saligprisningarna är att de som förklaras för saliga eller lyckliga är personer som inte borde vara lyckliga. De är personer som lider och förföljs och som förödmjukas.

Kap 5-7

De så kallade saligprisningarna i Matteus 5: 3-11 är nio till antalet, varav de åtta första handlar om ”de” och den sista om ”ni”. De är nio till antalet, men de beskriver samma tillstånd och är på så sätt synonyma. Den första och den åttonde saligprisningen avslutas dessutom med samma ord, ”för sådana tillhör himmelriket”; än en gång påminns vi om Jesu första undervisning om himmelriket i 4:17 och 4:23. De tre första saligprisningarna bygger på Jesaja 61:1-9. Detta bibelord var förmodligen viktigt för Jesus, vi ser det även citeras i Lukas 4:16-30.

Ett gemensamt drag för de fyra första saligprisningarna är dessutom att de genomsyras av den grekiska bokstaven p, pi. Nya testamentet är som bekant skrivet på grekiska, och för åhöraren av Bergspredikan (minns: de flesta hörde texten läsas, de kunde inte läsa själva) kunde då tydligt höra betoningen på p, men också upprepningen av ”saliga de”, makarioi på grekiska. Även för den som inte kan grekiska blir denna betoning tydlig om man transkriberar grekiskan:

”makarioi  hoi ptochoi to pneumati - - -

makarioi hoi penthountes,

    hoti autoi paraklesontai,

makarioi hoi praeis,

    hoti autoi - - -”

Notera de antika retoriska figurerna som används här: parallellismer (parallell uppbyggnad av saligprisningarna), allitteration (många ord på p som dessutom inbyggs i parallellismer och på så sätt förstärker parallellismerna) samt paradoxon (det paradoxala och motsägelsefulla). Dessa stilfigurer är inte bara ”ornatus” – utsmyckning. Säkerligen fyllde de också en funktion för att få lyssnaren att minnas bättre. De flesta kunde ju inte läsa utan hörde texten och då har sådant mnemotekniska fördelar. För minns: Vi rör oss i en oral kultur, evangelierna lästes i mindre utsträckning, främst lyssnade man till evangelierna!

Det som är paradoxen med saligprisningarna är att de som förklaras för saliga eller lyckliga är personer som inte borde vara lyckliga. De är personer som lider och förföljs och som förödmjukas. I detta kunde nog de första kristna känna igen sig. Den nionde saligprisningen blir en sorts summerande sammanfattning, med sitt ”ni” riktad direkt till läsaren/åhöraren. De därpå följande verserna, 5:13-16 är förmodligen, liksom den nionde saligprisningen, också de direkt riktade till Matteus åhörare.

5:13. ”Ni är jordens salt”. Salt hade många betydelser. Det var en krydda, ett reningsmedel och ett konserveringsmedel. Framförallt var saltet ”livsviktigt”, för vi vet att utan salt överlever varken människor eller boskap. Jesus säger därmed också: Ni är livsviktiga.

Salt brukades även som katalysator i ugnar vid eldning. Efterhand blev det odugligt, och användes då som vägutfyllnad.

5:17ff. Strukturen i bergspredikan som helhet är komplex. Saligprisningarna är som ett slags intro, där verserna 5:17 och 7:12 sedan omringar bergspredikan med orden ”lagen och profeterna”. Den judiska bibeln består av tre delar: lagen, profeterna och skrifterna. På hebreiska heter det Torah, Neviim och Ketuvim. Tar man begynnelsebokstäverna för varje bok och sätter ihop dem, får man det hebreiska ordet för Bibel: TaNaK (TNK). Men på Jesu tid var det bara de två första delarna, lagen och profeterna, som ingick i bibeln. Därav att Jesus säger ”lagen och profeterna”.

Saligprisningarna följs av ett antal antiteser (5:21-48) samt en triad om fromhetslivet (6:1-18) där bland annat Fader vår ingår (se Faktaruta). Forskaren Ulrich Luz har påpekat att Fader vår verkar vara placerat i det som är bergspredikans absoluta centrum. Fader vår är med andra ord den centrala texten i bergspredikan.

Luz har även påpekat att vissa ord återkommer bergspredikan igenom: ”rättfärdighet” och ”fader” är två sådana ord. Dessa upprepningar fungerar enligt Luz lite som en överstrykningspenna fungerar idag, de hjälper oss att se vad som är centralt i texten.

De sex antiteserna kallas så för att de består av en tes från Mose lag, som sedan följs av Jesu tolkning och utläggning.

Antites ett, Du ska inte döda: v 21-26.

Antites två, Du ska inte begå äktenskapsbrott: v 27-30.

Antites tre, Om skilsmässa: v 31-32.

Antites fyra, Om att svära eder: v 33-37.

Antites fem, Om vedergällning: v 38-42.

-5:39: Ett slag på högra kinden ansågs mer förödmjukande än på den vänstra.

-5:41. De romerska soldaterna tog sig ibland friheten att låta civila bära deras packning en romersk mil (cirkaa 1,5 kilometer). Det är till exempel vad Simon från Kyrene tvingas göra i 27:32 när han får bära Jesu kors.)

Antites sex, Om nästankärlek: v 43-48

-5:44. ”Älska era fiender”. Didache (som har kallats för den första kristna kyrkoordningen och som är starkt inspirerad av Matteusevangeliet) har med tillägget ”… så kommer ni inte att ha någon fiende”.

Om Fader vår är placerat mitt i Bergspredikan, så är den gyllene regeln, Matteus 7:12, placerad i Bergspredikans klimax, som en summering av hela Bergspredikan. Nästa gång Jesus står på ett berg kommer han säga till sina lärjungar att ”hålla alla de bud jag har gett er” – i Matteus 28:20 – och då är det förmodligen Bergspredikan som åsyftas.

För samtal

Bergspredikan består av många olika sorters vishetsord. Vilka av dem talar speciellt till dig? Vilka av dem har du svårt för?

Luther menade att Bergspredikan var omöjlig att leva upp till, och att det faktiskt var meningen med Bergspredikan: den skulle sätta upp ideal som var så svåra, så att vi som människor inte skulle kunna leva upp till dem, och därmed inse att vi behöver Guds nåd och förlåtelse. Vad säger du om den tolkningen?

Kap 8 och 9

Dessa kapitel består av tio underverk, som visar hur Guds rike – eller himmelriket som Matteus föredrar att kalla det – bryter in i världen. Passagen mynnar ut i fariséernas allvarliga beskyllning i 9:34: att det är med demonernas furste han driver ut demonerna. Enligt Tredje Moseboken 20:27 skulle magi leda till dödsstraff. Här antyds därmed för första gången hur det hela kommer att sluta.

Jag har tidigare konstaterat att kapitel 5-9 i Matteus sammanfattar Jesu verksamhet: 5-7 visar på hans undervisning, 8-9 visar på hans underverk och på himmelrikets inbrytande i världen. Kapitel 8 börjar med att Jesus helar en spetälsk. I Gamla testamentet ansågs bara Gud kunna hela en spetälsk, så signalen Matteus sänder är tydlig. Samtliga tio underverk har dock detta som centrum: Jesus är Guds son, och det visar han genom sina gärningar. Jesus är Emmanuel – Gud med oss. Vi har inte samma bild av Jesus efter kapitel 9 som vi hade efter kapitel 7.

Underverken är med andra ord en central del av Jesu verksamhet och vem Jesus är. Samtidigt finns även symboliska betydelser inlagda i underverken: i berättelsen om när stormen tystas är det svårt att bortse ifrån att båten för de första kristna var en bild för kyrkan. Budskap: det må blåsa hårt ute på havet, men Gud är med oss.

 

Underverken är med andra ord en central del av Jesu verksamhet och vem Jesus är.

 I 9:2 säger Jesus ”dina synder är förlåtna”. Varför blir de skriftlärda så upprörda av det? Jo, därför att detta att förlåta synder var Guds privilegium, och inget en vanlig människa kunde göra. Men Matteus poäng är ju att Jesus är Guds son.

9:9 berättar om att Jesus umgicks med tullindrivare, något en jude inte skulle göra. Tullindrivarna sågs som folkförrädare och avskrap, och att ha måltidsgemenskap med någon innebar att man accepterade honom. Det börjar nu bli tydligt i berättelsen att fariséerna börjar bli upprörda över Jesus.

 

För samtal

Kapitel 8-9 beskriver ett stort antal underverk som Jesus gör, och hur himmelriket bryter in i världen. Vilket av underverken talar tydligast till dig? Varför då, tror du? Vilka aspekter av himmelriket står de olika underverken för?

Farisé är något vi alla kan vara. Var ser vi fariseismen i vår tid? Hur undviker vi att själva bli fariséer?

Tidigare delar

2019 och 2020 är bibelår i Karlstads stift. Här hittar du alla publicerade delar i biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet.

Gå till hela bibelguiden