Foto: Per Hardestam

Koll - Är du giraffen eller vargen?

Marshall rosenberg ville skapa verktyg för att hjälpa oss att se vad som underlättar respektive försvårar kommunikation. Hans tänkande utgår från en dynamisk människosyn: en människa är inte si eller så utan känner, talar och handlar utifrån vissa omständigheter. Text: Malin Kling Uddgren

Motsatsen är en statisk människosyn – grunden för den krigskultur rosenberg ansåg att vi i vår tid ännu lever i, mer eller mindre medvetet.

För att tydliggöra sina tankegångar använde han sig av de två symboldjuren giraff och varg. Symboler som visade sig fungera för åhörare i alla åldrar och som de flesta av oss nog kan känna igen både oss själva och andra i.

Giraffen står för en reflekterande inställning, den stannar upp och ser längre än orden når. Vargen står för det motsatta, ett djur som går till attack utan att lyssna och som sårar och skapar konflikter genom att inte sätta sig in i vad andra känner.

Giraffen

 • Har förmågan till inlevelse och kan se vad andra ser
 • Ser en subjektiv värld som går att förändra: ”Så här känner jag”
 • Lever sig in i utan att moralisera: ”Aha, är det så här för dig”
 • Använder ett konkret språk som anger bakomliggande orsaker, behov, känslor
 • Undersöker, talar sakligt om sina behov
 • Observerar sakligt, beskriver: ”När du...”
 • Anger sin egen känsla, önskan, sina behov
 • Gör ett val i varje ögonblick
 • Upplever världen som föränderlig

 Vargen

 • Tror att alla ser på samma sätt som hen
 • Ser en oföränderlig värld, ”Så här är det”
 • Sätter etiketter: ”Du är alltid...”, ”Felet med dig är att du...”, ”Kan du aldrig lära dig...”
 • Använder ofta ord som måste, skall, bör, får inte, kan inte
 • Attackerar eller är offer
 • Generaliserar: ”Måste du alltid...”
 • Angriper, är aggressiv
 • Förnekar att hen har ett val
 • Upplever världen som statisk

Källa: laraforfred.se