Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkounderhållsbidrag

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Kyrkounderhållsbidrag för år 2025 gällande underhålls- och reparationsåtgärder på kyrkor.

Enligt utredningen Gemensamt ansvar och Kyrkostyrelsens beslut den 4 maj 2017 kommer stiften att från 2018 erhålla ett Kyrkounderhållsbidrag som i sin tur ska ge församlingar och pastorat ekonomiskt stöd till bland annart underhåll av kyrkobyggnaderna.

Bidraget söks på bifogad blankett, i ett exemplar inkl ritningar och övriga handlingar.

Bidraget omfattar åtgärder på kyrkobyggnader vilket även inkluderar eventuellt fristående klockstaplar. Bidraget kan kombineras med den Kyrkoantikvariska ersättningen.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnat senast 31 oktober 2023 för att kunna behandlas parallellt med Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2025.

Beslut om eventuellt bidrag fattas av stiftsstyrelsen vid möte i april 2024 under förutsättning att medel beviljas. 

Eventuella frågor besvaras av stiftsantikvarie Erika Hedenskog, energiingenjör Johannes Wikström eller fastighetsingenjör Sune Fransson.

Erikas e-postadress är: erika.hedenskog@svenskakyrkan.se
tel 054-17 24 49.

Johannes e-postadress är: johannes.wikstrom@svenskakyrkan.se
tel 054 - 17 24 77.

Sunes e-postadress är: sune.fransson@svenskakyrkan.se
tel 054-17 24 73.