Foto: Magnus Aronson

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för antikvariska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Kulturarv

Ansvaret för den kyrkliga fastighetsförvaltningen och vården av inventarierna ligger på respektive församling eller samfällighet. En kyrka tillhör framförallt församlingen, men kyrkan som historisk miljö kan alla människor ha glädje och intresse av. Därför är de allra flesta av våra kyrkor är skyddade enligt lag för att de kulturhistoriska värdena ska finnas kvar för oss och för framtida generationer. Detta behöver inte betyda att förändringar inte alls är tillåtna, utan snarare att man måste enas med länsstyrelsen om en varsam lösning.

Det kan vara en utmaning att förena bibehållandet av det kulturhistoriskt värdefulla med anpassning till nutidens krav och användning. Bjud tidigt in till dialog med de antikvariska myndigheterna när ni funderar på renovering och förnyelse. Länsstyrelsernas och länsmuseernas antikvarier har till uppgift att bidra med sakkunnig hjälp. Ett tidigt samråd leder ofta till bra lösningar!

Kyrkoantikvarisk ersättning

Den kyrkoantikvariska ersättningen kom till när stat och kyrka skildes åt. Sedan några år finns det en stiftsingenjör på stiftskansliet för att stödja församlingar i frågor som rör ersättningen, vård och underhåll av kyrkorna och deras inventarier, samt övriga antikvariska eller byggnadstekniska spörsmål. I stiftet finns dessutom en regional samrådsgrupp för de kyrkliga kulturminnena.

Till vad kan kyrkoantikvarisk ersättning utgå?
Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas för egendom som ägs eller förvaltas av Svenska kyrkan och som är skyddad enligt 4 kap. kulturminneslagen:
• Kyrkobyggnader inklusive klockstaplar och gravkapell
• Kyrkotomter och begravningsplatser inklusive byggnader och murar
• Kulturhistoriskt värdefulla inventarier vilka är uppförda på församlingens inventarieförteckning

Till vilka åtgärder kan kyrkoantikvarisk ersättning utgå?
Kyrkoantikvarisk ersättning utgår endast till arbetsinsatser som syftar till att bevara eller stärka de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värden (till skillnad från främjandebidraget som numera utgör en del av stiftsbidraget). Ersättningen ska, enligt regelverket, fördelas så att största möjliga bevarandeeffekt uppnås.

Möjlighet till ersättning finns för kulturhistoriskt motiverade merkostnader avseende
• Utförande av vård- och underhållsplaner samt kulturhistoriska inventeringar
• Antikvarisk kontroll och dokumentation
• Konservering av inredning och inventarier samt projektering av desamma
• Skadeförebyggande åtgärder; exempelvis förbättrat inbrotts- och brandskydd, ändamålsenlig förvaring av värdefulla textilier
• Vård- och underhållsarbeten
• Utbyte av föråldrade och riskabla installationer (värme-/elsystem) om behovet från kulturhistorisk synpunkt är väldokumenterat

Exempel på kostnader för vilka kyrkoantikvarisk ersättning inte utgår
• Kostnader för åtgärder på egendom som är privatägd (t ex gravvårdar, utom i undantagsfall), kommunalägd (t ex begravningsplatser) eller statsägd (t ex vissa kyrkor)
• Funktionella förändringar (t ex ombyggnad av kyrkorum, ny värmekälla)
• Driftskostnader (utom i undantagsfall)
• Ny konstnärlig utsmyckning och liturgiska förändringar
• Nybyggnad

Ansökan skall vara stiftsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober varje år.
Läs mer i de dokumenten i faktarutan här bredvid !
Välkommen med din ansökan!