Karlstads pastorat

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon: +46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Verksamhetsplan

Vill du veta mer? Läs den verksamhetsplan som vi arbetar efter här.

Verksamhetsplan

förskolan Änglagården läsåret 2015-2016

 

Innehållsförteckning
 

Grundverksamhet……………………………….     3
Ledning…………………………………………...     3
Bemanning……………………………………….     3
Barn med behov av särskilt stöd………………      4
Materiella resurser………………………………     4
Ekonomi………………………………………….      4
Kyrkligverksamhet………………………………      5
Personalens yrkesutveckling………………….       5
Kommunikation…………………………………       6
Våra styrdokument……………………………..      6

Verksamhetens prioriterade mål……………..       7

            Normer och värden…………………..       7

            Utveckling och lärande……………….      8

            Barns inflytande……………………….      9

            Förskola och hem……………………..      10

Likabehandlingsplanen…………………………      11

            

Grundverksamhet

Verksamheten på förskolan Änglagården grundar sig i Reggio Emilias filosofi. Vi ser på barnet som en kompetent individ som är nyfiken på sin omvärld och vill lära sig. Reggio Emilia är inte en färdigskriven pedagogisk metod utan snarare ett förhållningssätt och en livshållning. Den karaktäriseras av upptäckarglädje, nyfikenhet och forskariver där man vill förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. Reggio Emilia står för en barnsyn där man ser barnet som rikt och kompetent. Barnet ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och vi vuxna ska lära oss att lyssna på alla de olika sätt barnet talar och kommunicerar på. Varje barn är unikt och har sitt eget sätt att vara, att tänka, att lära och alla har vi egen historia.

 

Vi tycker att det är viktigt att alla barn får utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt. Därför strävar vi efter att möta varje barn där de befinner sig och därifrån ge tid och möjlighet att utvecklas vidare.

Leken är central för oss på Änglagården. Genom leken utvecklas barnen fantasi, sinnen och motorik, den är nyckeln till god samspelsförmåga och social kompetens. Barnen har i leken möjlighet att bearbeta olika intryck och upplevelser. Leken främjar barnens språkutveckling då de i samspel med andra utmanar och utmanas språkligt.

Hos oss är inte resultatet det viktigaste, utan varje individs personliga väg som leder fram till ett resultat – själva arbetsprocessen. Verksamheten planeras varje termin utifrån barnens intressen och behov. Genom observationer och dokumentationer så ser vi vilka behov och intressen som finns i barngruppen. De utgår vi ifrån när vi planerar olika projekt för att kunna utmana och ta till vara på deras olika behov, tankar och idéer. Barnen är på så sätt i högsta grad delaktiga i verksamhetens utformning.

 

Ledning

Huvudman för Förskolan Änglagården är Karlstads Pastorat och där högst ansvarige är Domprost Harald Cohén. Ansvar för den pedagogiska verksamheten och personalansvaret är delegerat till förskolechef Carl-Johan Lindalen. Förskolan hör till Norrstrands församling  där Församlingsherde Niklas Grahn är chef.

Bemanning

Förskolan har 5 personal med fast anställning.
En förskolechef som arbetar 80% i barngrupp och 20% administrativt arbete.
Två förskollärare som båda arbetar 100% i barngrupp.
En barnskötare som arbetar 100% i barngrupp.
En personal har ansvar för städ och kök. Arbetar även som resurs i barngrupp 20%.
En person kommer att tillsättas som resurs på 50% för ett barn med behov av särskilt stöd t.om. 31/12, med eventuell förlängning till 30/6 2016. 

Under hösten kommer förskolan att ha 4,5 personal i barngrupp. Det gör att vi har 4,6 barn/pedagog.

 

Barn i behov av särskilt stöd

 Ett barn med behov av särskilt stöd finns i barngruppen under läsåret 2015-2016. Två personal kommer att arbeta aktivt med henne genom programmet Lust att Lära med stöd av Barnhabiliteringen (Landstinget). Varannan torsdag träffas barnet, två personal från förskolan och barnets föräldrar tillsammans med logoped, psykolog och sjukgymnast.

Materiella resurser

Förskolan ligger i kyrkans lokaler där den funnits sedan starten 2005. Vi har stora lokaler på 165kvm samt tillgång till ytterligare 160kvm i kyrkdelen. Lokalerna ses regelbundet över för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna erbjuda en trygg och lärande miljö. Målningar och reparationer genomförs vid behov. Målet med utformningen av våra lokaler har varit att ge barnen ett ökat inflytande i vår miljö och att tillgodose deras behov. Vi ser även att det underlättar personalens arbete och ger ökad trivsel och arbetsro för både barn och personal.
Vi har en stor gård på 1465kvm där det finns gräs och asfaltsytor samt en stenlagd gång. Vi har sandlåda, ett område för vattenlek med obegränsad tillgång till vatten under sommarhalvåret. Tillsammans med barnen sköter vi de växter, träd, buskar, bärbuskar, växthus och odlingslådor som finns på gården.
Under 2016 ska vi investera i någon form av aktivitetsmodul på gården. Vi har sökt 50 000:- av kyrkorådet för att göra investeringen.

Förskolan går också regelbundet till skogen, vi har två olika platser vi besöker.

På förskolan finns projektor och två stycken IPad som används tillsammans med barnen för dokumentation, i leken och i den pedagogiska verksamheten. Planer finns att köpa ett Easi-Scope (ett digitalt mikroskop)

Ekonomi

Förskolan har ansökt om att utöka barngruppen till högst 22 barn och fått godkänt av kommunen. Målet är att vi ska ha 20 barn, men eftersom vi har syskonförtur så kan det vara svårt att planera in när på året dessa börjar. För att säkra upp en ekonomiskt hållbar barngrupp, så kan vi ibland ta in något extra barn utöver 20.
Under det här läsåret kommer vi att under augusti – november vara endast 18 barn. December – april kommer vi att vara 21 barn och maj- juni 22 barn.

 

Kyrklig verksamhet

Förskolans kyrkliga verksamhet består i huvudsak av Kyrkans barntimmar som leds av barnledare Annette Ribbing och förskollärare Liselotte Anderson. Arbetet präglas av kyrkans värdegrund och bearbetas bl.a. genom arbetsböcker och samtal. Diskussioner sker sedan utifrån barnens egna tankar och erfarenheter. Verksamheten präglas av mycket lek och pyssel.

Eftersom Kyrkans barntimmar är en verksamhet i kyrkans regi, är det en öppen verksamhet och öppen för alla barn som vill delta i grupperna. Barnen får i kyrkan möjlighet att möta den kristna tron bland annat genom bön, bibelberättelser och sång. De barn som väljer att inte delta i den kyrkliga verksamheten stannar inne i förskolans lokaler och har motsvarande aktiviteter. Förnärvarande deltar alla förskolans barn i verksamheten. Dessa aktiviteter är sångsamling med instrument, arbete med förskolans värdegrund och olika aktiviteter i förskolans ateljé.

En gång i veckan är barnen i kyrkan och sjunger tillsammans med vår kantor Ewa Strömner Rudander och prästen Kristina Traulsen. Barnen får prova, uppleva och spela olika instrument. Kristina läser och gestaltar berättelser som bland annat handlar om medmänsklighet, kamratskap och att värna om de svaga i samhället. Budskapet som vi vill förmedla till barnen är att livet har en mening och att det är värdefullt att upptäcka och gestalta världen.

Under året har diskussioner om hur förskolans kyrkliga profil ska se ut pågått. Som det ser ut idag är den kyrkliga delen av verksamheten till större delen styrd utav kyrkans personal. Tanken är att ett bättre samarbete ska ske och att personalen får en större inblick i varandras verksamheter. Vi vill tydliggöra den kyrkliga verksamheten i kyrkans förskola. Det är många delar att ta hänsyn till, vad vill vi göra? Vad får vi göra?

För att få en så bra grund som möjligt att stå på så har det tillsatts en person som under 6 månader arbetar med hur förskolans kristna profil kan se ut. Där ska det tas reda på hur andra förskolor inom Svenska kyrkan arbetar, vilken syn andra församlingar har på sin förskoleverksamhet och varför just de som församling bedriver förskoleverksamhet.

 

Personalens yrkesutveckling

Förskolechefen ska under oktober – januari gå en befattningsutbildning för förskolechefer. Utbildningen tillhandahålls av FSO Fria Förskolor.
Personalen ska medverka i kommunens projekt Bokbryggan. Genom bokbryggan ska vi gå på de föreläsningar som erbjuds. Som ny personalgrupp ska vi under våren se om det finns möjlighet att åka på en personalresa tillsammans. Resan ska bland annat vara till för att personalen ska få tid till att diskutera förskolans kristna profil. Personalen behöver diskutera fram vad vi gemensamt vill med vår verksamhet. Om det är möjligt ska det under resan även finnas med ett studiebesök och en föreläsning.

 

 

Kommunikation

 


Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med Förskoleappen. Den ska börja användas som grund för utvecklingssamtalen med föräldrarna.
Från och med hösten 2015 kommer vi att ha ett utvecklingssamtal under hösten och ett under våren. Vi får en tätare kommunikation med hemmet. Vi kommer tillsammans med föräldrarna överens om hur läget är och kan sätta upp mål inför läsåret som sedan utväderas på vårens samtal.

Nytt för i år är att vi kommer att ha ett samrådsmöte samt att föräldrarna får svara på en enkät med frågor utifrån årets verksamhets och mål. Enkäten ska sedan ligga till grund för samrådsmötet med föräldrarna i februari. Ett samrådsmöte ger föräldrarna ett tillfälle att få vädra tankar och idéer samt att kunna få vara med och utveckla verksamheten.

Vi kommer under våren 2016 att delta i kommunens Kund- och Brukarundersökning.

 

Våra styrdokument

Skollagen
Läroplan för förskolan(reviderad 2010)
Riktlinjer för enskild förskola och fritidshem av Karlstad kommun.
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter

Verksamhetens prioriterade mål läsåret 2015-2016

Normer och värden

Läroplans mål:

 •  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
   

Verksamhetsmål

 • Vi vill se barnen utifrån den person de är.
 • Respektera alla barns olika behov.
 • Visa respekt och hänsyn för både andra människor, djur, växter och material.
 • Vi vill skapa en känsla av solidaritet och respekt för varandra på Änglagården samt alla i vårt samhälle.
   

Fokus:

 • Hur visar barnen respekt för andra?
 • Vill skapa en känsla av gemenskap. Gruppkänsla.
   

Verktyg:

Vi kommer fortsätta arbeta med vårt växthus. Under hösten vill vi skörda det vi sått under vår/sommar för att senare städa ur växthuset. På våren är det dags att så på nytt. Ta hand om våra solrosor som vi under våren sått för att senare planterat ut i vår trädgård. Fröna kommer användas till att mata fåglar samt torka och förvara för att försöka så igen till våren.

För att främja gemenskap i barngruppen vill vi bland annat arbeta utifrån böckerna Tio små kompisböcker av Linda Palm och Lisa Sollenberg. Dessa kan ligga till grund för diskussioner och samtal.

För att utveckla barnens samarbete och känsla av gemenskap och glädje kommer vi aktivt arbeta med olika styrda lekar (exempelvis Kom alla mina små kycklingar) men även vara närvarande i barnens lek för att hjälpa barnen hitta strategier för samspel.

I vårt projekt Konstruktion vill vi skapa olika gemensamma små projekt med konstruktion i fokus för samarbete och glädje, som ska vara möjliga att återkomma till. I ateljén vill vi arbeta med att barnen ska få en känsla för materialet och inte hela tiden påbörja nytt – ett sätt att visa respekt för materialet.

 

Utveckling och lärande

Läroplansmål

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Verksamhetsmål

 • Hur startar man en lek och hur kan den fortsätta efter ett avbrott?
 • Vi vill öka barnets medvetenhet om vad vi äter och varför – och vart kommer maten från?
 • Utmana barnen i olika sätt att konstruera – använda olika tekniker och material.

 
Fokus

 • Vart finns barnens tankar, intressen och behov?
 • Vilka reaktioner får vi i introduktionen?
 • Hur startar lekar?Hur håller vi kvar leken, uppstart av leken dagen efter.
  Hur är lokalen planerad?
   

Verktyg

Vi vill introducera nya material i ateljén och verksamheten som lera, lego (bygga efter instruktion) och plusplus.  

I vårt projekt Konstruktion vill vi ge barnen möjlighet att erfara konstruktion på olika sätt, tekniker och material.

Personalen ska vara med i uppstarten av lekar och vara mer delaktiga i de små barnens lek. Finnas nära barnen för att hjälpa dem hitta strategier för att komma in i en lek och hålla kvar den.

Vi pedagoger ska diskutera vår syn på den pedagogiska miljön.

 

Barns inflytande

Läroplansmål

 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
   

Verksamhetsmål

 • Känna sig delaktig i sin närmiljö.
 • Att kunna stå för sina egna val.
 • Änglagården är vår förskola. Vi vill få barnen känna ansvar för och vara rädda om både vänner och saker.
  Tillgängligt material.
   

Fokus

 • Hur behandlar barnen materialet?
 • Vad vill barnen ha för leksaker?
 • Behandlar barnen materialet annorlunda om de varit delaktiga i inköp?
   

Verktyg

Vid inköp av nytt material och leksaker ska barnen få vara delaktiga i vad vi ska köpa, med förhoppning att vara mer varsamma med materialet och använda/leka med det på ett lustfyllt sätt. Vi vill också tydligare introducera nytt material som exempelvis vad det är, hur man använder det, hur man ska ta hand om det och var det ska vara någonstans. Vi pedagoger ska diskutera utformningen i varje rum utifrån observationer av barnens, intervjuer och diskussioner.

Barnen ska också få vara delaktiga i vårt arbete med växthuset i allt från så, vattna, rensa ogräs och skörda, men också ha inflytande över vad som ska planteras.

Under året kommer vi vidareutveckla vårt arbete med Grön flagg, där barnen ska ha inflytande över vad vi kommer fokusera på inom våra valda områden för utveckling.

 

Förskola och hem

Läroplansmål

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen  
   

 

Verksamhetsmål

 • Hur uppfattar du förskolan som en del i svenska kyrkan?
 • Hur ser föräldrarna på den kyrkliga tillhörigheten på förskolan?
 • Hur ser föräldrarna på ett arbete kring hälsa?
   

Fokus

 • Diskussionsgrupper kring frågan om kyrkans roll i förskolan på föräldramötet.
 • Enkät om föräldrar syn på hälsa.
   

Verktyg

 • KBU – Karlstads kommuns Kund- och Brukarundersökning.
 • Enkäter
 • Samrådsmöte där föräldrarna har möjlighet att samtala kring verksamheten.
 • Diskussion på föräldramötet. Pedagoger dokumenterar i smågrupper. Samlas i storgrupp för att stolpa ned viktiga synpunkter.
 • Vi vill utveckla vårt dokumentationsverktyg Förskoleappen.

 

Likabehandlingsplanen.

Oavsett livsbakgrund, kön, mognad, ålder, etnisk tillhörighet, fysisk/psykisk förmåga och sexuell läggning skall alla känna sig sedda, hörda och respekterade enligt förskolans likabehandlingsplan.

Vi ska visa hänsyn och kunna känna inlevelse i andras människors situation.

Vi ska känna trygghet, samhörighet och glädje.

I värdegrunden ingår att ha förståelse för vars och ens roll i samvaron med vår miljö, både ute och inne.

 

Mål för verksamhetsåret 2015-2016

Att förbättra informationen av likabehandlingsplanen för föräldrarna
Använda likabehandlingsplanen som en del av det vardagliga arbetet.

 

 

Verktyg:

Arbetslaget gör en inventering i likabehandlingsplanen på vad som behöver utvecklas.

Informationen till föräldrarna ges på föräldramötet i oktober 2015.