En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling definieras inom FN som en ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En hållbar utveckling innefattar enligt definitionen tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala.Svenska kyrkan lyfter även en fjärde dimension – den andliga och existentiella.

Tre blad i form av pilar cirkulerar runt en jordglob.

Hållbar utveckling och klimat

Vi ser och förundras varje dag inför allt som Gud skapat. Det fyller oss med glädje, kraft och framtidstro. Därför måste vi värna naturen och miljön, så att alla varelser nu och i framtiden kan finna livsrum på jorden. Vår gröna planet, myllrande av människor, djur, fåglar och växter är vårt värdefulla arv och den största gåvan till våra barn.

Stora vinster med batterilager i svenska kyrkor

Inom ramen för Färdplan för klimatet har Karlstad Stift genomfört projektet ”Batterilager och systemtjänster i Svenska Kyrkan”. Resultatet visar på ekonomiska och miljömässiga vinster. Slutsatserna inom projektet pekar på fler goda möjligheter vid installation av batterier i kyrkorna. Batterilager möjliggör exempelvis fler installationer av sol- och vindkraft.

Våra grundläggande principer


Svenska kyrkans hållbarhetsarbete vilar på två principer som är grundläggande för kristen tro och etik, förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen. Principerna uttrycker dels att alla människor är lika mycket värda och dels att människan som förvaltare av Guds gåvor har ett ansvar, både gentemot andra människor och gentemot skapelsen i stort.