Främjandebidrag fastigheter

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Främjandebidrag fastigheter för åtgärder på fastigheter, kyrkor och andra byggnader.

Främjandebidrag-fastigheter är avsatta medel ur Karlstads stifts budget. Bidraget omfattar först och främst åtgärder på kyrkobyggnader men även andra byggnader om det finns särskilda skäl, exempelvis att åtgärden på byggnaden är pastoralt mycket angelägen. Genom att kyrkounderhållsbidraget tillkommit från och med 2018 för just underhåll av kyrkor och klockstaplar så kan främjandebidraget komma att inriktas mer på åtgärder som innebär om- och tillbyggnad eftersom det är insatser som inte kan stödjas av kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnat senast 31 oktober 2023 för att kunna behandlas samtidigt med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) för 2025.