Biskop Esbjörns brev till kyrkoherdarna ang Svenska kyrkans resor

Kära Kyrkoherdar i Karlstads stift

De senaste dagarna har Svenska kyrkan på ett särskilt sätt aktualiserats i strömmen av nyheter. Utlandsresor, representation och ekonomisk hantering har under våren granskas av SR Ekot och Aftonbladet. När nu granskningen redovisas har vi alla sett rubrikerna, lyssnat till reportagen och hört kommentarerna. Vi har också mött människor i våra olika sammanhang som uttryckt irritation eller indignation över det de tagit del av via media. Ibland har vi fått möjlighet att samtala och ibland har vi bara fått ta emot ilskna kommentarer och även utträdesblanketter.

Allt detta är smärtsamt, både för vår egen personliga del och för den kyrka vi arbetar i. När vi vet allt gott som görs, ofta i det tysta, och ser allt hängivet arbete kan det kännas både tungt och orättvis. Men samtidigt är det bra att Svenska kyrkan granskas. Det är viktigt att vi hanterat kyrkomedlemmarnas avgifter på ett ansvarsfullt och angeläget sätt. Granskningen är också ett bevis på att Svenska kyrkan är viktig del av det Svenska samhället och att man med allt rätt förväntar sig att vi har en hög moral och god etik i allt som sker.

Den granskning som nu görs påverkar givetvis människors förtroende för Svenska kyrkan. Vår önskan är att det vi som kyrka står för och gör på låg sikt ska återvinna det förtroende som eventuellt skadats.

Utifrån den stora granskning som gjorts kan vi också dra slutsatsen att det stora flertalet pastorat/församlingar inte har misskött sig. Det gör inte utlandsresor, av t ex ekonomiska skäl eller av ideologiska skäl, eller så har deras resor i granskningen bedömts som relevanta.

Det finns naturligtvis olika bilder av t ex de resor som lyfts upp i granskningen. Läser vi artiklar i media och jämför med församlingarnas beskrivning av innehåll och syfte är det olika perspektiv som framträder. Uppenbart är ändå att det i somliga fall finns goda skäl till kritik. Avslöjas missförhållanden i någon del av Svenska kyrkan spiller det över på oss alla. Människors besvikelse drabbar även de som på intet sätt gjort något fel. Det kan kännas särskilt smärtsamt.

En av kyrkans viktigaste resurser är människorna, både församlingsbor och personal. Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att vår personal vidareutbildas och utvecklas. Då är kurser och utbildningsresor ett viktigt redskap, liksom arbetsmiljö och trivsel. Alla sådana insatser ska kunna motiveras utifrån både relevans och kostnad. Och naturligtvis ska de dels följa våra egna fastställda regler och policys och dels skatteverkets regler för resor i tjänsten. En viktig åtgärd är att se över och ev uppdatera pastoratets/församlingens policy för resor och representation.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Så har det alltid varit och så vill vi att det ska fortsätta att vara. Vi ska inte isolera oss från våra kristna syskon i systerkyrkor i andra länder. I vårt förhållandevis lilla stift har vi sett det särskilt viktigt att odla våra internationella kontakter. Vårt senaste medarbetarmöte är en levande påminnelse om vad dessa kontakter kan betyda. Vi behöver få lära av varandra, inspireras och stötta varandra. Många i vår kyrka och vårt stift kan vittna om betydelsen av de relationer som byggs via vänförsamlings- och vänstiftsutbyten. Både anställda och församlingsbor får vidgade perspektiv och inspiration i dessa möten. Kyrkopedagogik, Messy Church och Fresh Expressions of Church är några exempel på vad medarbetar tagit med sig hem i dessa kontakter.

Människors förtroende för Svenska kyrkan är högt och samtidigt något vi hela tiden måste förtjäna. Vi gör det på det sätt vi är kyrka och med det arbete vi gör. Då är relevans och transparens viktigt; att vi gör relevanta saker och att det vi gör tål en granskning. Och jag vet att så är fallet i de flesta sammanhang. Nu lär vi av det som sker. Så långt det på oss beror för vi samtal med människor som ställer frågor eller uttrycker sin besvikelse. Dessutom ber vi för varandra om frimodighet i uppgiften att i ord och handling förkunna om Gud stora nåd och kärlek.

Er tillgivne

+Esbjörn