Foto: Adobe

Vintervärmes värdegrund

Läs om vad som är grundläggande i arbetet med Vintervärme.

Gemensamma principer för projektet Vintervärme

Vintervärme i Karlstad är ett nätverk för socialt arbete med kristen värdegrund. Vintervärme vill utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. Värdegrunden vilar på fyra hörnstenar:

ALLAS LIKA VÄRDE

 • Alla människor har lika värde.
 • Alla ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vintervärme har nolltolerans mot all form av trakasserier och diskriminering, exempelvis sexuellt ofredande och rasism. Om likavärdet inte respekteras är vi beredda till långgående åtgärder till exempel personliga samtal, utredning, uteslutning och polisanmälan. Respekten för allas lika värde måste vara självklar.

GEMENSKAP

Arbetet i Vintervärme ska kännetecknas av

 • Trygghet och kamratskap.
 • Arbetsglädje.
 • Att ha roligt tillsammans.
 • Människor ska känna sig inkluderade.
 • Vi eftersträvar familjär gemenskap med respekt för människors olikheter.

Detta gäller dig som är volontär, besökare eller har en annan funktion inom Vintervärme och naturligtvis med hänsyn till vilket tillstånd besökaren är i. Vi tar hänsyn till om besökaren är drogpåverkad, har psykisk ohälsa eller annat och anpassar bemötandet.

TILLIT

Vi kallar de som söker hjälp av Vintervärme besökare. De som bemannar Vintervärme kallar vi volontärer.

 • Besökare och volontärer behöver känna tillit till varandra.

 • Volontärer behöver känna tillit till alla i Nätverket Vintervärme.

 • Vintervärme har tillit till volontärernas förmåga och att de jobbar utifrån denna värdegrund. 

KUNSKAPANDE

Inom Nätverket Vintervärme är Empowerment (@ egenmakt, att finna styrka och självständighet nog för att påverka resultaten i våra liv) och Learning by doing (lära genom att göra) centrala begrepp. 

Vi vill att var och en 

 • utvecklas som volontär och som människor.
 • får bättre självkänsla.
 • förändras i positiv riktning.
 • tar tillvara sina egenskaper och färdigheter.
 • värdesätter och lyssnar in andra med respekt, nyfikenhet och öppet sinne.
 • utvecklas tillsammans med andra i nätverket så att Vintervärme utvecklas och ökar förmågan att skapa social nytta.